Commits on Jun 6, 2014
 1. 0.25.7, jeweler2 appears broken

  committed Jun 5, 2014
Commits on Jul 14, 2012
 1. Update master

  committed Jul 13, 2012
Commits on Jul 11, 2012
 1. t

  committed Jul 11, 2012
 2. v bump

  committed Jul 11, 2012
 3. todo, update gem

  committed Jul 11, 2012
 4. try2 method woot

  committed Jul 11, 2012
Commits on Mar 13, 2012
 1. 0.25.3 notez

  committed Mar 13, 2012
 2. Version bump to 0.25.3

  committed Mar 13, 2012
Commits on Dec 21, 2011
 1. Version bump to 0.25.2

  committed Dec 21, 2011
 2. better __DIR__

  committed Dec 21, 2011
Commits on Dec 15, 2011
 1. Version bump to 0.25.1

  committed Dec 15, 2011
 2. add present, oops

  committed Dec 15, 2011
Commits on Dec 13, 2011
 1. try to actualize

  committed Dec 13, 2011
 2. Version bump to 0.24.4

  committed Dec 13, 2011
 3. add Array#sample

  committed Dec 13, 2011
Commits on Sep 23, 2011
 1. bump again

  committed Sep 23, 2011
 2. what a mess

  committed Sep 23, 2011
 3. I guess this is v 0.24.3

  committed Sep 23, 2011
 4. Version bump to 0.23.6

  committed Sep 23, 2011
 5. add Socket.get_host_ips

  committed Sep 23, 2011
Commits on Jun 11, 2011
 1. don't mask exception

  committed Jun 11, 2011
 2. Version bump to 0.23.5

  committed Jun 11, 2011
Commits on Apr 15, 2011
Commits on Nov 11, 2010
 1. Version bump to 0.23.4

  committed Nov 11, 2010
 2. overcome jruby 1.9 bug

  committed Nov 11, 2010
Commits on Oct 9, 2010
 1. Version bump to 0.23.3

  committed Oct 9, 2010
 2. cleanup

  committed Oct 9, 2010
 3. Version bump to 0.23.2

  committed Oct 9, 2010
 4. fix req. rel bug

  committed Oct 9, 2010
Commits on Jul 22, 2010
 1. Version bump to 0.23.1

  committed Jul 22, 2010
 2. avoid load error

  committed Jul 22, 2010
Commits on Jul 21, 2010
 1. better Float#inspect

  committed Jul 21, 2010
 2. Version bump to 0.23.0

  committed Jul 21, 2010