Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
196 lines (195 sloc) 6.48 KB
#include <iostream>
#include <ctime>
#include <cstdlib>
using namespace std;
int belopp=0;
int bets=0;
int resultat=0;
/*Den här funktionen tar hand om satsningen i spelet.*/
int satsa(){
cout<<"Nu ska du sattsa!! Du får sattsa hur mycket du själv vill!!! Bara du har nog med pengar"<<endl;
cin>>bets;
while (bets>belopp){
cout<<"Du måste lära dig att läsa! Du satsade "<<bets<<" du har "<<belopp<<endl;
cin>>bets;
}
belopp=belopp-bets;
cout<<"Bra du kan läsa så du har satsat rätt. Du satsade "<<bets<<". Och har "<<belopp<<" kvar."<<endl;
if(bets==42){
cout<<"It is THE ANSWER!"<<endl;
}
return belopp;
}
/*Den här funktionen tar hand om att skriva ut spelet och räkna ut resultatet*/
void spelPl(){
resultat=0;
int rader[3][3];
for (int e=0; e<3; e++){
for (int t=0; t<3; t++){
rader[e][t]=rand()%3+1;
}
}
if ((rader[0][0])==(rader[1][0])&&(rader[0][0])==(rader[2][0])){
resultat ++;
}
if ((rader[1][0])==(rader[1][1])&&(rader[1][0])==(rader[1][2])){
resultat ++;
}
if ((rader[2][0])==(rader[2][1])&&(rader[2][0])==(rader[2][2])){
resultat ++;
}
if ((rader[0][0])==(rader[0][1])&&(rader[0][0])==(rader[0][2])){
resultat ++;
}
if ((rader[0][1])==(rader[1][1])&&(rader[0][1])==(rader[2][1])){
resultat ++;
}
if ((rader[0][2])==(rader[1][2])&&(rader[0][2])==(rader[2][2])){
resultat ++;
}
if ((rader[0][0])==(rader[1][1])&&(rader[0][0])==(rader[2][2])){
resultat ++;
}
if ((rader[0][2])==(rader[1][1])&&(rader[0][2])==(rader[2][0])){
resultat ++;
}
for (int e=0; e<3; e++){
for (int t=0; t<3; t++){
if(rader[e][t]==1){
cout<<"{N}";
}
if(rader[e][t]==2){
cout<<"{O}";
}
if(rader[e][t]==3){
cout<<"{B}";
}
}
cout<<endl;
}
}
/*Den här funktionen tar hand om att räkna ut hur mycket pengar man får ut*/
int vinster(int fbelopp,int fbet){
if (resultat==1){
fbet=fbet*2;
fbelopp+=fbet;
cout<<"Du fick en rad :)"<<endl;
cout<<"Du vann "<<fbet<<endl;
belopp=belopp+fbet;
}
if (resultat==2){
fbet=fbet*4;
fbelopp+=fbet;
cout<<"Du fick två rader :)"<<endl;
cout<<"Du vann "<<fbet<<endl;
belopp=belopp+fbet;
}
if (resultat==3){
fbet=fbet*8;
fbelopp+=fbet;
cout<<"Du fick tre rader :)"<<endl;
cout<<"Du vann "<<fbet<<endl;
belopp=belopp+fbet;
}
if (resultat==4){
fbet=fbet*16;
fbelopp+=fbet;
cout<<"Du fick fyra rader :)"<<endl;
cout<<"Du vann "<<fbet<<endl;
belopp=belopp+fbet;
}
if (resultat==5){
fbet=fbet*32;
fbelopp+=fbet;
cout<<"Du fick fem rader :)"<<endl;
cout<<"Du vann "<<fbet<<endl;
belopp=belopp+fbet;
}
if (resultat==6){
fbet=fbet*64;
fbelopp+=fbet;
cout<<"Du fick sex rader :)"<<endl;
cout<<"Du vann "<<fbet<<endl;
belopp=belopp+fbet;
}
if (resultat==8){
fbet=fbet*128;
fbelopp+=fbet;
cout<<"Du fick fullt spelfält :)"<<endl;
cout<<"Du vann "<<fbet<<endl;
belopp=belopp+fbet;
}
else if (resultat==0){
cout<<"Happ här blev det inget bättre lycka nästa gång."<<endl;
}
return fbelopp;
}
/*Easteregg one is hidden. OooOOOOoooo spooky*/
void easteregg(){
if(belopp>=9000){
cout<<"What does the scouter say about his power level?"<<endl;
cout<<"IT IS OVER 9000!!"<<endl;
cout<<"WHAT 9000? That is impossibru!"<<endl;
}
}
int main(){
char spelom;
char regler;
srand(time(0));
/*Intro till spelet*/
cout<<"Hej, Du ska sätta in pengar så du kan satsa och vinna cash!"<<endl;
cout<<"Vill du se spelreglerna?"<<endl;
cin>>regler;
if((regler=='y')||(regler=='Y')){
cout<<" /|---------------Spel regler kommer under.-------------|"<<endl;
cout<<"| |Noll rader_____________nada________0 Gånger pengarna.|"<<endl;
cout<<"| |En rad__________________två________2 Gånger pengarna.|"<<endl;
cout<<"| |Två rader______________fyra________4 Gånger pengarna.|"<<endl;
cout<<"| |Tre rader______________åtta________8 Gånger pengarna.|"<<endl;
cout<<"| |Fyra rader____________sexton______16 Gånger pengarna.|"<<endl;
cout<<"| |Fem rader____________tretiotvå____32 Gånger pengarna.|"<<endl;
cout<<"| |Sex rader___________sextiofyra____64 Gånger pengarna.|"<<endl;
cout<<"| |Fullt spelfält__hundratjugoåtta__128 Gånger pengarna.|"<<endl;
cout<<"| |_____________Se nu till att vinna en massa___________|"<<endl;
cout<<"|_/_____________________________________________________/ "<<endl;
}else{
cout<<"Okej då."<<endl;
}
/*Här startar spelet med att man sätter in pengar*/
cout<<"Nu ska du sätta in pengar."<<endl;
cout<<"50, 100 eller 500 kr"<<endl;
cin>>belopp;
cout<<"Du satte in "<<belopp<<"!"<<endl;
while((belopp!=50)&&(belopp!=100)&&(belopp!=500)){
cout<<"LoL, Du måste sätta in rätt dude... 50, 100 eller 500"<<endl;
cin>>belopp;
cout<<"Du satte in "<<belopp<<"!"<<endl;
}
cout<<"Du satte in rätt! Du satte in "<<belopp<<"!"<<endl;
/*Här är alla funktioner insatta in en loop som gör att man kan spela om spelet tills man har slut på pengar eller fegar ur.*/
while(belopp!=0){
satsa();
cout<<"Här kommer spelfältet! Lycka till"<<endl;
spelPl();
belopp=vinster(belopp,bets);
cout<<"Du har så här mycket pengar just nu "<<belopp<<endl;
cout<<"Vill du ta ut pengarna eller vinna mer?!?! y för ja."<<endl;
cin>>spelom;
easteregg();
if((spelom=='y')||(spelom=='Y')){
if(belopp==0){
cout<<"Nä se där nu har du inga pengar kvar. Antingen sätt in mer om du har annars dra åt fanders!"<<endl;
return 0;
}
cout<<"Du valde att ta ut pengarna. Du du vann "<<belopp<<". Minus 50% i fegis skatt."<<endl;
cout<<"Du får då ut "<<belopp/2<<endl;
return 0;
}
if(belopp==0){
cout<<"Nä se där nu har du inga pengar kvar. Antingen sätt in mer om du har annars dra åt fanders!"<<endl;
return 0;
}
}
return 0;
/*SLUT!*/
}