Skip to content
Aplikace zaznamenávání postupu v běhací hře Ekosystémy.
HTML CSS
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
index.html
jquery-1.6.2.min.js
style.css

README.md

Ekosystémy

Aplikace zaznamenávání postupu v běhací hře Ekosystémy.

Pravidla hry jsou třeba na Hranostaji.

K otestování třeba zde

Stažení

  1. V pravo klikni na zelené tlačítko Clone or download -> Download ZIP.
  2. Rozbal zip do nějaké složky na počítači.
  3. Spusť v prohlížeči (nejlépe Google Chrome) soubor index.html
  4. Stistni Start.
You can’t perform that action at this time.