Luciano Ramalho ramalho

Organizations

@pythonbrasil @oturing @rebec @acpy @garoa @pythonprobr @fluentpython