Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
85 lines (73 sloc) 2.36 KB
id title permalink layout category
faq-ajax
AJAX ve APİ'ler
docs/faq-ajax.html
docs
FAQ

Nasıl AJAX isteği yapabilirim ? {#how-can-i-make-an-ajax-call}

React ile istediğiniz AJAX kütüphanesini kullanabilirsiniz. Bazı popüler kütüphaneler Axios, jQuery AJAX, ve tarayıcıda yerleşik bulunan window.fetch.

AJAX isteğini hangi yaşam döngüsü metodunda yapmalıyım ? {#where-in-the-component-lifecycle-should-i-make-an-ajax-call}

Verilerinizi componentDidMount yaşam döngüsü metodu içinde AJAX isteği yaparak doldurabilirsiniz. Veriler alındığında setState fonksiyonu ile bileşeninizi güncelleyebilirsiniz.

Örnek: Yerel bileşen durumlarını ayarlamak için AJAX isteği {#example-using-ajax-results-to-set-local-state}

Aşağıda bulunan bileşende componentDidMount içinde AJAX isteği yaparak yerel bileşen durumunuzu nasıl güncelleyeceğinizi gösterir.

API'dan dönen örnek bir JSON verisi:

{
 "items": [
  { "id": 1, "name": "Apples", "price": "$2" },
  { "id": 2, "name": "Peaches", "price": "$5" }
 ] 
}
class MyComponent extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {
   error: null,
   isLoaded: false,
   items: []
  };
 }

 componentDidMount() {
  fetch("https://api.example.com/items")
   .then(res => res.json())
   .then(
    (result) => {
     this.setState({
      isLoaded: true,
      items: result.items
     });
    },
    // Not: Burada hataları yakalamak önemlidir.
    // Bileşenimizde bug bulunmaması için, 'catch ()' bloğu yerine bulunan
    // bu blok içinde hatalar yakalanır.
    (error) => {
     this.setState({
      isLoaded: true,
      error
     });
    }
   )
 }

 render() {
  const { error, isLoaded, items } = this.state;
  if (error) {
   return <div>Error: {error.message}</div>;
  } else if (!isLoaded) {
   return <div>Loading...</div>;
  } else {
   return (
    <ul>
     {items.map(item => (
      <li key={item.name}>
       {item.name} {item.price}
      </li>
     ))}
    </ul>
   );
  }
 }
}
You can’t perform that action at this time.