Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
80 lines (68 sloc) 1.485 kb
source 'https://rubygems.org'
ruby "2.2.0"
gem 'sinatra', github: 'sinatra/sinatra'
gem 'sinatra-contrib', github: 'maccman/sinatra-contrib'
gem 'sprockets-memcache-store'
gem 'rack-standards'
gem 'rack-contrib', :git => 'https://github.com/rack/rack-contrib'
gem 'thin'
gem 'erubis'
gem 'i18n'
gem 'activesupport', '~> 4.1.4'
gem 'dotenv'
gem 'rake'
gem 'uglifier'
gem 'closure-compiler'
gem 'yui-compressor'
gem 'coffee-script'
gem 'faraday-http-cache'
gem 'sinatra-pubsub'
gem 'encryptor'
gem 'rack-no-www'
gem 'rdiscount'
gem 'warden-github', :github => "atmos/warden-github"
gem 'warden_strategies'
gem 'ghee', '~> 0.12.17'
gem 'rack-ssl'
gem 'addressable'
gem 'kgio'
gem 'dalli'
gem 'connection_pool'
gem 'octokit'
gem 'rack-robustness'
gem 'sprockets'
gem 'sass', '~> 3.3.9'
gem 'sprockets-helpers'
gem 'execjs', "~> 1.4"
gem 'eventmachine'
gem 'carrierwave_direct'
gem 'sucker_punch', '~> 1.0'
gem 'redis'
gem 'celluloid'
gem 'celluloid-redis'
gem 'analytics-ruby', '~> 2.0.0'
gem 'faye-huboard'
gem 'faye-redis'
gem 'wkhtmltopdf-heroku', '~> 1.0'
gem 'pdfkit'
gem 'memcachier'
gem 'stripe', :git => 'https://github.com/stripe/stripe-ruby'
gem 'foreman'
gem 'solid_use_case'
group :development do
gem 'shotgun'
gem 'rspec'
gem 'couchrest'
#gem 'librarian-puppet'
#gem 'puppet'
gem 'pry'
gem 'pry-rescue'
gem 'pry-stack_explorer'
gem 'better_errors'
end
group :production do
gem 'newrelic_rpm'
gem 'puma'
gem 'unicorn'
gem 'raygun4ruby'
end
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.