Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
116 lines (109 sloc) 5.56 KB

Український переклад reactjs.org

Поточний прогрес перекладу / запитання.

Загальні правила

  • Ви і спільнокореневі пишіть з маленької літери
  • Перекладайте лише коментарі та текст у прикладах коду
  • Використовуйте тире для пунктуації, а дефіс - для орфографії
  • Посилання на ресурси (MDN, Wikipedia) повинні використовувати українську версію, якщо існує відповідний переклад
  • Перекладайте іншомовні імена з оригінальним іменем у дужках: Ден Абрамов (Dan Abramov)
  • Уникайте відсилання до статті читача
  • Назви статей і заголовки пишуться з одною великою літерою («Компоненти і пропси», а не «Компоненти і Пропси»)

Таблиця перекладів

Оригінал Переклад
API reference API довідник
array массив
arrow function стрілкова функція
attribute атрибут
batch група оновлень
batching групування
bug помилка, дефект
bundler бандлер
callback функція зворотнього виклику
camelCase camelCase
child дочірній
child component дочірній компонент
class component класовий компонент
cleanup скидання
code splitting розділення коду
context контекст
(un)controlled component (не)контрольований компонент
crash збій
custom hooks хуки користувача
debugging налагодження
development розробка
development mode режим розробки
developer tools інструменти розробки
DOM container DOM-контейнер
effect ефект
error помилка
error boundary запобіжник
error log лог помилок
event handler обробник події
fallback запасний
feature особливість
framework фреймворк
function component функціональний компонент
helper допоміжний(а); helper function — допоміжна функція
hook хук (з маленької літери)
incapsulation інкапсуляція
incapsulated інкапсульований
instance екземпляр
key ключ
lazy initialization ледача ініціалізація
library бібліотека
lifecycle життєвий цикл
lifecycle method метод життєвого циклу
lifting state up підйом стану, піднімати стан
local state внутрішній стан
log лог; to log an error – вивести помилку
logging логування
lowercase у нижньому регістрі
mock макет
(im)mutable (не)змінний
(im)mutability (не)змінність
(un)mount (де)монтувати
mutate змінювати
node вузол
Note Примітка
online онлайн
online playground онлайн пісочниця
package manager менеджер пакунків
paint фарбування, перефарбування
prop проп
props пропси
production продакшн
production mode продакшн-режим
reducer редюсер
reuse повторне використання
React React
React element React-елемент, елемент React
reconciliation узгодження
render(ing) рендер, рендерити
re-render(ing) повторний рендер
render prop рендер-проп
render props рендер-пропси
rendered markup відрендерена розмітка
ref реф
refs рефи
(previous/next) section (попередній/наступний) розділ (тільки в розділі Основні поняття)
shallow поверхове(а) (порівняння, рівність), поверховий (рендер)
side effect побічний ефект
single-page application односторінковий додаток
state стан
stateful component компонент зі станом
stateless component компонент без стану
suspense затримка
tag тег
template literals шаблонні рядки
Tip Порада
Try it on CodePen Спробуйте на CodePen
tutorial навчальний посібник
unidirectional data flow односпрямований потік даних
UI UI
update оновлення
user interface інтерфейс (додавайте «користувача» тільки якщо незрозуміло з контексту)
valid валідний
Warning Попередження
wrap(ping) огортати
wrapper обгортка
You can’t perform that action at this time.