Skip to content
Popular czech game AZ Kvíz. Play AZ Kvíz with your own questions and you can even draw for lost hex.
JavaScript HTML CSS
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
js
obr
README.md
index.html
style.css

README.md

AzQuizGame

Popular czech game AZ Kvíz. Play AZ Kvíz with your own questions and you can even draw for lost hex.

You can test it here: https://rajmund.dev/projects/az-kviz/

Or you can download it for offline usage. Just downlod as zip, upack and run index.html in your browser.

Česky

Aplikace pro hraní AZ Kvízu. Zahrajte si AZ Kvíz s vlastníma otázkama, dokonce můžete losovat o ztracená pole.

K vyzkoušení zde: https://rajmund.dev/projects/az-kviz/

Nebo si aplikaci můžete stáhnout k offlie použití. Stačí si repozitář stáhnout jako zip, rozbalit a pak jen spustit soubor index.html v prohlížeči.

Pravidla:

  • Před začátkem hry:
    • Vyplň jména týmů / hráčů
    • Vyber barvy týmů / hráčů
  • Po kliknutí na vybrané pole je možné:
    • Přiřadit pole týmu / hráči
    • Nastavit pole jako neuhodnuté
    • O pole je možné losovat
  • Při losování:
    • Pravý tým / hráč mačká tlačítko + na numerické klávenici nebo klávesu Backspace
    • Levý tým / hráč mačká tlačítko Levý Shift
  • Po spojení všech tří stěn trojuhelníku hra oznámí vítěze
  • TIP: Zapni režim celé obrazovky (F11)
You can’t perform that action at this time.