Permalink
Browse files

Updated languages

  • Loading branch information...
poiru committed May 5, 2012
1 parent 8104261 commit 72200ade90608de5e261bdf0e95007a6339b52ac
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. BIN Language/SpanishModern.h
  2. +1 −1 Language/Swedish.nsh
View
Binary file not shown.
View
@@ -1,4 +1,4 @@
${LangFileString} WIN2KERROR "Rainmeter ${VER} fungerar inte på Windows 2000. För att använda Rainmeter på Windows 2000, ladda ner den äldre Rainmeter-versionen 2,0."
${LangFileString} WIN2KERROR "Rainmeter ${VER} fungerar inte på Windows 2000. För att använda Rainmeter på Windows 2000, ladda ner den äldre Rainmeter-versionen 2.0."
${LangFileString} WINXPS2ERROR "Rainmeter ${VER} kräver Windows XP SP2 eller senare. Uppgradera till senaste Service Pack och försök igen."
${LangFileString} WIN2003SP1ERROR "Rainmeter ${VER} kräver Windows 2003 SP1 eller senare. Uppgradera till senaste Service Pack och försök igen."
${LangFileString} ADMINERROR "Administrativa rättigheter krävs."

0 comments on commit 72200ad

Please sign in to comment.