Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

155 lines (143 sloc) 17.584 kb
#define NUM_BUTTONWIDTH 100
#define NUM_LABELWIDTH 70
#define LANGUAGE_LTR
// ============================================================================
// Context menus
// ============================================================================
// Rainmeter menu
#define STR_UPDATEAVAILABLE "Yra atnaujinimas"
#define STR_MANAGE "Tvarkyti"
#define STR_ABOUT "Apie"
#define STR_HELP "Pagalba"
#define STR_SKINS "Išvaizdos"
#define STR_NOSKINS "Neprieinamos išvaizdos"
#define STR_OPENFOLDER "Atidarykite aplanką"
#define STR_DISABLEDRAGGING "Uždrausti vilkimą"
#define STR_THEMES "Temos"
#define STR_NOTHEMES "Neprieinamos temos"
#define STR_EDITSETTINGS "Redaguoti parametrus"
#define STR_REFRESHALL "Atnaujinti visus"
#define STR_LOGGING "Žurnalizavimas"
#define STR_SHOWLOGFILE "Rodyti žurnalo failą"
#define STR_STARTLOGGING "Paleisti žurnalizavimą"
#define STR_STOPLOGGING "Stabdyti žurnalizavimą"
#define STR_DELETELOGFILE "Ištrinti žurnalo failą"
#define STR_DEBUGMODE "Derinimo rėžimas"
#define STR_EXIT "Baigti darbą"
// Skin menu
#define STR_VARIANTS "Variantai"
#define STR_SETTINGS "Parametrai"
#define STR_POSITION "Padėtis"
#define STR_DISPLAYMONITOR "Rodyti ekrane"
#define STR_USEDEFAULTMONITOR "Naudoti numatytąjį: Pagrindinį ekraną"
#define STR_VIRTUALSCREEN "@0: Virtualus ekranas"
#define STR_AUTOSELECTMONITOR "Pasirinkti pagal lango poziciją"
#define STR_STAYTOPMOST "Laikyti viršuje"
#define STR_TOPMOST "Viršuje"
#define STR_NORMAL "Normaliai"
#define STR_BOTTOM "Apačioje"
#define STR_ONDESKTOP "Ant darbastalio"
#define STR_FROMRIGHT "Iš kairės"
#define STR_FROMBOTTOM "Iš apačios"
#define STR_XASPERCENTAGE "X procentais"
#define STR_YASPERCENTAGE "Y procentais"
#define STR_TRANSPARENCY "Permatomumas"
#define STR_FADEIN "Pamažu rodyti"
#define STR_FADEOUT "Pamažu slėpti"
#define STR_HIDEONMOUSEOVER "Hide on mouse over"
#define STR_DRAGGABLE "Pernešamas"
#define STR_SAVEPOSITION "Išsaugoti poziciją"
#define STR_SNAPTOEDGES "Pritraukiamas prie kraštų"
#define STR_CLICKTHROUGH "Spaudžiama per"
#define STR_KEEPONSCREEN "Laikyti ekrane"
#define STR_MANAGESKIN "Valdyti išvaizdą"
#define STR_EDITSKIN "Redaguoti išvaizdą"
#define STR_REFRESHSKIN "Atnaujinti išvaizdą"
#define STR_UNLOADSKIN "Iškelti išvaizdą"
// ============================================================================
// Dialogs
// ============================================================================
#define STR_CLOSE "Uždaryti"
// About dialog
#define STR_ABOUTRAINMETER "Apie 'Rainmeter'"
#define STR_LOG "Žurnalas"
#define STR_MEASURES "Matuokliai"
#define STR_VARIABLES "Kintamieji"
#define STR_PLUGINS "Įskiepiai"
#define STR_VERSION "Versija"
#define STR_TYPE "Tipas"
#define STR_TIME "Laikas"
#define STR_MESSAGE "Pranešimas"
#define STR_NAME "Vardas"
#define STR_RANGE "Intervalas"
#define STR_VALUE "Reikšmė"
#define STR_AUTHOR "Autorius"
#define STR_ERROR "Klaida"
#define STR_WARNING "Perspėjimas"
#define STR_NOTICE "Pranešimas"
#define STR_DEBUG "Derinimas"
#define STR_GETLATESTVERSION "Gaukite naujausią versiją iš <a href=""http://rainmeter.net"">rainmeter.net</a>."
#define STR_COPYRIGHTNOTICE "Platinamas pagal <a href=""http://www.gnu.org/licenses"">GNU GPL v2</a> licencija."
#define STR_COPYTOCLIPBOARD "Kopijuoti į mainų sritį"
// Manage dialog
#define STR_MANAGERAINMETER "Valdyti 'Rainmeter'"
#define STR_ACTIVESKINS "Aktyvios išvaizdos"
#define STR_EXPAND "Išplėsti"
#define STR_COLLAPSE "Suspausti"
#define STR_OPENLOG "Atverti žurnalą"
#define STR_LOAD "Įkelti"
#define STR_UNLOAD "Iškelti"
#define STR_REFRESH "Atnaujinti"
#define STR_EDIT "Redaguoti"
#define STR_AUTHORSC "Autorius:"
#define STR_VERSIONSC "Versija:"
#define STR_LICENSESC "Licenzija:"
#define STR_INFORMATIONSC "Informacija:"
#define STR_ADDMETADATA "<a>Pridėti metaduomenis</a>"
#define STR_COORDINATESSC "Koordinatės:"
#define STR_POSITIONSC "Pozicija:"
#define STR_LOADORDERSC "Įkėlimo eilė:"
#define STR_TRANSPARENCYSC "Permatomumas:"
#define STR_ONHOVERSC "Užvedus pelę:"
#define STR_DONOTHING "Nieko nedaryti"
#define STR_HIDE "Paslėpti"
#define STR_SAVENEWTHEME "Išsaugoti naują temą"
#define STR_THEMEDESCRIPTION "Tema leidžia jums išsaugoti dabartinį savo 'Rainmeter' išvaizdų išdėstymą ir atkurti jį vėliau. Atkuriant seną temą atstatomas išdėstymas, tačiau nėra atšaukiami išvaizdų pakeitimai ar atnaujinimai."
#define STR_SAVEASEMPTYTHEME "Išsaugoti tuščią temą"
#define STR_EXCLUDEUNUSEDSKINS "Neįtraukti nepanaudotas išvaizdas"
#define STR_INCLUDEWALLPAPER "Įtraukti dabartinio ekrano užsklandą"
#define STR_NAMESC "Pavadinimas:"
#define STR_SAVE "Išsaugoti"
#define STR_SAVEDTHEMES "Išsaugotos temos"
#define STR_DELETE "Panaikinti"
#define STR_BACKUP "Atsarginė kopija"
#define STR_BACKUPDESCRIPTION "Atsarginės kopijos leidžia jums išsaugoti pilną jūsų konfigūracijos kopiją, įskaitant išvaizdas ir statistika. Skirtingai nei tema, atkuriant atsarginę kopiją pakeis visus jūsų išvaizdų pakeitimus ir atnaujinimus nuo atsarginę kopiją išsaugojimo."
#define STR_BACKUPE "Kuriama atsarginė kopija..."
#define STR_LANGUAGESC "Kalba (Language):"
#define STR_GENERAL "Bendras"
#define STR_CHECKFORUPDATES "Tikrinti, ar yra naujinimų"
#define STR_RESETSTATISTICS "Nustatyti iš naujo statistiką"
#define STR_LOGTOFILE "Žurnalizuoti į failą"
// ============================================================================
// Messages
// ============================================================================
#define STR_SETTINGSNOTWRITABLE "Rainmeter.ini yra neįrašomas. Nustatymai nebus išsaugoti."
#define STR_SETTINGSMOVEFILE "Baigti Rainmeter ir perkelti parametrų failą nuo:\n%1\n\nį:\n%2\n\nArba tiesiog ištrinti failą (nustatymai bus prarasti) ir jie bus kitą kartą paleidus automatiškai atkurti."
#define STR_SETTINGSREADONLY "Įsitikinkite, kad failas nėra nustatytas tik skaitymui ir kad galima rašyti į aplanką. Failas yra:\n%1"
#define STR_THEMEALREADYEXISTS "Tema ""%1"" jau egzistuoja.\n\nAr norite ją pakeisti?"
#define STR_THEMESAVEFAIL "Nepavyko išsaugoti temos:\n%1"
#define STR_THEMEDELETE "Ar jūs tikrai norite ištrinti temą ""%1""?"
#define STR_LOGFILECREATEFAIL "Nepavyko sukurti žurnalo failo:\n%1"
#define STR_LOGFILEDELETE "Ar tikrai norite ištrinti žurnalo failą?\n%1"
#define STR_NOAVAILABLESKINS "Nėra prieinamų išvaizdų:\n%1"
#define STR_UNABLETOACTIVATESKIN "Nepavyko aktyvuoti išvaizdos ""%1\\%2"": Nerastas failas."
#define STR_UNABLETOREFRESHSKIN "Nepavyko atnaujinti išvaizdos ""%1\\%2"": Nerastas failas."
#define STR_NEWVERSIONREQUIRED "Išvaizdai ""%1\\%2"" reikia Rainmeter %3 arba naujesnio. Atsisiųskite naujausią versiją iš rainmeter.net."
#define STR_NOMETERSINSKIN "Išvaizda ""%1\\%2"" neturi jokių matuoklių todėl bus išjungta.\n\nFailas gali būti sugadintas arba tai neteisėta išvaizda."
#define STR_INCLUDEINFINITELOOP "Jūs sukūrėte begalinis ciklas su '@include'. Patikrinkite savo išvaizdą."
// ============================================================================
// Notifications
// ============================================================================
#define STR_WELCOME "Sveiki pradėję naudotis Rainmeter"
#define STR_CLICKTOMANAGE "Jei norite tvarkyti išvaizdas ir parametrus spauskite ant Rainmeter piktogramos."
#define STR_CLICKTODOWNLOAD "Spauskite čia atsisiųsti Rainmeter %1."
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.