Skip to content
Pomocí myši odkrýváš jednotlivá políčka fotografie
HTML CSS
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
js
obrazky
index.html
readme.md

readme.md

Uncovered

Pravidla:

Pomocí myši odkrýváš jednotlivá políčka, ale nemůžeš vybrat žádné z osmi sousedních políček posledního vybraného políčka.

Spuštění:

Stačí v prohlížeči otevřít soubor index.html.

Příprava hry:

Do složky obrazky nahraj očíslované obrázky ve formátu obrazekXX.jpg, kde XX označuje postupně se zvyšující číslice (1,2,3,...). Po spuštění aplikace zadej velikost políček. Velikost se zadává v pixelech a políčka jsou čtvercová.

Obrázek se zvětšuje v poměru rozměrů na celou obrazovku, doporučuji tedy použít celoobrázkový režim (klávesa F11).

Náhled

You can’t perform that action at this time.