Skip to content
Permalink
Browse files

Update slovak locale files

  • Loading branch information
Martin Markech authored and bricesanchez committed Nov 9, 2019
1 parent edeba87 commit 6e3e74e7a1c83c953bc2e137531d8797dc18db9c
@@ -52,6 +52,11 @@ sk:
button_text: Hľadať
results_for_html: "Výsledky hľadania pre &#8216;<em>%{query}</em>&#8217;"
no_results: Žiadne záznamy sa nenašli
cancel_search: 'Zrušiť vyhľadávanie'
search_input_notice: ''
input:
placeholder: "Hľadať &#8230;"
help: 'Napíšte slovo alebo frázu, ktorú chcete vyhľadať'
delete:
message: Naozaj chcete zmazať '%{title}'?
error_messages:
@@ -66,6 +71,8 @@ sk:
close_this_message: Zavrieť správu
draft_page_message:
not_live: Táto stránka NIE JE viditeľná pre bežných návštevníkov webu.
skip_to_first_child_page_message:
skip_to_first_child: "Táto stránka má nastavenie \"Presmeruj na prvú substránku\" a nikdy nebude zobrazená návštevníkom"
footer:
copyright: Copyright © %{year} %{site_name}
no_script:
@@ -28,7 +28,6 @@ en:
format: Format
crop_success: Crop has been successfully generated
no_crops_yet: There are no image crops yet. Click "Save crop" to add your first image crop.

crop:
delete_crop: "%{title} - Crop %{id}"
actions:
@@ -5,6 +5,8 @@ sk:
title: Obrázky
description: Spravovať obrázky
admin:
locale_picker:
language: Jazyk
images:
delete: Zmazať tento obrázok
edit: Upraviť tento obrázok
@@ -15,6 +17,19 @@ sk:
replace_image: " nahradiť ho týmto..."
current_image: Vybraný obrázok
maximum_image_size: Maximálna veľkosť obrázku je %{bytes}.
image_title: Názov
image_title_help: Extra informácie o obrázku
image_alt: Alt
image_alt_help: Text, ktorý sa zobrazí, ak obrázok nemôže byť zobrazený.
ratios: Pomer strán
choose_crop: Aby ste mohli editovať zmenšeninu, prosím zvoľte formát z nasledovného zoznamu
available_crops: Dostupné zmenšeniny
save: Uložiť zmenšeninu
format: Formát
crop_success: Zmenšenina bola úspešne vygenerovaná
no_crops_yet: Zatiaľ neboli vytvorené žiadne zmenšeniny. Kliknite "Uložiť zmenšeninu" ak chcete pridať prvú
crop:
delete_crop: "%{title} - Zmenšenina %{id}"
actions:
create_new_image: Pridať nový obrázok
records:
@@ -29,6 +44,7 @@ sk:
button_text: Vložiť
resize_image: Upraviť veľkosť?
size: Veľkosť
select_resize: Vyberte veľkosť
insert:
existing_image: Knižnica
new_image: Nový obrázok
@@ -41,4 +57,4 @@ sk:
blank: Musíte zadať obrázok ktorý chcete nahrať.
too_big: Maximálna veľkosť obrázku %{size}MB in size.
incorrect_format: 'Obrázok musí byť vo formáte JPG, PNG alebo GIF.'
different_file_name: Nový obrázok nesmie mať odlišný názov súboru
different_file_name: Nový obrázok nesmie mať odlišný názov súboru
@@ -37,9 +37,11 @@ sk:
new: Pridať novú podstránku
expand_collapse: Rozbaliť alebo zbaliť podstránky
page:
view_live_html: Zobraziť stránku <br/><em>(otvorí sa v novom okne)</em>
hidden: skrytá
draft: pracovná verzia
hidden: skrytá
redirected: Presmerovanie
skip_to_first_child: Presmerovať na prvú substránku
view_live_html: Zobraziť stránku <br/><em>(otvorí sa v novom okne)</em>
form:
preview: Náhľad
preview_changes: Zobraziť náhľad s vykonanými zmenami
@@ -13,6 +13,9 @@ sk:
or: alebo
replace: " nahradiť týmto..."
maximum_file_size: Maximálna veľkosť súboru je %{bytes}.
resource_file: Súbor
resource_title: Názov
resource_title_help: Názov zobrazený návštevníkom stránky
resource:
download: Stiahnuť súbor (%{size})
actions:
@@ -33,4 +36,6 @@ sk:
models:
refinery/resource:
blank: Musíte vybrať súbor pre nahranie.
incorrect_format: "Typ súboru nie je povolený. Váš súbor musí byť typu MP4, MPEG, WMV, AVI, WAV,
GIF, JPEG, PNG, SVG, TIFF, PSD, CSV, PDF, TXT, RAR, ZIP, XLS, PPT alebo DOC"
too_big: Maximálna veľkosť súboru je %{size} MB.

0 comments on commit 6e3e74e

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.