Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

155 lines (143 sloc) 17.174 kB
#define NUM_BUTTONWIDTH 85
#define NUM_LABELWIDTH 65
#define LANGUAGE_LTR
// ============================================================================
// Context menus
// ============================================================================
// Rainmeter menu
#define STR_UPDATEAVAILABLE "Uppdatering tillgänglig"
#define STR_MANAGE "Hantera"
#define STR_ABOUT "Om"
#define STR_HELP "Hjälp"
#define STR_SKINS "Skinn"
#define STR_NOSKINS "Inga skinn tillgängliga"
#define STR_OPENFOLDER "Öppna mapp"
#define STR_DISABLEDRAGGING "Inaktivera dra"
#define STR_THEMES "Teman"
#define STR_NOTHEMES "Inga teman tillgängliga"
#define STR_EDITSETTINGS "Redigera inställningar"
#define STR_REFRESHALL "Uppdatera alla"
#define STR_LOGGING "Loggar"
#define STR_SHOWLOGFILE "Visa loggfil"
#define STR_STARTLOGGING "Starta logging"
#define STR_STOPLOGGING "Stoppa logging"
#define STR_DELETELOGFILE "Radera loggfil"
#define STR_DEBUGMODE "Felsökningsläge"
#define STR_EXIT "Avsluta"
// Skin menu
#define STR_VARIANTS "Alternativ"
#define STR_SETTINGS "Inställningar"
#define STR_POSITION "Position"
#define STR_DISPLAYMONITOR "Bildskärm"
#define STR_USEDEFAULTMONITOR "Använd standard: Primär bildskärm"
#define STR_VIRTUALSCREEN "@0: Virtuell skärm"
#define STR_AUTOSELECTMONITOR "Automatiskt baserat på fönsterplacering"
#define STR_STAYTOPMOST "Stanna överst"
#define STR_TOPMOST "Överst"
#define STR_NORMAL "Normal"
#define STR_BOTTOM "Botten"
#define STR_ONDESKTOP "På skrivbordet"
#define STR_FROMRIGHT "Från höger"
#define STR_FROMBOTTOM "Från botten"
#define STR_XASPERCENTAGE "X som procent"
#define STR_YASPERCENTAGE "Y som procent"
#define STR_TRANSPARENCY "Transparens"
#define STR_FADEIN "Fade in"
#define STR_FADEOUT "Fade out"
#define STR_HIDEONMOUSEOVER "Dölj när markör är över"
#define STR_DRAGGABLE "Dragbar"
#define STR_SAVEPOSITION "Spara positionen"
#define STR_SNAPTOEDGES "Fäst vid kant"
#define STR_CLICKTHROUGH "Klicka genom"
#define STR_KEEPONSCREEN "Behåll på skärm"
#define STR_MANAGESKIN "Hantera skinn"
#define STR_EDITSKIN "Redigera skinn"
#define STR_REFRESHSKIN "Uppdatera skinn"
#define STR_UNLOADSKIN "Stäng skinn"
// ============================================================================
// Dialogs
// ============================================================================
#define STR_CLOSE "Avsluta"
// About dialog
#define STR_ABOUTRAINMETER "Om Rainmeter"
#define STR_LOG "Logg"
#define STR_MEASURES "Hantera"
#define STR_VARIABLES "Variabler"
#define STR_PLUGINS "Plugins"
#define STR_VERSION "Version"
#define STR_TYPE "Typ"
#define STR_TIME "Tid"
#define STR_MESSAGE "Medelande"
#define STR_NAME "Namn"
#define STR_RANGE "Intervall"
#define STR_VALUE "Värde"
#define STR_AUTHOR "Författare"
#define STR_ERROR "Error"
#define STR_WARNING "Varning"
#define STR_NOTICE "Meddelande"
#define STR_DEBUG "Felsök"
#define STR_GETLATESTVERSION "Hämta den senaste versionen på <a href=""http://rainmeter.net"">rainmeter.net</a>."
#define STR_COPYRIGHTNOTICE "Distribueras under <a href=""http://www.gnu.org/licenses"">GNU GPL v2</a> licens."
#define STR_COPYTOCLIPBOARD "Kopiera till Urklipp"
// Manage dialog
#define STR_MANAGERAINMETER "Hantera Rainmeter"
#define STR_ACTIVESKINS "Aktivt skinn"
#define STR_EXPAND "Expandera"
#define STR_COLLAPSE "Minimera"
#define STR_OPENLOG "Öppna logg"
#define STR_LOAD "Ladda"
#define STR_UNLOAD "Stäng"
#define STR_REFRESH "Uppdatera"
#define STR_EDIT "Edit"
#define STR_AUTHORSC "Författare:"
#define STR_VERSIONSC "Version:"
#define STR_LICENSESC "Licens:"
#define STR_INFORMATIONSC "Information:"
#define STR_ADDMETADATA "<a>Lägg till metadata</a>"
#define STR_COORDINATESSC "Koordinater:"
#define STR_POSITIONSC "Position:"
#define STR_LOADORDERSC "Ladd-ordning:"
#define STR_TRANSPARENCYSC "Transparens:"
#define STR_ONHOVERSC "Hovring:"
#define STR_DONOTHING "Gör ingenting"
#define STR_HIDE "Dölj"
#define STR_SAVENEWTHEME "Spara nytt tema"
#define STR_THEMEDESCRIPTION "Teman låter dig spara aktuell layout av dina Rainmeter-skinn och återställer den vid ett senare tillfälle. Om du återställer ett sparat tema kommer layouten att återställas, men inte redigeringar eller uppdateringar av enstaka skinn."
#define STR_SAVEASEMPTYTHEME "Spara som tomt tema"
#define STR_EXCLUDEUNUSEDSKINS "Uteslut oanvända skinn"
#define STR_INCLUDEWALLPAPER "Ta med aktuell bakgrundsbild"
#define STR_NAMESC "Namn:"
#define STR_SAVE "Spara"
#define STR_SAVEDTHEMES "Sparade teman"
#define STR_DELETE "Radera"
#define STR_BACKUP "Säkerhetskopia"
#define STR_BACKUPDESCRIPTION "Säkerhetskopian låter dig spara och återställa Rainmeter, inklusive skinn, teman, plugins, addons och statistik. Till skillnad från ett tema, kommer en backup ersätta ändringar och uppdateringar av dina skinn efter att den sparades."
#define STR_BACKUPE "Säkerhetskopia..."
#define STR_LANGUAGESC "Språk (Language):"
#define STR_GENERAL "Allmänt"
#define STR_CHECKFORUPDATES "Sök efter uppdateringar"
#define STR_RESETSTATISTICS "Återställ statistik"
#define STR_LOGTOFILE "Logga till fil"
// ============================================================================
// Messages
// ============================================================================
#define STR_SETTINGSNOTWRITABLE "Rainmeter.ini är inte skrivbar. Inställningar sparas inte."
#define STR_SETTINGSMOVEFILE "Avsluta Rainmeter och flytta inställningsfil från:\n%1\n\ntill:\n%2\n\nAlternativt, kan du ta bort filen (inställningar går förlorade) och den kommer att återskapas automatiskt vid nästa start."
#define STR_SETTINGSREADONLY "Se till att filen inte är skrivskyddad och att mappen är skrivbar. Filen ligger på:\n%1"
#define STR_THEMEALREADYEXISTS "Temat ""%1"" finns redan.\n\nVill du ersätta det?"
#define STR_THEMESAVEFAIL "Kan inte spara temat:\n%1"
#define STR_THEMEDELETE "Är du säker på att du vill radera temat ""%1""?"
#define STR_LOGFILECREATEFAIL "Kunde inte skapa loggfil:\n%1"
#define STR_LOGFILEDELETE "Är du säker på att du radera loggfilen?\n%1"
#define STR_NOAVAILABLESKINS "Det finns inga tillgängliga skinn i:\n%1"
#define STR_UNABLETOACTIVATESKIN "Det går inte aktivera skinn ""%1\\%2"": Filen hittades inte."
#define STR_UNABLETOREFRESHSKIN "Kunde inte uppdatera skinn ""%1\\%2"": Filen hittades inte."
#define STR_NEWVERSIONREQUIRED "Skinn ""%1\\%2"" kräver Rainmeter %3 eller högre. Hämta den senaste versionen från rainmeter.net."
#define STR_NOMETERSINSKIN "Skinn ""%1\\%2"" innehåller inte någon visarfunktion (meter) och kommer att deaktiveras.\n\nFilen kan vara skadad eller kanske inte är ett giltigt skinn."
#define STR_INCLUDEINFINITELOOP "Du har skapat en oändlig loop med @include. Vänligen kontrollera skinnet."
// ============================================================================
// Notifications
// ============================================================================
#define STR_WELCOME "Välkommen till Rainmeter"
#define STR_CLICKTOMANAGE "Klicka på Rainmeter-ikonen för att hantera skinn och inställningar."
#define STR_CLICKTODOWNLOAD "Klicka här för att ladda ner Rainmeter %1."
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.