Permalink
Browse files

Formattierung

  • Loading branch information...
1 parent 853fcfa commit 5840234ca1bca107a9d1003b5c46b46d4c783007 Tiefpunkt committed Oct 12, 2011
Showing with 26 additions and 36 deletions.
  1. +26 −36 Hausgemeinschaft.mw
View
@@ -1,45 +1,35 @@
=1.OG=
==links==
-Frei
-
-FameFabrik (Waldemar Kies -Managing Director- walde@famefabrik.de 0151-50443913)
-FameFabrik Medienagentur
-Postfach 10 10 22
-68010 Mannheim
-0621-46268697
-info@famefabrik.de
-www.famefabrik.de
-http://twitter.com/famefabrik
-
-
-Musiker Probenraum (Elektriker Robert 0152/29275267)
-
-Frei
-
-Treppenhaus
-
-Künsterlin / Steinmetz
+<ul>
+<li>Frei</li>
+<li>FameFabrik<br>
+(Waldemar Kies -Managing Director- walde@famefabrik.de 0151-50443913)<br>
+FameFabrik Medienagentur<br>
+Postfach 10 10 22<br>
+68010 Mannheim<br>
+0621-46268697<br>
+info@famefabrik.de<br>
+http://www.famefabrik.de<br>
+http://twitter.com/famefabrik</li>
+<li>Musiker Probenraum (Elektriker Robert 0152/29275267)</li>
+<li>Frei</li>
+<li>Treppenhaus</li>
+<li>Künsterlin / Steinmetz</li>
+</ul>
==rechts==
-RaumZeitLabor
-
-Lager
-
-Klaus
-
-Fotoatelier
+* RaumZeitLabor
+* Lager
+* Klaus
+* Fotoatelier
=2.OG=
==links==
-Künstler "Werner"
-
-Künstler "Binzer"
-
-Leer
-
-Treppenhaus
-
-Leer
+* Künstler "Werner"
+* Künstler "Binzer"
+* Leer
+* Treppenhaus
+* Leer
==rechts==
-Leer
+* Leer

0 comments on commit 5840234

Please sign in to comment.