Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

155 lines (143 sloc) 17.3 KB
#define NUM_BUTTONWIDTH 90
#define NUM_LABELWIDTH 70
#define LANGUAGE_LTR
// ============================================================================
// Context menus
// ============================================================================
// Rainmeter menu
#define STR_UPDATEAVAILABLE "Ažuriranje je dostupno"
#define STR_MANAGE "Upravljanje"
#define STR_ABOUT "O programu"
#define STR_HELP "Pomoć"
#define STR_SKINS "Maske"
#define STR_NOSKINS "Nema dostupnih maski"
#define STR_OPENFOLDER "Otvori fasciklu"
#define STR_DISABLEDRAGGING "Onemogući prevlačenje"
#define STR_THEMES "Teme"
#define STR_NOTHEMES "Nema dostupnih tema"
#define STR_EDITSETTINGS "Izmeni podešavanja"
#define STR_REFRESHALL "Osveži sve"
#define STR_LOGGING "Evidencija"
#define STR_SHOWLOGFILE "Prikaži datoteku evidencije"
#define STR_STARTLOGGING "Počni vođenje evidencije"
#define STR_STOPLOGGING "Prekini vođenje evidencije"
#define STR_DELETELOGFILE "Izbriši datoteku evidencije"
#define STR_DEBUGMODE "Režim za otklanjanje grešaka"
#define STR_EXIT "Izađi"
// Skin menu
#define STR_VARIANTS "Varijante"
#define STR_SETTINGS "Podešavanja"
#define STR_POSITION "Pozicija"
#define STR_DISPLAYMONITOR "Monitor"
#define STR_USEDEFAULTMONITOR "Podrazumevano: Primarni monitor"
#define STR_VIRTUALSCREEN "@0: Virtualni ekran"
#define STR_AUTOSELECTMONITOR "Automatski odaberi na osnovu pozicije prozora"
#define STR_STAYTOPMOST "Ostani na vrhu"
#define STR_TOPMOST "Na vrhu"
#define STR_NORMAL "Standardno"
#define STR_BOTTOM "Na dnu"
#define STR_ONDESKTOP "Na radnoj površini"
#define STR_FROMRIGHT "Zdesna"
#define STR_FROMBOTTOM "Odozdo"
#define STR_XASPERCENTAGE "X kao procenat"
#define STR_YASPERCENTAGE "Y kao procenat"
#define STR_TRANSPARENCY "Prozirnost"
#define STR_FADEIN "Postepeno pojavljivanje"
#define STR_FADEOUT "Postepeno nestajanje"
#define STR_HIDEONMOUSEOVER "Sakrij pri prelasku miša"
#define STR_DRAGGABLE "Dozvoli prevlačenje"
#define STR_SAVEPOSITION "Sačuvaj poziciju"
#define STR_SNAPTOEDGES "Prijanjanje uz ivice"
#define STR_CLICKTHROUGH "Klik kroz masku"
#define STR_KEEPONSCREEN "Zadrži na ekranu"
#define STR_MANAGESKIN "Upravljaj maskom"
#define STR_EDITSKIN "Izmeni masku"
#define STR_REFRESHSKIN "Osveži masku"
#define STR_UNLOADSKIN "Ukloni masku"
// ============================================================================
// Dialogs
// ============================================================================
#define STR_CLOSE "Zatvori"
// About dialog
#define STR_ABOUTRAINMETER "O Rainmeter-u"
#define STR_LOG "Evidencija"
#define STR_MEASURES "Mere"
#define STR_VARIABLES "Promenljive"
#define STR_PLUGINS "Dodaci"
#define STR_VERSION "Verzija"
#define STR_TYPE "Tip"
#define STR_TIME "Vreme"
#define STR_MESSAGE "Poruka"
#define STR_NAME "Naziv"
#define STR_RANGE "Opseg"
#define STR_VALUE "Vrednost"
#define STR_AUTHOR "Autor"
#define STR_ERROR "Greška"
#define STR_WARNING "Upozorenje"
#define STR_NOTICE "Napomena"
#define STR_DEBUG "Otklanjanje grešaka"
#define STR_GETLATESTVERSION "Preuzmite najnoviju verziju na adresi <a href=""http://rainmeter.net"">rainmeter.net</a>."
#define STR_COPYRIGHTNOTICE "Distribuirano pod licencom <a href=""http://www.gnu.org/licenses"">GNU GPL v2</a>."
#define STR_COPYTOCLIPBOARD "Kopiraj u ostavu"
// Manage dialog
#define STR_MANAGERAINMETER "Upravljanje Rainmeter-om"
#define STR_ACTIVESKINS "Aktivne maske"
#define STR_EXPAND "Proširi"
#define STR_COLLAPSE "Skupi"
#define STR_OPENLOG "Otvori evidenciju"
#define STR_LOAD "Učitaj"
#define STR_UNLOAD "Ukloni"
#define STR_REFRESH "Osveži"
#define STR_EDIT "Izmeni"
#define STR_AUTHORSC "Autor:"
#define STR_VERSIONSC "Verzija:"
#define STR_LICENSESC "Licenca:"
#define STR_INFORMATIONSC "Informacije:"
#define STR_ADDMETADATA "<a>Dodaj metapodatke</a>"
#define STR_COORDINATESSC "Koordinate:"
#define STR_POSITIONSC "Pozicija:"
#define STR_LOADORDERSC "Prioritet:"
#define STR_TRANSPARENCYSC "Prozirnost:"
#define STR_ONHOVERSC "Pri prelazu miša:"
#define STR_DONOTHING "Ne radi ništa"
#define STR_HIDE "Sakrij"
#define STR_SAVENEWTHEME "Čuvanje nove teme"
#define STR_THEMEDESCRIPTION "Tema vam omogućava da sačuvate trenutni raspored Rainmeter maski i kasnije ga povratite. Povratak stare teme će vratiti raspored, ali neće poništiti izmene maski niti njihova ažuriranja."
#define STR_SAVEASEMPTYTHEME "Sačuvaj kao praznu temu"
#define STR_EXCLUDEUNUSEDSKINS "Ne čuvaj neupotrebljene maske"
#define STR_INCLUDEWALLPAPER "Sačuvaj trenutnu pozadinu"
#define STR_NAMESC "Naziv:"
#define STR_SAVE "Sačuvaj"
#define STR_SAVEDTHEMES "Sačuvane teme"
#define STR_DELETE "Izbriši"
#define STR_BACKUP "Rezervna kopija"
#define STR_BACKUPDESCRIPTION "Rezervna kopija vam omogućava da sačuvate kompletnu postavku programa, uključujući maske i statistiku. Za razliku od vraćanja teme, vraćanje rezervne kopije će poništiti sve izmene maski i njihova ažuriranja od trenutka stvaranja rezervne kopije."
#define STR_BACKUPE "Rezervna kopija..."
#define STR_LANGUAGESC "Jezik (Language):"
#define STR_GENERAL "Osnovna podešavanja"
#define STR_CHECKFORUPDATES "Proveravaj ažuriranja"
#define STR_RESETSTATISTICS "Poništi statistiku"
#define STR_LOGTOFILE "Evidentiraj u datoteku"
// ============================================================================
// Messages
// ============================================================================
#define STR_SETTINGSNOTWRITABLE "Upis u datoteku Rainmeter.ini nije moguć. Podešavanja neće biti sačuvana."
#define STR_SETTINGSMOVEFILE "Izađite iz Rainmeter-a i premestite datoteku podešava iz:%1\n\nu:\n%2\n\nDruga mogućnost je da jednostavno uklonite datoteku (podešavanja će biti izgubljena) i ona će automatski biti ponovo kreirana pri sledećem pokretanju programa."
#define STR_SETTINGSREADONLY "Uverite se da datoteka nije nije označena kao 'samo za čitanje' i da je pisanje u fasciklu dozvoljeno. Lokacija datoteke:\n%1"
#define STR_THEMEALREADYEXISTS "Tema ""%1"" već postoji.\n\nDa li želite da je zamenite?"
#define STR_THEMESAVEFAIL "Nije moguće sačuvati temu:\n%1"
#define STR_THEMEDELETE "Da li zaista želite da izbrišete temu ""%1""?"
#define STR_LOGFILECREATEFAIL "Nije moguće kreirati datoteku evidencije:\n%1"
#define STR_LOGFILEDELETE "Da li zaista želite da izbrišete datoteku evidencije?\n%1"
#define STR_NOAVAILABLESKINS "Nema dostupnih maski na lokaciji:\n%1"
#define STR_UNABLETOACTIVATESKIN "Nije moguće aktivirati masku ""%1\\%2"": datoteka nije pronađena."
#define STR_UNABLETOREFRESHSKIN "Nije moguće osvežiti masku ""%1\\%2"": datoteka nije pronađena."
#define STR_NEWVERSIONREQUIRED "Maska ""%1\\%2"" zahteva Rainmeter %3 ili noviji. Preuzmite poslednju verziju sa rainmeter.net."
#define STR_NOMETERSINSKIN "Maska ""%1\\%2"" ne sadrži ništa i biće deaktivirana.\n\nDatoteka je možda oštećena ili nije ispravna datoteka maske."
#define STR_INCLUDEINFINITELOOP "Stvorili ste beskonačnu petlju koristeći @include. Proverite masku."
// ============================================================================
// Notifications
// ============================================================================
#define STR_WELCOME "Dobro došli u Rainmeter"
#define STR_CLICKTOMANAGE "Kliknite na ikonu Rainmetera da biste upravljali maskama i podešavanjima."
#define STR_CLICKTODOWNLOAD "Kliknite ovde da biste preuzeli Rainmeter %1."
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.