Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
67 lines (66 sloc) 1.78 KB
CherryPy-3.2.0.xzm
Mako-0.3.4-i486-1_SBo.xzm
MarkupSafe-0.9.2-i486-1_SBo.xzm
apr-1.4.2-i486-2.xzm
apr-util-1.4.1-i486-1_slack13.37.xzm
avahi-0.6.40-i486-1_SBo.xzm
babeld-1.3.1.xzm
babelweb-0.2.4.xzm
bison-2.4.3-i486-2.xzm
boost-1.45.0-i486-1.xzm
carl9170-1.9.5-i486-1_SBo.xzm
cmake-2.8.4-i486-1.xzm
cryptoki-2.20-noarch-1_SBo.xzm
curl-7.21.4-i486-1.xzm
dnsmasq-2.57-i486-1.xzm
doxygen-1.7.3-i486-1.xzm
erlang-otp-14B02-i486-1_SBo.xzm
etherpad-lite.xzm
flex-2.5.35-i486-1.xzm
gd-2.0.35-i486-4.xzm
httpd-2.2.22-i486-1_slack13.37.xzm
icu4c-4.6.1-i486-1_SBo.xzm
iproute2-2.6.37-i486-1_slack13.37.xzm
ipw2100-fw-1.3-fw-1.xzm
ipw2200-fw-3.1-fw-1.xzm
irssi-0.8.15-i486-3.xzm
iwlwifi-100-ucode-39.31.5.1-fw-1.xzm
iwlwifi-1000-ucode-128.50.3.1-fw-1.xzm
iwlwifi-3945-ucode-15.32.2.9-fw-1.xzm
iwlwifi-4965-ucode-228.61.2.24-fw-1.xzm
iwlwifi-5000-ucode-8.83.5.1-fw-1.xzm
iwlwifi-5150-ucode-8.24.2.2-fw-1.xzm
iwlwifi-6000-ucode-9.221.4.1-fw-1.xzm
jdk-6u25-i586-1.xzm
libarchive-2.8.4-i486-1.xzm
libdaemon-0.14-i486-1_SBo.xzm
libevent-2.0.10-i486-1_SBo.xzm
libmcrypt-2.5.8-i486-1.xzm
locales-en_US.utf8-i486.xzm
lua-5.1.5-i486-1_SBo.xzm
mysql-5.1.56-i486-1.xzm
ngircd-17.1-i486-1_SBo.xzm
node-0.6.16-i486-1_SBo.xzm
npm-1.1.22.xzm
nss-mdns-0.10-i486-1_SBo.xzm
openldap-client-2.4.23-i486-1.xzm
pcre-8.12-i486-1.xzm
php-5.3.10-i486-1_slack13.37.xzm
pyOpenSSL-0.13-i486-1_SBo.xzm
pybonjour-1.1.1-i486-1_SBo.xzm
pysetuptools-0.6c11-i486-1_SBo.xzm
python-twisted-11.0.0-i486-1_SBo.xzm
qwebirc.xzm
rrdtool-1.4.5-i486-1_dw.xzm
rt2860-firmware-26-fw-1.xzm
rt2870-firmware-22-fw-1.xzm
rt61-firmware-1.2-fw-1.xzm
rt71w-firmware-1.8-fw-1.xzm
sudo-1.7.4p6-i486-1.xzm
t1lib-5.1.2-i486-2.xzm
truecrypt-7.1-i486-1_SBo.xzm
vim-7.3.154-i486-1.xzm
wxGTK-2.8.12-i486-2_SBo.xzm
zope.interface-3.7.0-i486-1_SBo.xzm
zd1211-firmware-1.4-fw-1.xzm
zzz-htdocs.xzm