Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP

Loading…

Update for Bulgarian translation #897

Merged
merged 1 commit into from

2 participants

@mirosr

An update for Bulgarian translation regarding recent commits.

@ugisozols ugisozols merged commit 0a4b9ad into from
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Commits on Aug 22, 2011
  1. @mirosr
This page is out of date. Refresh to see the latest.
View
4 core/config/locales/bg.yml
@@ -40,8 +40,8 @@ bg:
delete: Изтриване
close: Затваряне
image_picker:
- none_selected: 'Все още няма избран(а) %(what). Моля, цъкнете тук, за да добавите един(а).'
- remove_current: 'Премахване на текущия(ата) %{what}'
+ none_selected: Все още няма избрано изображение. Моля, цъкнете тук, за да добавите едно.
+ remove_current: Премахване на текущото изображение
change: Цъкнете тук, за да изберете изображение
show: Показване
resource_picker:
View
6 pages/config/locales/bg.yml
@@ -50,7 +50,8 @@ bg:
page_options: Настройки на страница
parent_page: Родителска страница
advanced_options: Разширени настройки
- custom_title: Заглавие по избор
+ menu_title: Заглавие в менюто
+ custom_slug: Кратко заглавие по избор
title_types:
none: Без
text: Текст
@@ -64,7 +65,8 @@ bg:
link_url: Препращане към друг уебсайт или страница
link_url_help: Ако искате тази страница да сочи към друг уебсайт или страница, въведете уеб адрес. Например "http://google.com". В противен случай оставете полето празно.
parent_page_help: Можете да поставите страница под друга като я изберете от списъка. Ако искате тази страница да бъде на най-горно ниво, оставете полето празно.
- custom_title_help: Ако искате страницата да има различно заглавие от това в менюто, изберете "Текст" и попълнете полето.
+ menu_title_help: Ако искате в менюто да се показва различно заглавие на страницата, въведете го тук.
+ custom_slug_help: Краткото заглавие (slug) представлява лесно четим идентификатор, който се използва при създаването на уеб адреса на страницата. Например 'за-нас'. За да замените краткото заглавие, което автоматично се генерира от Refinery, въведете Вашето тук.
form_advanced_options_seo:
seo: Оптимизация за търсачки
seo_override_title: Заглавие в браузъра
View
1  settings/config/locales/bg.yml
@@ -38,6 +38,7 @@ bg:
use_resource_caching: "Когато внедрявате системата е препоръчително да разрешите тази настройка. По този начин всички файлове с код за CSS и JavaScript ще бъдат обединени в по един файл. Така броя на заявките към Вашия уебсайт ще бъде намален и производителността ще се подобри. "
approximate_ascii: 'Въведете "true", ако в заглавието на страниците използвате символи за ударение или други диакритични знаци. Така символи, като: ā, č, ž, ще бъдат преобразувани съответно в: a, c, z. По този начин няма да се визуализират странни символи в лентата за адреси при някои браузъри.'
cache_pages_full: Активиране на пълно кеширане на страници (full-page-cache). Тази настройка осъществява кеширането на страници чрез Nginx или чрез файла .htaccess в Apache.
+ use_custom_slugs: Краткото заглавие (slug) представлява лесно четим идентификатор, който се използва при създаването на уеб адреса на страницата. Например 'за-нас'. Въведете "true", за да разрешите замяната на автоматично генерираните кратки заглавия от Refinery.
activerecord:
models:
refinery/setting: настройка
Something went wrong with that request. Please try again.