New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

نکاتی در مورد تایپ فیس فونت وزیر #42

Open
rastikerdar opened this Issue Nov 22, 2016 · 0 comments

Comments

Projects
None yet
1 participant
@rastikerdar
Owner

rastikerdar commented Nov 22, 2016

این ایشو بازنشر نظر یکی از دوستان با نام "دوست" در وبلاگ می‌باشد:
لینک نظر

با درود فراوان،
ابتدا بابت توجهتان سپاسگزارم و اما بعد؛
-حرف ه در ابتدا، وسط و انتها کلمات دارای اندازه یکسان و همخوانی مناسبی نیست/حرف م در شکل چسبان ابتدا کلمات و انتهای غیر چسبان با شکلش در انتها کلمات به شکل چسبان هماهنگ نیست و بهتر است شکل م در انتهای چسبان به انتهای غیرچسبان شبیه شود(مداد,نام,قلم)/حرف ی در انتهای غیر چسبان که اگر به قلم ساحل شبیه شود اما نه به شکل شکسته که به شکل خمیده به نظر فعلا می تواند راهگشا باشد/حرف ح در سری چهارم خواناتر و زبیاتر بود/حروفی مثل ـغـ و ـفـ که در این حالت بسیار شبیه اند در حالیکه حروف ف و ق باید مدور و حروف ع و غ در این حالت گوشه دارتر نوشته شوند.
-قوس کلمات با هم هماهنگ-از لحاظ اندازه شکل قوس-نیست(ی-ع-ف-ق-ح-ب-س و...).
-وضوح حروف که از ابتدا دچار مشکل بود(در اندازه های مختلف خوردگی و اشکلال در اتصال حروف چسبان که تا حدی در نسخه های پایانی سری چهارم بهبود هایی یافته بود.).
-درمورد نقاط با بیشتر شدن فاصله بین نقاط البته بسیار کم و هوشمندانه می توان مشکل را تا حد زیادی کاهش داد.
-فاصله میان واجی و میان واژه ای مبحثی است که احتیاج به مطالعه ضمن این موضوع دارد، اما به طور خلاصه می توان گفت اگر فاصله میان دو حرف کمی بیشتر شود البته به شکل نامحسوس شاید این مشکل هم کمی مرتفع گردد.(خاطر نشان میکنم که این موضوع در اکثریت قلم های دیجیتال رعایت نمیشود.)
-در یک نگاه کلی با هم اندازه شدن و هماهنگی تمامی حروف تا حد امکان می توان خروجی زیباتری در متون بلند داشت.
با آرزوی موفقیت برای شما

پ.ن: این بررسی توسط جمعی از اساتید انجام شده که توسط این حقیر به رشته تحریر درآمد.

با تشکر از ایشان

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment