Permalink
Browse files

Hozzáadtam a repóhoz a háttérként szolgáló PDF-et, és a sablon leírót.

Köszönet @dnet -nek az inspirációért! :)
  • Loading branch information...
reedcourty committed Oct 13, 2012
1 parent b2c7b1f commit 7b43081fff459bacd36037ebdc0b0a1426193136
Showing with 14 additions and 0 deletions.
  1. BIN ftsrgtemplate.pdf
  2. +14 −0 ftsrgtemplate.sty
BIN +37.8 KB ftsrgtemplate.pdf
Binary file not shown.
@@ -0,0 +1,14 @@
\ProvidesPackage{ftsrgtemplate}

\RequirePackage[top=4cm, bottom=2.8cm, left=2.5cm, right=2.5cm]{geometry}
\RequirePackage{wallpaper}
\CenterWallPaper{1}{ftsrg_template.pdf}

\RequirePackage{color}
\definecolor{ftsrg_color}{RGB}{118, 37, 54}

\usepackage{titlesec}

\titleformat*{\section}{\normalfont\Large\bfseries\color{ftsrg_color}}
\titleformat*{\subsection}{\normalfont\large\bfseries\color{ftsrg_color}}
\titleformat*{\subsubsection}{\normalfont\normalsize\bfseries\color{ftsrg_color}}

4 comments on commit 7b43081

@dnet

This comment has been minimized.

Copy link

dnet replied Oct 14, 2012

nice, örülök, ha hasznos volt a post :) ha időm engedi, majd írok a prezentációs változatról is (Hacktivity diasoraim pl. 2010 óta mind LaTeX-hel készülnek)

@reedcourty

This comment has been minimized.

Copy link
Owner

reedcourty replied Oct 14, 2012

Hasznos bizony, és várom a prezis változatot is, mert eddig én csak a szakdoga védésem diasorát toltam a Beamerrel. :)

@dnet

This comment has been minimized.

@reedcourty

This comment has been minimized.

Copy link
Owner

reedcourty replied Oct 25, 2012

Ezt is ki fogjuk próbálni. :) És köszi a hivatkozást ;)

Please sign in to comment.