Permalink
Commits on Oct 23, 2011
 1. v0.7.2

  kennethreitz committed Oct 23, 2011
 2. bugfix

  kennethreitz committed Oct 23, 2011
 3. v0.7.1

  kennethreitz committed Oct 23, 2011
 4. docs for basic/digest auth

  kennethreitz committed Oct 23, 2011
 5. ch ch changes

  kennethreitz committed Oct 23, 2011
 6. history for this

  kennethreitz committed Oct 23, 2011
 7. KILL THE AUTH HANDLERS

  kennethreitz committed Oct 23, 2011
 8. Digest Authentication test.

  kennethreitz committed Oct 23, 2011
 9. pep8

  kennethreitz committed Oct 23, 2011
 10. Digest authentication support!

  Ripped from urllib2
  kennethreitz committed Oct 23, 2011
 11. prettier async patching

  kennethreitz committed Oct 23, 2011
 12. auth tuple fix

  kennethreitz committed Oct 23, 2011
 13. Remove AuthObject entirely.

  kennethreitz committed Oct 23, 2011
 14. Use new authentication style in models

  🤘
  kennethreitz committed Oct 23, 2011
 15. v0.7.1 plans

  kennethreitz committed Oct 23, 2011
 16. v0.7.0

  kennethreitz committed Oct 23, 2011
 17. simplify the URL check

  kennethreitz committed Oct 23, 2011
 18. kill accept_gzip config

  kennethreitz committed Oct 23, 2011
 19. settings => config

  kennethreitz committed Oct 23, 2011