PHP knihovna pro Vyfakturuj API
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
examples
libs
.gitignore
LICENSE
README.md
composer.json
manual-installation.md
simple-autoload.php

README.md

PHP knihovna pro Vyfakturuj API

Dokumentace

Dokumentace API je publikována na Apiary: http://docs.vyfakturujcz.apiary.io/

Další informace o Vyfakturuj API: https://www.vyfakturuj.cz/api/

Instalace

Nainstalujte knihovnu pomocí Composeru (doporučujeme):

composer require vyfakturuj/vyfakturuj-api-php

a následně na začátek vašeho projektu (nejčastěji index.php) přidejte kód pro načtení závislostí:

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

Případně si můžete stáhnout poslední verzi v ZIP souboru.

Důležité: Pokud ve svém projektu již používáte Vyfakturuj, nebo SimpleShop (např. WordPress plugin), ujistěte se, že nemáte knihovnu v projektu vícekrát.

Ve své aplikaci pak jednoduše vytvoříte objekt VyfakturujAPI:

$vyfakturuj = new VyfakturujAPI('login', 'API klíč');

Váš login a API klíč najdete v nastavení API ve Vyfakturuj.

Nad tímto objektem pak můžete přímo volat metody:

$invoice = $vyfakturuj->getInvoice(1234567);

Požadavky

Knihovna pro správné fungování potřebuje:

  • PHP verze 5.3 a vyšší
  • Rozšíření cURL
  • Rozšíření JSON

Příklady použití

Příklady použití knihovny jsou popsány ve složce examples.

Changelog

Přehled verzí a změn: https://github.com/redbitcz/vyfakturuj-api-php/releases