Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

29 lines (29 sloc) 3.857 kB
${LangFileString} WIN2KERROR "Rainmeter ${VER} nie wspiera Windows 2000. W celu użycia na Windows 2000, pobierz starszą wersję Rainmeter 2.0."
${LangFileString} WINXPS2ERROR "Rainmeter ${VER} wymaga wersji Windows XP SP2 lub wyższej. Pobierz ostatnią wersję pakietu aktualizującego i spróbuj ponownie."
${LangFileString} WIN2003SP1ERROR "Rainmeter ${VER} wymaga wersji Windows 2003 SP1 lub wyższej. Pobierz ostatnią wersję pakietu aktualizującego i spróbuj ponownie."
${LangFileString} ADMINERROR "Potrzebne uprawnienia administratora."
${LangFileString} LOGONERROR "Usługa logowania nie uruchomiona."
${LangFileString} UACERROR "Nie można podnieść."
${LangFileString} WRITEERROR "Przenośny Rainmeter musi być zainstalowany w lokalizacji z pełnymi uprawnieniami do odczytu i zapisu (jako zwykły użytkownik).$\nJeżeli chcesz zapisać Rainmeter w '$0', wróć i wybierz 'Instalacja standardowa'.$\n$\nW przeciwnym wypadku, wybierz inną lokalizację z pełnymi uprawnieniami do odczytu i zapisu."
${LangFileString} VCINSTERROR "Instalacja Visual C++ $instArc nieudana. Kod błędu $0.$\n$\nMożesz spróbować pobrać pakiet Visual C++ 2010 SP1 $instArc ręcznie z http://rainmeter.net/redist$\n$\nNaciśnij OK żeby wyjść."
${LangFileString} DOTNETINSTERROR "Instalacja .NET $instArc nieudana. Kod błędu $0.$\n$\nMożesz spróbować pobrać pakiet .NET $instArc ręcznie z http://rainmeter.net/redist$\n$\nNaciśnij OK żeby wyjść."
${LangFileString} RAINMETERCLOSEERROR "Nie udało się zamknąć Rainmeter.$\n$\nZamknij Rainmeter ręcznie i spróbuj ponownie."
${LangFileString} SETTINGSFILEERROR "Plik konfiguracyjny (Rainmeter.ini) jest umieszczony w folderze instalacyjnym. Trzymanie go w tej lokalizacji może powodować problemy jeżeli z aplikacji korzysta wielu użytkowników lub gdy któryś z nich ma ograniczone uprawnienia.$\n$\nCzy chcesz przenieść plik do folderu danych aplikacji?"
${LangFileString} SETTINGSMOVEERROR "Nie można przenieść pliku '$INSTDIR\Rainmeter.ini' do '$APPDATA\Rainmeter\Rainmeter.ini'."
${LangFileString} SELECTLANGUAGE "Proszę wybrać język instalacji."
${LangFileString} INSTALLOPTIONS "Opcje instalacji"
${LangFileString} INSTALLOPTIONSDESC "Wybierz dodatkowe opcje instalacji"
${LangFileString} STANDARDINST "Standardowa instalacja (zalecane)"
${LangFileString} STANDARDINSTDESC "Instaluje Rainmeter i pobiera wymagane biblioteki."
${LangFileString} PORTABLEINST "Instalacja przenośna"
${LangFileString} PORTABLEINSTDESC "Nie zaznaczaj tego jeżeli nie wiesz co robisz. Skróty nie zostaną utworzone a rozszerzenie .rmskin nie będzie zarejestrowane. Może być konieczne ręczne zainstalowanie bibliotek Visual C++ 2010 oraz .NET 2.0."
${LangFileString} AUTOSTARTUP "Automatycznie uruchamiaj Rainmeter wraz z Windows"
${LangFileString} ADDITIONALOPTIONS "Dodatkowe opcje"
${LangFileString} INSTALL64BIT "64-bit"
${LangFileString} SENDINFORMATION "Send information about your computer"
${LangFileString} SENDINFORMATIONDESC "Your computer's Windows version, language, and hardware capabilities will be reported once during installation to improve Rainmeter. No personal information will be sent."
${LangFileString} UNSTALLOPTIONS "Opcje odinstalowania"
${LangFileString} UNSTALLOPTIONSDESC "Wybierz dodatkowe opcje"
${LangFileString} UNSTALLRAINMETER "Odinstaluj Rainmeter"
${LangFileString} UNSTALLSETTINGS "Całkowicie usuń wszystkie osobiste ustawienia i pliki"
${LangFileString} UNSTALLSETTINGSDESC "(wraz ze skórkami, tematami, dodatkami, ustawieniami rejestru i wpisami menu Start)"
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.