Skip to content
(Work in progress) React documentation website in Catalan
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.circleci no cache fallback Jul 11, 2018
.github Update PULL_REQUEST_TEMPLATE.md Mar 9, 2018
content Updating link to the article about React internals (#2022) May 22, 2019
examples Document class contextType as the primary consuming mechanism (#1283) Oct 23, 2018
flow-typed Upgrade to Gatsby v2 (#1104) Sep 19, 2018
gatsby fix: prevent gatsby file detection from breaking path field (#1226) Oct 3, 2018
plugins Replace keys when inserting style/script tags Feb 6, 2019
scripts try again Feb 7, 2019
src Add canonical url to the head section (#1987) May 16, 2019
static
.babelrc Upgrade to Gatsby v2 (#1104) Sep 19, 2018
.eslintignore
.eslintrc Added fbjs eslint config, fixed lint errors and warnings Oct 9, 2017
.flowconfig
.gitignore Bumped docs version Sep 6, 2018
.nvmrc point at 8.x.x release branch instead of exact 8.4 Jul 11, 2018
.prettierrc Moved Prettier config to config file Oct 5, 2017
CODE_OF_CONDUCT.md Added COC Oct 16, 2018
CONTRIBUTING.md Update CONTRIBUTING.md (#1234) Oct 7, 2018
LICENSE-DOCS.md Moved the CC license file to cover docs only Oct 7, 2017
README.md Update README.md May 14, 2019
crowdin.yaml Updates CrowdIn configuration to use /lang/folder/file.md Nov 17, 2017
gatsby-browser.js
gatsby-config.js Open external links in a new Tab (#1380) Apr 26, 2019
gatsby-node.js Upgrade to Gatsby v2 (#1104) Sep 19, 2018
package.json Open external links in a new Tab (#1380) Apr 26, 2019
yarn.lock Open external links in a new Tab (#1380) Apr 26, 2019

README.md

reactjs.org

Aquest repositori conté tant el codi font com la documentació necessària per a impulsar reactjs.org.

Per a començar

Requisits previs

 1. Git
 2. Node: qualsevol versió 8.x començant per 8.4.0 o superior
 3. Yarn: Veure Lloc web de Yarn amb instruccions d'instal·lació
 4. Un fork del repositori (per a contribucions)
 5. Un clon de reactjs.org repo a la teva màquina local

Instal·lació

 1. cd reactjs.org per anar a l'arrel del projecte
 2. yarn per a instal·lar les dependències del lloc web

Executant localment

 1. yarn dev per a iniciar el servidor hot-reloading de desenvolupament (per Gatsby)
 2. open http://localhost:8000 per a obrir el lloc web al teu navegador

Contribuir

Directrius

La documentació està dividida en diferents seccions amb diferent to i propòsit. Si planeja en fer una traducció extensa, pot trobar útil estar familiaritzat amb les directrius de contribució contributing guidelines per a la secció apropiada.

Crear una branca

 1. git checkout master des de qualsevol directori dins del teu repositori local de reactjs.org
 2. git pull origin master per a assegurar que el codi està actualitzat amb els canvis més recents
 3. git checkout -b nom-de-la-meva-branca (reemplaça nom-de-la-meva-branca amb el nom adient) per a crear una nova branca

Fer canvis

 1. Seguir les instruccions "Executant localment"
 2. Guarda els fitxers i comprova el navegador
 3. Canvis de components de React dins del directori src s'aplicaran automàticament
 4. Cavnis de fitxers de markdowndins el directori content s'aplicaran automàticament
 5. Si treballa amb plugins, pot ser que hagi d'eliminar el directori .cache i reiniciar el servidor de desenvolupament

Provar els canvis

 1. Si li és possible, provi qualsevol canvi visual en totes les últimes versions dels navegadors més comuns, tant en versió d'escriptori com mòbil.
 2. Executi la comanda yarn check-all des del directori arrel del projecte. (Aquesta comanda executarà Prettier, ESLint, i Flow.)

Afegeix els canvis

 1. git add -A && git commit -m "El meu missatge" (canviï El meu missatge amb un missatge de commit, tal com Solucionat logotip en Android) per a afegir i actualitzar el repositori
 2. git push el-meu-fork nom-de-la-meva-branca
 3. Vagi a reactjs.org repo i podrà veure els canvis mes recents a qualsevol de les branques actualitzades.
 4. Segueixi les instruccions de GitHub.
 5. A ser possible, inclogui captures de pantalla dels canvis visuals. Una build de Netlify es crearà automàticament quan enviï la PR per tal que altra gent pugui visualitzar els canvis.

Traduccions

Si està interessat a traduir reactjs.org, si us plau, comprovi l'estat actual de la traducció a isreacttranslatedyet.com.

Resolució de problemes

 • yarn reset per a buidar la caché local

Llicència

Content submitted to reactjs.org is CC-BY-4.0 licensed, as found in the LICENSE-DOCS.md file.

You can’t perform that action at this time.