Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: 7e627cf5f3
Fetching contributors…

Octocat-spinner-32-eaf2f5

Cannot retrieve contributors at this time

file 309 lines (309 sloc) 18.058 kb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309
#define NUM_BUTTONWIDTH 100
#define NUM_LABELWIDTH 65
#define LANGUAGE_LTR

// ============================================================================
// Context menus
// ============================================================================

// Rainmeter menu
#define STR_UPDATEAVAILABLE "Update beschikbaar"
#define STR_MANAGE "Beheren"
#define STR_ABOUT "Over"
#define STR_HELP "Help"
#define STR_SKINS "Weergaven"
#define STR_NOSKINS "Geen weergaven beschikbaar"
#define STR_OPENFOLDER "Open map"
#define STR_DISABLEDRAGGING "Verslepen uitschakelen"
#define STR_THEMES "Thema's"
#define STR_NOTHEMES "Geen thema's beschikbaar"
#define STR_EDITSETTINGS "Instellingen bewerken"
#define STR_REFRESHALL "Alles vernieuwen"
#define STR_LOGGING "Logboekregistratie"
#define STR_SHOWLOGFILE "Logboekbestand weergeven"
#define STR_STARTLOGGING "Starten met logboekregistratie"
#define STR_STOPLOGGING "Stoppen met logboekregistratie"
#define STR_DELETELOGFILE "Logboekbestand verwijderen"
#define STR_DEBUGMODE "Foutopsporingsmodus"
#define STR_EXIT "Afsluiten"

// Skin menu
#define STR_VARIANTS "Varianten"
#define STR_SETTINGS "Instellingen"
#define STR_POSITION "Positie"
#define STR_DISPLAYMONITOR "Beeldscherm"
#define STR_USEDEFAULTMONITOR "Standaard: Primaire monitor"
#define STR_VIRTUALSCREEN "@0: Virtueel scherm"
#define STR_AUTOSELECTMONITOR "Automatische selectie op basis van vensterpositie"
#define STR_STAYTOPMOST "Bovenste blijven"
#define STR_TOPMOST "Bovenste"
#define STR_NORMAL "Normal"
#define STR_BOTTOM "Onderste"
#define STR_ONDESKTOP "Op bureaublad"
#define STR_FROMRIGHT "Vanaf rechts"
#define STR_FROMBOTTOM "Vanaf onder"
#define STR_XASPERCENTAGE "X als percentage"
#define STR_YASPERCENTAGE "Y als percentage"
#define STR_TRANSPARENCY "Doorzichtigheid"
#define STR_FADEIN "Infaden"
#define STR_FADEOUT "Uitfaden"
#define STR_HIDEONMOUSEOVER "Verbergen bij muisaanwijzer op object"
#define STR_DRAGGABLE "Versleepbaar"
#define STR_SAVEPOSITION "Positie opslaan"
#define STR_SNAPTOEDGES "Uitlijnen op randen"
#define STR_CLICKTHROUGH "Erdoorheen klikken"
#define STR_KEEPONSCREEN "Bewaren op scherm"
#define STR_MANAGESKIN "Weergave beheren"
#define STR_EDITSKIN "Weergave bewerken"
#define STR_REFRESHSKIN "Weergave vernieuwen"
#define STR_UNLOADSKIN "Weergave uitladen"

// ============================================================================
// Dialogs
// ============================================================================

#define STR_CLOSE "Sluiten"

// About dialog
#define STR_ABOUTRAINMETER "Over Rainmeter"
#define STR_LOG "Logboek"
#define STR_MEASURES "Measures"
#define STR_VARIABLES "Variabelen"
#define STR_PLUGINS "Plug-ins"
#define STR_VERSION "Versie"
#define STR_TYPE "Type"
#define STR_TIME "Tijd"
#define STR_MESSAGE "Bericht"
#define STR_NAME "Naam"
#define STR_RANGE "Bereik"
#define STR_VALUE "Waarde"
#define STR_AUTHOR "Auteur"
#define STR_ERROR "Fout"
#define STR_WARNING "Waarschuwing"
#define STR_NOTICE "Kennisgeving"
#define STR_DEBUG "Foutopsporing"
#define STR_GETLATESTVERSION "De meest recente versie ophalen op <a href=""http://rainmeter.net"">rainmeter.net</a>."
#define STR_COPYRIGHTNOTICE "Gedistribueerd onder de <a href=""http://www.gnu.org/licenses"">GNU GPL v2</a> licentie."
#define STR_COPYTOCLIPBOARD "Kopiëren naar Klembord"

// Manage dialog
#define STR_MANAGERAINMETER "Rainmeter beheren"
#define STR_ACTIVESKINS "Actieve weergaven"
#define STR_EXPAND "Uitvouwen"
#define STR_COLLAPSE "Samenvouwen"
#define STR_OPENLOG "Logboek openen"
#define STR_LOAD "Laden"
#define STR_UNLOAD "Uitladen"
#define STR_REFRESH "Vernieuwen"
#define STR_EDIT "Bewerken"
#define STR_AUTHORSC "Auteur:"
#define STR_VERSIONSC "Versie:"
#define STR_LICENSESC "Licentie:"
#define STR_INFORMATIONSC "Informatie:"
#define STR_ADDMETADATA "<a>Metagegevens toevoegen</a>"
#define STR_COORDINATESSC "Coördinaten:"
#define STR_POSITIONSC "Positie:"
#define STR_LOADORDERSC "Laadvolgorde:"
#define STR_TRANSPARENCYSC "Doorzichtigheid:"
#define STR_ONHOVERSC "Bij aanwijzen:"
#define STR_DONOTHING "Geen actie ondernemen"
#define STR_HIDE "Verbergen"
#define STR_SAVENEWTHEME "Nieuw thema opslaan"
#define STR_THEMEDESCRIPTION "Met een thema kunt u de huidige indeling van uw Rainmeter weergaven opslaan en herstellen op een later tijdstip. Het herstellen van een thema herstelt de indeling, maar zal geen bewerkingen of updates aan uw weergaven ongedaan maken."
#define STR_SAVEASEMPTYTHEME "Opslaan als leeg thema"
#define STR_EXCLUDEUNUSEDSKINS "Ongebruikte weergaven uitsluiten"
#define STR_INCLUDEWALLPAPER "Huidige achtergrond insluiten"
#define STR_NAMESC "Naam:"
#define STR_SAVE "Opslaan"
#define STR_SAVEDTHEMES "Opgeslagen thema's"
#define STR_DELETE "Verwijderen"
#define STR_BACKUP "Back-up"
#define STR_BACKUPDESCRIPTION "Met een back-up kunt u een volledige kopie van uw installatie opslaan, inclusief weergaven en statistieken. Bij het herstellen van een back-up worden alle bewerkingen en updates van uw weergaven sinds de back-up is opgeslagen ongedaan gemaakt."
#define STR_BACKUPE "Back-up..."
#define STR_LANGUAGESC "Taal:"
#define STR_GENERAL "Algemeen"
#define STR_CHECKFORUPDATES "Controleren op updates"
#define STR_RESETSTATISTICS "Statistieken opnieuw instellen"
#define STR_LOGTOFILE "Logboek naar bestand"

// ============================================================================
// Messages
// ============================================================================

#define STR_SETTINGSNOTWRITABLE "Rainmeter.ini is niet beschrijfbaar. Instellingen worden niet opgeslagen."
#define STR_SETTINGSMOVEFILE "Rainmeter afsluiten en het instellingenbestand verplaatsen van:\n%1\n\nnaar:\n%2\n\nOf verwijder het bestand (instellingen gaan verloren) en het zal automatisch opnieuw aangemaakt worden bij de volgende herstart."
#define STR_SETTINGSREADONLY "Zorg ervoor dat het bestand niet als alleen-lezen is ingesteld en dat de map beschrijfbaar is. Het bestand bevindt zich op:\n%1"
#define STR_THEMEALREADYEXISTS "Het thema ""%1"" bestaat al.\n\nWilt u het vervangen?"
#define STR_THEMESAVEFAIL "Kan het volgende thema niet opslaan:\n%1"
#define STR_THEMEDELETE "Weet u zeker dat u het volgende thema wilt verwijderen? ""%1"""
#define STR_LOGFILECREATEFAIL "Kan het volgende logboekbestand niet aanmaken:\n%1"
#define STR_LOGFILEDELETE "Weet u zeker dat u het volgende logboekbestand wilt verwijderen?\n%1"
#define STR_NOAVAILABLESKINS "Er bevinden zich geen beschikbare weergaven op:\n%1"
#define STR_UNABLETOACTIVATESKIN "Kan de volgende weergave niet activeren ""%1\\%2"": Bestand is niet gevonden."
#define STR_UNABLETOREFRESHSKIN "Kan de volgende weergave niet vernieuwen ""%1\\%2"": Bestand is niet gevonden."
#define STR_NEWVERSIONREQUIRED "De weergave ""%1\\%2"" vereist Rainmeter %3 of hoger. Download de meest recente versie van rainmeter.net."
#define STR_NOMETERSINSKIN "De weergave ""%1\\%2"" bevat geen meters en zal worden gedeactiveerd.\n\nHet bestand kan beschadigd of geen geldige weergave zijn."
#define STR_INCLUDEINFINITELOOP "U heeft een oneindige lus gemaakt met @include. Controleer uw weergave."

// ============================================================================
// Notifications
// ============================================================================

#define STR_WELCOME "Welkom bij Rainmeter"
#define STR_CLICKTOMANAGE "Klik op het Rainmeter pictogram om weergaven en instellingen te beheren."
#define STR_CLICKTODOWNLOAD "Klik hier om Rainmeter %1 te downloaden."Something went wrong with that request. Please try again.