Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
3760 lines (3559 sloc) 134 KB
<?xml-stylesheet type="text/xml" href="butiko.xsl"?>
<!DOCTYPE TEI.2 PUBLIC "-//TEI//DTD TEI Lite XML ver. 1//EN" "teixlite.dtd"
[
<!-- e-aj literoj -->
<!ENTITY Ccirc "&#x0108;">
<!ENTITY ccirc "&#x0109;">
<!ENTITY Gcirc "&#x011c;">
<!ENTITY gcirc "&#x011d;">
<!ENTITY Hcirc "&#x0124;">
<!ENTITY hcirc "&#x0125;">
<!ENTITY Jcirc "&#x0134;">
<!ENTITY jcirc "&#x0135;">
<!ENTITY Scirc "&#x015c;">
<!ENTITY scirc "&#x015d;">
<!ENTITY Ubreve "&#x016c;">
<!ENTITY ubreve "&#x016d;">
<!-- aliaj literoj -->
<!ENTITY eacute "&#x00e9;">
<!ENTITY dash "&#x2015;">
<!ENTITY elipse "...">
<!ENTITY dro "D-ro">
<!ENTITY TRISTELO "* * *">
<!ENTITY leftquot "&#x201e;">
<!ENTITY rightquot "&#x201c;">
<!-- bildoj -->
<!ENTITY titolo SYSTEM "../bld/butiko/titolo.jpg" NDATA jpeg>
<!ENTITY lastranga SYSTEM "../bld/butiko/lastranga.gif" NDATA gif>
<!ENTITY angxeluso SYSTEM "../bld/butiko/angxeluso.gif" NDATA gif>
<!ENTITY antausignoj3 SYSTEM "../bld/butiko/antausignoj3.gif" NDATA gif>
<!ENTITY kino2 SYSTEM "../bld/butiko/kino2.gif" NDATA gif>
<!ENTITY majo SYSTEM "../bld/butiko/majo.gif" NDATA gif>
<!ENTITY neghomo SYSTEM "../bld/butiko/neghomo.gif" NDATA gif>
<!ENTITY printempavarianto SYSTEM "../bld/butiko/printempavarianto.gif" NDATA gif>
<!ENTITY vagono2 SYSTEM "../bld/butiko/vagono2.gif" NDATA gif>
<!ENTITY antausignoj1 SYSTEM "../bld/butiko/antausignoj1.gif" NDATA gif>
<!ENTITY heliko SYSTEM "../bld/butiko/heliko.gif" NDATA gif>
<!ENTITY kremkaful SYSTEM "../bld/butiko/kremkaful.gif" NDATA gif>
<!ENTITY malfermo SYSTEM "../bld/butiko/malfermo.gif" NDATA gif>
<!ENTITY pipenbek1 SYSTEM "../bld/butiko/pipenbek1.gif" NDATA gif>
<!ENTITY propagando SYSTEM "../bld/butiko/propagando.gif" NDATA gif>
<!ENTITY vagono3 SYSTEM "../bld/butiko/vagono3.gif" NDATA gif>
<!ENTITY antausignoj2 SYSTEM "../bld/butiko/antausignoj2.gif" NDATA gif>
<!ENTITY kino1 SYSTEM "../bld/butiko/kino1.gif" NDATA gif>
<!ENTITY marbordo SYSTEM "../bld/butiko/marbordo.gif" NDATA gif>
<!ENTITY pipenbek2 SYSTEM "../bld/butiko/pipenbek2.gif" NDATA gif>
<!ENTITY vagono1 SYSTEM "../bld/butiko/vagono1.gif" NDATA gif>
<!ENTITY verlaine SYSTEM "../bld/butiko/verlaine.gif" NDATA gif>
]>
<!-- $Id: butiko.xml,v 1.3 2007/01/24 20:20:53 revo Exp $ -->
<!--
$Log: butiko.xml,v $
Revision 1.3 2007/01/24 20:20:53 revo
prilaboretis verkoliston
Revision 1.2 2007/01/23 21:46:06 revo
formatigo, sencimigo de butiko
Revision 1.1 2007/01/22 20:48:19 revo
aldonis la bildojn al arhhivo, butiko.xml, build.xml kaj verkolisto
-->
<TEI.2>
<teiHeader>
<fileDesc>
<titleStmt>
<title>La Stranga Butiko</title>
<author>Raymond Schwartz</author>
<respStmt>
<resp>enkomputiligita de</resp>
<name>Wolfram Diestel</name>
</respStmt>
<respStmt>
<resp>adaptita al TEI de</resp>
<name>Wolfram Diestel</name>
</respStmt>
</titleStmt>
<editionStmt>
<edition>$Id: butiko.xml,v 1.3 2007/01/24 20:20:53 revo Exp $</edition>
</editionStmt>
<extent>120 kB</extent>
<publicationStmt>
<publisher>Wolfram Diestel</publisher>
<pubPlace>Lepsiko</pubPlace>
<date>2007</date>
</publicationStmt>
<sourceDesc>
<p>
La kruda teksto estas registrita je <date>1999</date>
de <name>Wolfram Diestel</name> el la originala libro de <date>1931</date>.
&Gcirc;i estis origine strukturita per SGML kaj transformita al
HTML per DSSSL en <date>2000</date>.
</p>
</sourceDesc>
</fileDesc>
<encodingDesc>
<projectDesc>
<p>Tiu teksto esti&gcirc;is kadre de projekto
celanta disponigi gravajn verkojn de la esperanta literaturo
en unueca XML-igita formo por ebligi konvertadon al aliaj formoj
kaj a&ubreve;tomatan traser&ccirc;adon je cita&jcirc;oj.</p>
</projectDesc>
</encodingDesc>
<profileDesc>
<langUsage>
<language id="eo">Esperanto</language>
</langUsage>
</profileDesc>
</teiHeader>
<text lang="eo">
<front>
<titlePage>
<titlePart type="dedication">Sub signo de Gaja Muzo.</titlePart>
<docAuthor>Raymond Schwartz</docAuthor>
<titlePart><figure entity="titolo"></figure></titlePart>
<docTitle>
<titlePart type="main">La Stranga Butiko</titlePart>
<titlePart type="illustrator">
kun multaj ilustra&jcirc;oj de <name>Raymond Laval</name>
</titlePart>
</docTitle>
<docImprint>
<pubPlace>Paris</pubPlace>
<publisher>Esperantista Presejo</publisher>,
<pubPlace>9, Rue Hall&eacute;, 9</pubPlace>
<date>1931</date>
</docImprint>
</titlePage>
<div type="second_page">
<!-- head>La Stranga Butiko</head -->
<lg rend="quote"><l><q>Kiu alportas multon, alportas iom al &ccirc;iu</q></l>
<signed><name>Goethe</name></signed>
</lg>
<lg rend="quote"><l><q>Iom da &ccirc;io, &dash; resume: nenio!</q></l>
<signed>Alia a&ubreve;toro</signed>
</lg>
<p><figure entity="lastranga"></figure></p>
</div>
</front>
<body>
<div type="foreword" id="antparol">
<head>La Stranga Butiko</head>
<head type="subtitolo">Senkapitala Entrepreno</head>
<p>
Telegramadreso: Strabu
</p>
<p>
Parizo, dum Decembro<lb/>
de l' krizjaro 1931.
</p>
<div type="cirkulero">
<head>Cirkulero</head>
<p>
<hi rend="bold">Al mia tre &scirc;atata klientaro!</hi>
</p>
<p>
Mi havas la honoron informi vin, ke &jcirc;us mi
malfermis butikon &ccirc;e angulo de la stratoj Optimismo
kaj Bonhumoro, kontra&ubreve; la konata statuo
de la Granda Krizo.
</p>
<p>
Tie mi pacience atendas vian viziton.
</p>
<p>
Tie vi havos la okazon konvinki&gcirc;i pri la
alta kvalito de fre&scirc;aj varoj kaj pri la modereco
de l' prezoj. Tie vi povos admiri la pla&ccirc;ajn
bildojn, desegnitajn speciale por vi sur
pakpapero, de mia bona amiko, la jama artisto
<name>Raymond Laval</name>.
</p>
<p>
La firmo liveros rapide &ccirc;iujn deziratajn
artiklojn krom sentimentala butero, flatpomado,
ricin- a&ubreve; gad-oleo, kies provizo jam anta&ubreve;
longe el&ccirc;erpi&gcirc;is.
</p>
<signed>
Esperante viajn balda&ubreve;ajn mendojn, mi restas
serveme-verseme
<name> Raymond Schwartz,
Butikisto. </name>
</signed>
</div>
</div>
<div type="poem" rend="doc" id="malfermo">
<head>ONI MALFERMAS LA BUTIKON <figure entity="malfermo"/></head>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> Ho sankta Muz', mistermaskita io,
</l> <l> Legendfigur' por pia fantazio,
</l> <l> Ne kredas mi, ke ie vi ekzistas<note type="footnote" rend='(*)'>
Ke Muzoj nuntage ne plu ekzistas, plej bone pruvas la
fakto, ke oni renkontas la lastajn ekzemplerojn nur en...
Muzejoj.
</note>,
</l> <l> Sed al la tent' mi tamen ne rezistas
</l> <l> Alvoki vin la&ubreve; famaj pramodeloj. &dash;
</l> <l> Kun a&ubreve;reol' de mistifik-mistiko
</l> <l> Alflugu do, estrino de l' pedeloj,
</l> <l> Por levi nun kurtenon de l' Butiko!
</l>
</lg> <lg type='stanza'>
<l> <q rend='begin'/>Hi hi! Ha ha! &dash; Vi tro facile mokas,
</l> <l> Sed vane min oni neniam vokas.
</l> <l> Mi venis, jen! &dash; ho ne por vin inspiri,
</l> <l> Mallonge nur al vi mi volas diri,
</l> <l> Ke via rim-malkara <emph rend='"'>poezio</emph>
</l> <l> Ne estas art' kreita dum ekstazo,
</l> <l> &Ccirc;ar via task' konsistis nur el tio:
</l> <l> Kolekti la ... sterkpomojn de Pegazo!
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Kaj &dash; inter ni &dash; &ccirc;u iam simpla floro
</l> <l> A&ubreve; birdokant' vin tu&scirc;is en la koro?
</l> <l> La noktospir' sub la &ccirc;ielkupolo
</l> <l> Ne &ccirc;armas vin; &dash; vin logas nur petolo,
</l> <l> Banala &scirc;erc' kaj dubesana sprito.
</l> <l> Kaj tion &ccirc;i ... indulgas la kritiko!
</l> <l> Disi&gcirc;u ni kaj restu, la&ubreve; merito,
</l> <l> Mi sur Parnas', vi ... en spicistbutiko!<q rend='end'/>
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Severa Muz', &dash; vi &scirc;utis malavare
</l> <l> Benvortojn sur hometon; kiu &scirc;pare
</l> <l> Misuzis vin &gcirc;is nun sub sia plumo,
</l> <l> (Estonte li vin lasos en mallumo.)
</l> <l> Sed tamen mi kun tre respektaj sentoj
</l> <l> Koncedas, ke ... ekzistas ka&ubreve;z' por miri,
</l> <l> Kaj por edif' de miaj geklientoj
</l> <l> Necesis tion diri.
</l></lg>
</lg>
</div>
<div type="poem" rend="doc" id="optimismo">
<head>
OPTIMISMO
</head>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'><l> &Ccirc;ar pluvetis dum la tago
</l> <l> Kaj defalis florpetal',
</l> <l> A&ubreve; &ccirc;ar dronis mu&scirc;' en lago
</l> <l> Kaj ektimis najtingal':
</l> <l> Tra senkora universo
</l> <l> Larme vibras via verso.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Se mi devus kun poetoj
</l> <l> Pale plori sen esper'
</l> <l> Pri la etaj mizeretoj
</l> <l> &Ccirc;iutagaj sur la ter':
</l> <l> Nu, &dash; mi estus krokodilo
</l> <l> Ie ajn &ccirc;e l' granda Nilo.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Sed mi estas hominfano,
</l> <l> Kvankam stranga specimen',
</l> <l> Tial mi kun bona sano
</l> <l> Vivas kvaza&ubreve; en Eden':
</l> <l> Kontra&ubreve; pluvo &dash; sub ombrelo,
</l> <l> Kontra&ubreve; zorgoj &dash; &ccirc;e barelo!
</l></lg>
</lg>
</div>
<div type="poem" rend="doc" id="tentado">
<head>
TENTADO
</head>
<lg rend="quote">
<l> Por liberi&gcirc;i de tento plej bone</l>
<l> estas cedi al &gcirc;i.</l>
<signed>Oscar Wilde</signed>
</lg>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> Sur viaj lipoj nestas
</l> <l> De l' kisoj arda gento
</l> <l> Kaj plej frivole festas
</l> <l> La feston de la Tento.
</l> <l> Mi sentas jukajn brulojn
</l> <l> Kaj ... fermas la okulojn.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Hel-tinte trile glitas
</l> <l> De l' rido gaja gamo
</l> <l> Kaj sor&ccirc;e &gcirc;i invitas
</l> <l> Al dol&ccirc;a lud' de l' amo.
</l> <l> Mi timas kor&scirc;ancelojn
</l> <l> Kaj ... &scirc;topas la orelojn.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Pri &ccirc;arma &gcirc;en' mensogas
</l> <l> Plej &ccirc;aste ru&gcirc;a vango
</l> <l> Kaj kareseme logas
</l> <l> De l' brak' ebura blanko.
</l> <l> Mi mokas la principojn
</l> <l> Kaj ... kisas viajn lipojn!
</l></lg>
</lg>
</div>
<div type="poem" rend="doc" id="neintence">
<head>
NE INTENCE
</head>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> Akcidente, &dash; ne intence, &dash;
</l> <l> Mi sur vian &scirc;uon pa&scirc;is;
</l> <l> Beda&ubreve;rinde en la &scirc;uo
</l> <l> &Ccirc;arma piedkal' sin ka&scirc;is.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Tuj instinkte, &dash; ne intence, &dash;
</l> <l> Vi frakasis mian &ccirc;apon;
</l> <l> Beda&ubreve;rinde sub la &ccirc;apo
</l> <l> Mi ja anka&ubreve; havis kapon.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Konsekvence, &dash; ne intence, &dash;
</l> <l> Vi tre elegante lamis,
</l> <l> Mia kapo doloregis
</l> <l> Kaj mi vin duoble amis.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Kaj lamante, &dash; ne intence, &dash;
</l> <l> Vi faletis, &dash; mi vin tenis,
</l> <l> Tiam ... tiam ... &ccirc;u intence?
</l> <l> Vi en miaj brakoj svenis .....
</l></lg>
</lg></div>
<div type="poem" rend="doc" id="amocxiama">
<head>
AMO &Ccirc;IAMA
</head>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> Nia amo estis dol&ccirc;velura
</l> <l> Kiel suka karno de persiko
</l> <l> Dum ni june nestis en matura
</l> <l> Kampo de tritiko.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Kun zefir' babila de l' vespero
</l> <l> Vete mi karesis viajn harojn
</l> <l> Dum spegule portis la rivero
</l> <l> Viajn dudek jarojn.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Sed la tempo per &jcirc;aluza dento
</l> <l> &Ccirc;armojn &scirc;iris post rikolt' somera;
</l> <l> De l' virin' plej forta argumento
</l> <l> Estas efemera!
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Nun vi time, sorton-anta&ubreve;sente
</l> <l> Min observas kaj demandas &scirc;tele:
</l> <l> <q rend='begin'/>&Ccirc;u dum vintro anka&ubreve;, vi konsente
</l> <l> Amos min fidele?<q rend='end'/>
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> <q rend='begin'/>Certe, jes! &dash; Ni restos geamatoj!
</l> <l> &Ccirc;ar vi tiel senkompare fritas
</l> <l> Kolbasetan far&ccirc;on en tomatoj,
</l> <l> Ke ... mi ne hezitas!<q rend='end'/>
</l></lg>
</lg></div>
<div type="poem" rend="doc" id="profitulo">
<head>
PROFITULO
</head>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> Dum grizaj tagoj de l' mizero
</l> <l> Vi froste ka&ubreve;ris en mansardo,
</l> <l> Vi nutris vin per ranca lardo
</l> <l> Kaj banis vin en suptelero;
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Vi tiam portis lanfulardon
</l> <l> Sur kruda bluzo, sen &ccirc;emizo,
</l> <l> Dum en butik', spicistkomizo,
</l> <l> Vi vendis pipron kaj mustardon.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> &Ccirc;u miri nun pri sortkaprico,
</l> <l> &Ccirc;ar en palaco vi ripozas?
</l> <l> Se vi ri&ccirc;i&gcirc;is, ni supozas,
</l> <l> Ke juste estis via vico.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Vi havis bonan vivdevizon,
</l> <l> Krom tio, anka&ubreve;, dum milito
</l> <l> Vi povis vendi kun profito
</l> <l> Al &ccirc;iuj &scirc;tatoj ... &scirc;iman rizon ...
</l></lg>
</lg></div>
<div type="poem" rend="doc" id="almozulo">
<head>
L' ALMOZULO
</head>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> &Ccirc;iutage kun vespero
</l> <l> Venas almozulo,
</l> <l> Kaj li staras longajn horojn
</l> <l> &Ccirc;e la stratangulo.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Viro eble kvindekjara
</l> <l> Kun mizera masko,
</l> <l> Tial, ke kompaton veki
</l> <l> Estas lia tasko.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Ftiza tuso temp-al-tempe
</l> <l> Skuas lian kapon, &dash;
</l> <l> Pli insiste li etendas
</l> <l> Grasmakulan &ccirc;apon.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Li al bonaj virinetoj
</l> <l> Bruan dankon ma&ccirc;as, &dash;
</l> <l> Post avaraj senkoruloj
</l> <l> Li indigne kra&ccirc;as,
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Kaj senbrue, malrapide,
</l> <l> Kiel li alvenas,
</l> <l> Li, parenc' de noktaj ombroj,
</l> <l> Lame sin fortrenas ...
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> &Ccirc;iutage dum noktmezo
</l> <l> Brute sen kompato
</l> <l> &Scirc;iras min el sana dormo
</l> <l> Bruo sur la strato:
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> L' almozulo kun kolegoj
</l> <l> Dancas farandolon
</l> <l> Kaj ebriaj ili grakas
</l> <l> Ven&gcirc;an karmanjolon<note type='footnote' rend='(*)'>Karmanjolo: revolucia kanto.</note>
</l></lg>
</lg>
</div>
<div type="poem" rend="doc" id="liriko">
<head>
LIRIKO KAJ PRAKTIKO
</head>
<note>
(Liriko la&ubreve; la germana poeto Heinrich Heine)
</note>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> <q rend='begin'/>El miaj larmoj kreskas
</l> <l> Violoj kaj lekantoj
</l> <l> Kaj tra sopiroj miaj
</l> <l> Tremetas birdokantoj ...<q rend='end'/>
</l></lg>
</lg>
<note>
(Praktika respondo de la holanda komercisto Van
Dal)
</note>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> <q rend='begin'/>Nu bone, &dash; viajn florojn
</l> <l> Disvendu kun profito
</l> <l> Kaj viajn birdojn man&gcirc;u
</l> <l> Kun bona apetito!<q rend='end'/>
</l></lg>
</lg></div>
<div type="poem" rend="doc" id="vilagxanino">
<head>
VILA&Gcirc;ANINO
</head>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> En vila&gcirc;o de montaroj,
</l> <l> For de l' bruo de l' kulturo,
</l> <l> Vivas &gcirc;is en niaj jaroj
</l> <l> Prototip' de pranaturo.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Tie mi knabinon konas,
</l> <l> &dash; Pura koro, &scirc;talmuskoloj, &dash;
</l> <l> Kies brusto ne bezonas
</l> <l> La sekreton de piloloj!
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Kiam &scirc;ia bu&scirc;' &dash; por brili &dash;
</l> <l> Sorbas majmatenan roson,
</l> <l> Estus peke alkonsili,
</l> <l> Ke &scirc;i uzu dentobroson.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> &Ccirc;ar okuloj, vangoj, bu&scirc;o
</l> <l> Estas fruktoj a&ubreve;tentikaj
</l> <l> Sen bezono de retu&scirc;o
</l> <l> Per arta&jcirc;oj kosmetikaj!
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> &Scirc;i ne dancas, &dash; &scirc;i ne fumas,
</l> <l> (Tio &scirc;ajnas jam legendo!)
</l> <l> Kaj nur ete &scirc;i parfumas
</l> <l> Tol&ccirc;emizojn per lavendo;
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> &Scirc;i ne revas pri teatro,
</l> <l> Tualeton &scirc;i ne faras,
</l> <l> Kaj &scirc;i tiel al la patro
</l> <l> &Ccirc;iujare sumojn &scirc;paras.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Mi admiras vin, knabino,
</l> <l> Kaj glorkante mi proklamas
</l> <l> Virton de l' vila&gcirc;anino,
</l> <l> Sed &dash; mi urbaninon amas ...
</l></lg>
</lg></div>
<div type="poem" rend="doc" id="bonakonsilo">
<head>
BONA KONSILO
</head>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> La vino brilu en pokalo
</l> <l> A&ubreve; en malkara glas',
</l> <l> Sen&scirc;an&gcirc;e tekstas la moralo:
</l> <l> <q>In vino veritas</q>.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Fabeltrezoroj de l' rivero
</l> <l> Ripozas en profund',
</l> <l> Kaj same la eterna Vero
</l> <l> Sin ka&scirc;as sur la fund'.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Do trinku &ccirc;iam, se vi povas,
</l> <l> &Gcirc;is fundo de la tut',
</l> <l> &Ccirc;ar eblas, ke la Ver' sin trovas
</l> <l> Nur en la lasta gut'.
</l></lg>
</lg></div>
<div type="poem" rend="doc" id="libertempo">
<head>
LIBERTEMPO
</head>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> Mara bordo kun hoteloj,
</l> <l> Pavilonoj kun terasoj,
</l> <l> Kie sur salikfoteloj
</l> <l> Lacertumas &ccirc;iuj rasoj ...
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> &Scirc;ajno, &scirc;ajno, pantomimoj,
</l> <l> Nek senzorgo, nek ripozo!
</l> <l> Amelitaj modviktimoj,
</l> <l> Via paco estas ... pozo!
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> &Ccirc;ar monduma stulta kodo
</l> <l> Anka&ubreve; tie &ccirc;i rigoras,
</l> <l> Kaj la sklavoj de la modo
</l> <l> Libertempe nur ... de&jcirc;oras
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Kaj kompatas min, barbaron,
</l> <l> Kiu &scirc;atas nur kamparon
</l> <l> Sen deviga kostum&scirc;an&gcirc;o
</l> <l> Post kaj anta&ubreve; &ccirc;iu man&gcirc;o!
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Ho benata nest' vila&gcirc;a,
</l> <l> Nelekata de l' kulturo,
</l> <l> Virga &ccirc;armo, &gcirc;oj' sova&gcirc;a
</l> <l> Hejmas meze de l' naturo;
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Kaj neniu a&ubreve;tomato
</l> <l> Negre bruas en <q>dancingo</q>,
</l> <l> Nek radio-aparato
</l> <l> Kurzojn krias de l' sterlingo!
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Pura estas &ccirc;iu herbo,
</l> <l> Sanon portas &ccirc;iu colo,
</l> <l> Korpo tie &ccirc;i kaj cerbo
</l> <l> &Gcirc;uas pacon de l' izolo ...
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Mi sopiras nostalgie
</l> <l> Al &ccirc;i tiu nesto, kie
</l> <l> Kampa vivo kaj ferioj
</l> <l> Ne jam estas <q>industrioj</q>!
</l></lg>
</lg></div>
<div type="poem" rend="doc" id="mizantropoj">
<head>
AL MIZANTROPOJ
</head>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> Kelkaj kun &hcirc;imeroj sidas
</l> <l> Hejme apud sia forn'
</l> <l> Kaj la mondon ili vidas
</l> <l> Nur tra lens' de sia lorn';
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> La&ubreve; ilia perspektivo
</l> <l> &Ccirc;ion kovras &ccirc;asta gaz',
</l> <l> Ili neas, ke la vivo
</l> <l> Pulsas sub ilia naz';
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Ili kun sopir' fabelas
</l> <l> Pri modele dol&ccirc;a mond'
</l> <l> Kaj de l' homoj for sin &scirc;telas
</l> <l> Kvaza&ubreve; vivi estus hont'!
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Jes, ni scias, &dash; post prapatro
</l> <l> Anka&ubreve; ni, se tentas log',
</l> <l> Ofte vagas trans la kadro
</l> <l> De malvasta dekalog',
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Kaj sen nigraj okulvitroj
</l> <l> Ni konstatas, &dash; kial ne? &dash;
</l> <l> Ke grandparte la &ccirc;apitroj
</l> <l> De l' Homara Epope'
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Ne tre glore sin prezentas,
</l> <l> (E&ccirc; dum tempoj de l' kultur'),
</l> <l> Sed ni des pli bone sentas,
</l> <l> Ke ni estas homoj nur .....
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Ke el polvo re- en polvon
</l> <l> Tiras nin la homnatur', &dash;
</l> <l> Kial do ni ser&ccirc;us solvon
</l> <l> De la cirkla kvadratur'?
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> For do la grumblantan maskon,
</l> <l> La grimacon de l' cenzur',
</l> <l> Kaj plenumu vian taskon:
</l> <l> Esti homoj! &dash; Homoj nur!
</l></lg>
</lg></div>
<div type="poem" rend="doc" id="konsolado">
<head>
KONSOLADO
</head>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> Forvi&scirc;u viajn larmojn, &dash; jen mia nazotuk', &dash;
</l> <l> En tiuj ondoj dronus e&ccirc; virto de e&ubreve;nuk';
</l> <l> Mi cedas kavalire, do estu vi an&gcirc;elo,
</l> <l> Kaj ne plu ni disputu pri stulta bagatelo!
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Mi amis vin hiera&ubreve; kaj morga&ubreve; amos vin,
</l> <l> Mi kisis vin infano kaj kisos vin avin',
</l> <l> Mi &scirc;atis plenajn formojn de via juna a&gcirc;o
</l> <l> Kaj vian maljunecon mi portos kun k&ubreve;ra&gcirc;o.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Ne estas mia koro frivola papili',
</l> <l> &Ccirc;ar oni amas firme en mia famili',
</l> <l> Kaj jen: praavo mia, la gentopatro Pa&ubreve;lo,
</l> <l> Pro am&ccirc;agreno frua eterne restis fra&ubreve;lo!
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Do fidu miajn vortojn, &dash; mi estas inda fil'
</l> <l> De gento fami&gcirc;inta sen sabro, sen pafil',
</l> <l> Kaj en blazono mia ni legas la devizon:
</l> <l> <q>Prefere ol vin perdi mi perdus la &ccirc;emizon!</q>
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Forvi&scirc;u do la larmojn, la honton de l' jarcent',
</l> <l> Kaj kredu nun sincere je mia nobla sent';
</l> <l> Mi pagis vian robon, mi pagos la mantelon ...
</l> <l> &Ccirc;u bone? &dash; Jes, ni anka&ubreve; a&ccirc;etos la &ccirc;apelon!
</l></lg>
</lg></div>
<div type="poem" rend="doc" id="respekte">
<head>
TRE RESPEKTE
</head>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> Se ie ajn en la &gcirc;ardeno
</l> <l> De l' vivo estas suna loko,
</l> <l> Memkompreneble vi sen peno
</l> <l> Okupas &gcirc;in de praepoko.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Jam via patro, via avo
</l> <l> Beate tie &ccirc;i kvietis,
</l> <l> Dum bona fil' de bona sklavo
</l> <l> Modeste en angul' vegetis.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Mi ne ripro&ccirc;as, akvokapo,
</l> <l> Ke vi misuzas tro da loko,
</l> <l> Sed ke tro brue post agapo
</l> <l> Al ni vi ruktas kun provoko,
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Ke kiel verbon en aktivo
</l> <l> Vi funde konas nur <q>oscedi</q>,
</l> <l> Ke vi nenion dum la vivo
</l> <l> Persone faris, krom... heredi!
</l></lg>
<l rend='center'>&TRISTELO;</l>
<lg type='stanza'>
<l> Kaj nun, la&ubreve; la Evangelio,
</l> <l> Mi tre respekte, sen minacoj,
</l> <l> Salutas vin, ho familio
</l> <l> De l' kukurbacoj!
</l></lg>
</lg></div>
<div type="poem" rend="doc" id="diversajagxoj">
<head>
LA DIVERSAJ A&Gcirc;OJ DE L' HOMO
</head>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> En supra &ccirc;ambro, lulo ... lulo ...
</l> <l> An&gcirc;ele dormas la etulo:
</l> <l> Eta&gcirc;o.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Sed balda&ubreve; li el dorm' sin &scirc;iras
</l> <l> Kaj pri la bela mondo miras:
</l> <l> Mira&gcirc;o.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Jam ne plu side li tamburas,
</l> <l> Sed tra la dom' esplore kuras:
</l> <l> Kura&gcirc;o.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Kun vundoj li (kaj sen rubandoj)
</l> <l> Revenas el stratbubaj bandoj:
</l> <l> Banda&gcirc;o.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Kaj balda&ubreve; sekvas li kun &gcirc;ojo
</l> <l> Knabinon &ccirc;ien sur la vojo:
</l> <l> Voja&gcirc;o.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Al &scirc;i li donas sian nomon:
</l> <l> Por fondi kune novan domon:
</l> <l> Doma&gcirc;o.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Li tiam estas tre utila
</l> <l> Fortika viro, kvankam vila:
</l> <l> Vila&gcirc;o.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Kaj post rapida tempopaso
</l> <l> Postrestas nur senviva maso:
</l> <l> Masa&gcirc;o.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> P. S.
</l> <l> Ni ne apliku al Virino
</l> <l> &Ccirc;i tiun viv- kaj rimo-sa&gcirc;on,
</l> <l> &Ccirc;ar de l' komenco &gcirc;is la fino
</l> <l> &Scirc;i &ccirc;iam havas saman a&gcirc;on:
</l> <l> Avanta&gcirc;o:
</l></lg>
</lg></div>
<div type="poem" rend="doc" id="printempavarianto">
<head>
PRINTEMPA VARIANTO
</head>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> <q rend='begin'/>Salte-dance, hop kaj hop!
</l> <l> Jen alvenas en galop'
</l> <l> Rajdoside sur skarabo
</l> <l> La Printempo, &ccirc;arma knabo.
</l> <l> Junaj herboj, florbur&gcirc;onoj
</l> <l> Jam borderas lian vojon
</l> <l> Kaj &ccirc;ielaj violonoj
</l> <l> Sor&ccirc;e zumas novan &gcirc;ojon!<q rend='end'/>
</l>
</lg>
<lg type='stanza'>
<l> Tiel do, a&ubreve; proksimume,
</l> <l> Poezio ekspluatas
</l> <l> La Printempon; &dash; interdume
</l> <l> Pli praktike mi konstatas,
</l> <l> Ke venteto-petolulo
</l> <l> Helpas miajn priokupojn:
</l> <l> Li &ccirc;e &ccirc;iu stratangulo
</l> <l> Blovas sub knabinajn jupojn ...
</l>
</lg>
<l><figure entity="printempavarianto"/></l>
<lg type='stanza'>
<l> Jen printempsezona &gcirc;uo!
</l> <l> Mi admiras la naturon,
</l> <l> Se &gcirc;is super la genuo
</l> <l> &Gcirc;i malkovras belan kruron.
</l>
</lg>
</lg>
</div>
<div type="poem" rend="doc" id="printempajxoj">
<head>
PRINTEMPA&Jcirc;OJ
</head>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> Mia kara, knara liro,
</l> <l> Ni agordu viajn kordojn
</l> <l> Kaj malfermu &ccirc;iujn pordojn,
</l> <l> Ke envenu ... la Inspiro!
</l>
</lg>
<lg type='stanza'>
<l> &Ccirc;ar por kanto kaj versfaro
</l> <l> Estas temo, estas tempo:
</l> <l> La&ubreve; kalkul' de l' kalendaro
</l> <l> &Jcirc;us alvenis la printempo.
</l>
</lg>
<lg type='stanza'>
<l> Vigle, vigle! Fine &ccirc;esas
</l> <l> Plumba son&gcirc;' de vintra dormo;
</l> <l> Por poeto nun necesas
</l> <l> Ion diri en versformo...
</l>
</lg>
<l rend='center'>&TRISTELO;
</l>
<lg type='stanza'>
<l> <q rend='begin'/>Kio estas kruda lumo
</l> <l> De elektraj arkolampoj
</l> <l> En komparo kun la suno
</l> <l> Super verdi&gcirc;antaj kampoj!
</l>
</lg> <lg type='stanza'>
<l> Lasu do l' asfaltpavimon
</l> <l> Kaj forgesu modajn dandojn!
</l> <l> Mia kor' ne konas limon,
</l> <l> Se mi havas bonajn plandojn.
</l>
</lg> <lg type='stanza'>
<l> Plej &gcirc;entile min invitis
</l> <l> Nudaj nimfoj de l' river'
</l> <l> Kaj plezure mi vizitis
</l> <l> Ilin dum printempvesper'.
</l>
</lg> <lg type='stanza'>
<l> Ho miraklo de l' natur'!
</l> <l> Ne vidi&gcirc;is nimfa kufo
</l> <l> Kaj &ccirc;e l' akvo kvakis nur
</l> <l> Gardostare blinda bufo ...
</l>
</lg> <lg type='stanza'>
<l> Sed poeta verv' decidas
</l> <l> (Kaj kredeble ne eraras):
</l> <l> Se la nimfon ni ne vidas,
</l> <l> &Scirc;in ni des pli bone ... flaras!<q rend='end'/>
</l>
</lg>
<l rend='center'>&TRISTELO; </l>
<lg type='stanza'>
<l> Poezi', &dash; ho Poezio,
</l> <l> Vi plenigas niajn korojn,
</l> <l> Kaj alsor&ccirc;as ravajn horojn
</l> <l> La Printempa Iluzio.
</l>
</lg>
</lg></div>
<div type="poem" rend="doc" id="majo">
<head>
MAJO
</head>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> Man-en-mane ili iras
</l> <l> Tra l' diman&ccirc;o plu kaj plu,
</l> <l> Ili miras kaj admiras
</l> <l> ... Kion? ... Kiun?... nur sin du!
</l> <l> Majo, majo, majmonato,
</l> <l> Amatino kun amato...
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Kial feste sin ornamas
</l> <l> La natur' kaj vokas nin?
</l> <l> Homoj, kiuj &jcirc;us ekamas,
</l> <l> Tute ne rimarkas &gcirc;in.
</l> <l> Mond' pereu, &dash; estu venko!
</l> <l> ... Ili sidas sur la benko ...</l>
</lg>
<l><figure entity="majo"/></l>
<lg type='stanza'>
<l> Ili flustras kaj susuras
</l> <l> Kvaza&ubreve; temus pri mister',
</l> <l> Ili &jcirc;uras kiel &jcirc;uras
</l> <l> Nur herooj dum dan&gcirc;er':
</l> <l> <q rend='begin'/>Tie &ccirc;i, &dash; a&ubreve; aliloke, &dash;
</l> <l> Ni nin amos reciproke!<q rend='end'/>
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Frua amo estas trompa,
</l> <l> Trompa estis la knabin',
</l> <l> Post pa&ubreve;zeto interrompa
</l> <l> Li tutsola trovas sin
</l> <l> Kaj konkludas: <q rend='begin'/>For malgajo!
</l> <l> Tru-la-la! &dash; Nun estas majo!<q rend='end'/>
</l></lg>
</lg></div>
<div type="poem" rend="doc" id="prisomero">
<head>
PRI SOMERO
</head>
<note>
<p>
Kun la sekvantaj rimoj, hazarde kolektitaj,
limak- cel- atak- sitel-
ofer- somer- voj- &gcirc;oj-
pri la &gcirc;enerala temo <q>Somero</q> ni
kantos unue kun komencanto, kiu
nepre dedi&ccirc;as &ccirc;i tiun majstroverkon
<q>Al la kara gesamideanaro!</q>
</p>
</note>
<lg rend="poem">
<head>
SOMERA VARBOKANTO
</head>
<lg type='stanza'>
<l> Kiel &ccirc;evalo, ne kiel limako,
</l> <l> Kuru jen tuj al plej sankta la celo!
</l> <l> Vin ne timigu la moka atako,
</l> <l> Estingu mokfajron per nobla sitelo!
</l> <l> Vana ne estos la via ofero!
</l> <l> Varbu dum vintro kaj pli dum somero,
</l> <l> Kaj la homaro, post longa la vojo,
</l> <l> Jen ja vin benos kaj dankos kun &gcirc;ojo!
</l></lg>
</lg>
<note>
Vere kortu&scirc;e, &ccirc;u ne? &dash; Nun kun
dis&ccirc;iplo de l' trubaduroj:
</note>
<lg rend="poem">
<head>
SOMERO DE L' AMO
</head>
<lg type='stanza'>
<l> Mi estas, kruela, &ccirc;e vi nur limako
</l> <l> Rampanta al koro por tu&scirc;i la celon,
</l> <l> Sed se mi venki&gcirc;us dum tiu atako,
</l> <l> Larmfluo amara plenigus sitelon!
</l> <l> Pli ardas la, am' ol altara ofero,
</l> <l> Pli ardas la am' ol afrika somero ...
</l> <l> Somero de l' amo min premas sur vojo,
</l> <l> Sen via ombrumo mi mortus sen &gcirc;ojo ...
</l></lg>
</lg>
<note>
Profunda lirikisto &dash; kial ne Julio
Baghy? &dash; potence nin kuntirus al:
</note>
<lg rend="poem">
<head>
SOMERA SUFERO
</head>
<lg type='stanza'>
<l> Tra mizer' de l' vivomar&ccirc;', limak',
</l> <l> Vade vagas vagabond' al cel';
</l> <l> Grince e&hcirc;as vipo de l' atak', &dash;
</l> <l> Estas Viv' nur Sisifus-sitel'!
</l> <l> Ve! post lukto vanas larmofer',
</l> <l> Torde mordas, brogas min somer' ...
</l> <l> Por viktim', por mi, limak' &ccirc;e l' voj',
</l> <l> Suna ardo estas pen', mal&gcirc;oj'.
</l></lg>
</lg>
<note>
Jen kian verkis dube-sana spritulo:
</note>
<lg rend="poem">
<head>
SOMERA IDILIO
</head>
<lg type='stanza'>
<l> Mi envias la limakon,
</l> <l> Kiu trotas al... parcel',
</l> <l> Kie limakin' atakon
</l> <l> Sopiregas sub sitel'!
</l> <l> Sub sitelo am-ofero
</l> <l> Estas ebla dum somero,
</l> <l> Ne tedus min senombra voj',
</l> <l> Se sub sitelo logus &gcirc;oj'!
</l></lg>
</lg>
<note>
Kaj nun, por fini plej dece, ni pre&gcirc;u
kun pia poeto:
</note>
<lg rend="poem">
<head>
PRE&Gcirc;O DUM SOMERO
</head>
<lg type='stanza'>
<l> Ho Di'! &dash; Mi estas nur limak'
</l> <l> Rampanta pene al la celo;
</l> <l> Ne venku min inferatak'
</l> <l> Sub tenta form' de trinksitelo!
</l> <l> Akceptu signon de ofero:
</l> <l> La pezan penon dum somero, &dash;
</l> <l> Subtenu min sur mia voj'
</l> <l> Espero pri eterna &gcirc;oj',
</l> <l rend='right'> Amen!
</l></lg>
</lg></div>
<div type="poem" rend="doc" id="muziko">
<head>
MUZIKO
</head>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> Mi ne pretendas, ke nur sonsubstancoj
</l> <l> La kvintesencon donas de l' amuz',
</l> <l> Sed tamen mi dum certaj cirkonstancoj
</l> <l> Muzikon &scirc;atas por persona uz',
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Ne kiel dando, kiu civilizon
</l> <l> Inventi kredas, &ccirc;ar li &dash; la&ubreve; la mod' &dash;
</l> <l> Dumtage portas fonografvalizon
</l> <l> Kaj nokte dormas en radi-komod',
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Sed kiel hom' normala la&ubreve; konstruo
</l> <l> Preferas mi en kiu ajn medi'
</l> <l> Ritmitan movon de obtuza bruo
</l> <l> Al fu&scirc;a scen' de l' Homa Komedi'!
</l></lg>
</lg></div>
<div type="poem" rend="doc" id="autunovesper">
<head>
A&Ubreve;TUNOVESPER'
</head>
<note>
Al mia samurbano Paul Verlaine.
</note>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> Surprize-perfide
</l> <l> Enrampas avide
</l> <l> A&ubreve;tunovesper'
</l> <l> &Gcirc;is koro de l' urbo
</l> <l> Samkiel la&ubreve; kurbo
</l> <l> Mistera klister'.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Kun seka folio
</l> <l> Nur melankolio
</l> <l> Defalas de l' arb';
</l> <l> Nudbran&ccirc;oj groteskas,
</l> <l> Nenio plu kreskas
</l> <l> Krom &dash; eble &dash; la barb'.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Kaj kvaza&ubreve; el tombo
</l> <l> De prakatakombo
</l> <l> Plorventas kantik';
</l> <l> Mi tremas ekfebre
</l> <l> Kaj migras funebre
</l> <l> Al trinkobutik' .....
</l></lg>
</lg></div>
<div type="poem" rend="doc" id="horodelprogreso">
<head>
LA HORO DE L' PROGRESO
</head>
<note>
<p>
<q>Kiel oni povas konstati, la nomoj de
multaj horlo&gcirc;markoj estas Esperantaj.
Ni citu nur la plej konatajn en Francujo:
Movado, Eterna, Cyma, Lip...</q>
</p>
</note>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> Nun silentu, vantaj venkokantoj,
</l> <l> Nun parolu faktoj kaj praktiko!
</l> <l> Dank' al vi, horlo&gcirc;ofabrikantoj,
</l> <l> Plivigli&gcirc;as varba ... tiktaktiko.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Jam sonadas Esperantaj vortoj
</l> <l> Serioze, ne plu kiel &scirc;erco,
</l> <l> Ili havas forton de pasportoj
</l> <l> Kaj konkeras mondon de l' komerco.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> La MOVADO, &dash; marko elokventa &dash;
</l> <l> Estas pli ol signo de reklamo,
</l> <l> Por horlo&gcirc;o (ora a&ubreve; ar&gcirc;enta)
</l> <l> Ideala estas &gcirc;i programo.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Kaj ETERNA! &dash; Bone, sed pli vere
</l> <l> Utopi' de brava optimisto,
</l> <l> &Ccirc;ar alie, balda&ubreve; plej mizere
</l> <l> Mortus &ccirc;iu horlo&gcirc;riparisto!
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Kial CYMA? &dash; Epitet' neklara,
</l> <l> Stranga vorto eble sen animo?
</l> <l> Vi nomi&gcirc;as CYMA, mia kara,
</l> <l> &Ccirc;ar vi estas plata kiel cimo.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Sed nun LIP! &dash; Invento de barbaroj,
</l> <l> Tiu vort' konsternas niajn morojn:
</l> <l> Dank' al &gcirc;i junuloj sen barbharoj
</l> <l> Evidente havos nun ... Liphorojn!
</l></lg> <l rend='center'>&TRISTELO;
</l> <lg type='stanza'>
<l> Horlo&gcirc;etoj, stre&ccirc;u la risortojn
</l> <l> Por anonci horon de l' progreso, &dash;
</l> <l> Se ni same stre&ccirc;us niajn fortojn,
</l> <l> Balda&ubreve; sonus horo de l' sukceso ...
</l></lg>
</lg></div>
<div type="poem" rend="doc" id="orangxo">
<head>
ORAN&Gcirc;O
</head>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> Oran&gcirc;o!
</l> <l> Bela frukto mild-aroma
</l> <l> Kun miele dol&ccirc;a gust',
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Suka frat' de paro poma
</l> <l> Sur la amatina brust',
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Vi vin ka&scirc;as time &ccirc;aste
</l> <l> Sub &ccirc;emiz' el silkpaper';
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Senvesti&gcirc;u senprokraste
</l> <l> Kaj preti&gcirc;u al ofer'!
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> &Ccirc;ar la&ubreve; vortoj de la fablo
<note type="footnote" rend='(*)'>Eble iu el la afablaj klientoj konas la aluditan fablon.
La a&ubreve;toro tre dankeme ricevus tiurilatajn sciigojn, &ccirc;ar anka&ubreve;
li tre dezirus koni tiun &ccirc;i fablon.
</note>,
</l> <l> Silk&ccirc;emizoj (e&ccirc; paperaj)
</l> <l> Por la lito a&ubreve; la tablo
</l> <l> Estas &ccirc;iam efemeraj ...
</l></lg>
</lg>
</div>
<div type="poem" rend="doc" id="diferenco">
<head>
NE ESTAS DIFERENCO
</head>
<note>
(Nova serio)
</note>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> La servistino metas
</l> <l> Paka&jcirc;ojn en la reton
</l> <l> Dum nobla pra-praavo
</l> <l> Ornamas la tapeton.
</l> <l> Kaj malgra&ubreve; diverssenco
</l> <l> Ne estas diferenco !
</l></lg>
</lg>
<note>
(En amba&ubreve; okazoj estas
... portreto.)
</note>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> Insigne la &ccirc;apelo
</l> <l> Surportas bantornamon
</l> <l> Dum juna koko pruvas
</l> <l> Fervore sian amon.
</l> <l rend='indent'> Kaj malgra&ubreve; diverssenco
</l> <l rend='indent'> Ne estas diferenco!
</l></lg>
</lg>
<note><l> (En amba&ubreve; okazoj estas</l>
<l> ... kokardo.)</l>
</note>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> Tro la&ubreve;te stulta mulo
</l> <l> La tutan nokton blekas
</l> <l> Dum lerta malbonulo
</l> <l> El dormo nin ne vekas.
</l> <l rend='indent'> Kaj malgra&ubreve; diverssenco
</l> <l rend='indent'> Ne estas diferenco!
</l></lg>
</lg>
<note>
<l> (En amba&ubreve; okazoj estas</l>
<l> ... krimulo.)</l>
</note>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> La kuracist' detran&ccirc;as
</l> <l> Kaj kruron kaj genuon
</l> <l> Dum &ccirc;e ka&scirc;ita puto
</l> <l> &Scirc;i havas rendevuon.
</l> <l rend='indent'> Kaj malgra&ubreve; diverssenco
</l> <l rend='indent'> Ne estas diferenco!
</l></lg>
</lg>
<note>
<l> (En amba&ubreve; okazoj estas</l>
<l> ... amputo.)</l>
</note>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> Plezuravida salmo
</l> <l> L' edzinon lerte flatas
</l> <l> Dum pene sub la tero
</l> <l> Ministoj salon gratas.
</l> <l rend='indent'> Kaj malgra&ubreve; diverssenco
</l> <l rend='indent'> Ne estas diferenco!
</l></lg></lg>
<note>
<l> (En amba&ubreve; okazoj estas</l>
<l> ... salmino.)</l>
</note>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> En multaj kastoj oni
</l> <l> Observas etiketon
</l> <l> Dum certa vir' soprane
</l> <l> (Sed vane) diras peton.
</l> <l rend='indent'> Kaj malgra&ubreve; diverssenco
</l> <l rend='indent'> Ne estas diferenco!
</l></lg></lg>
<note>
<l> (En amba&ubreve; okazoj estas
</l> <l> ... kastrito.)</l>
</note>
</div>
<div type="poem" rend="doc" id="balado">
<head>
BAL... ADO
</head>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> Ho jarcento de l' sensenco,
</l> <l> Fina fino de romanco!
</l> <l> &Ccirc;irka&ubreve; ni nur dekadenco
</l> <l> A&ubreve; almena&ubreve; ... peka danco!
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Certe anka&ubreve; praepoke
</l> <l> Jen kaj jen okazis baloj,
</l> <l> Sed hodia&ubreve; &ccirc;iuloke
</l> <l> Baloj estas ... kanibaloj!
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> &Ccirc;ar kapablas nur la negroj
</l> <l> Torde &dash; kvaza&ubreve; pro koliko &dash;
</l> <l> Moki dum deliraj febroj
</l> <l> Le&gcirc;ojn de la ... balistiko!
</l></lg> <l rend='center'>&TRISTELO;
</l> <lg type='stanza'>
<l> Senkomprene sa&gcirc;a homo
</l> <l> Miras pri la <q>&ccirc;arlestonoj</q>,
</l> <l> Kvankam li (a&ubreve; lia domo)
</l> <l> Hava&scirc; multe da bal-konoj!
</l></lg> <l rend='center'>&TRISTELO;
</l> <lg type='stanza'>
<l> Nun la&ubreve; takt' a&ubreve; kontra&ubreve;takto
</l> <l> Komenci&gcirc;as la fokstroto,
</l> <l> Kaj sen <q>takto</q> (pro l' kontakto)
</l> <l> &Gcirc;i fini&gcirc;as per ... koksfroto!
</l></lg> <l rend='center'>&TRISTELO;
</l> <lg type='stanza'>
<l> Pli ol la fabel-cikado
</l> <l> Junulin' la&ubreve; nuna stilo
</l> <l> Zorgas pri la mastrumado:
</l> <l> &Scirc;i ja estas ... bala ilo!
</l></lg> <l rend='center'>&TRISTELO;
</l> <lg type='stanza'>
<l> Kaj vi mem, amiko, &gcirc;uis
</l> <l> La dancarton de l' progreso,
</l> <l> Se vi anka&ubreve; rendevuis
</l> <l> &Ccirc;e ... l' Danc-iga Mondkongreso!
</l></lg>
</lg></div>
<div type="poem" rend="doc" id="dancrekordo">
<head>
DANC-REKORDO
</head>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> En la moda balsalon'
</l> <l> Ili dancis da&ubreve;ro-dancon;
</l> <l> Pro titol' de &ccirc;ampion'
</l> <l> &Ccirc;iu provis sian &scirc;ancon.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Kaj simile al fakir'
</l> <l> Ili dormi jam forgesis; &dash;
</l> <l> Dum semajnoj la turnir'
</l> <l> Da&ubreve;re da&ubreve;ris kaj ne &ccirc;esis ...
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Tiam, dank' al &scirc;ercemul',
</l> <l> Super pord' de l' enirejo
</l> <l> Oni legis sur tabul'
</l> <l> La konkludon: <q>Ne&ccirc;esejo</q>.
</l></lg>
</lg></div>
<div type="poem" rend="doc" id="orakolo">
<head>
SIBILLA ORAKOLAS
</head>
<note>
(Tiuepoke mi scivolis, kion la
jaro 1930 estis alportonta.)
</note>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> &Scirc;i lo&gcirc;as en &ccirc;ambreto de subtegment-eta&gcirc;o,
</l> <l> &Scirc;i estas sor&ccirc;istino kaj puto de mondsa&gcirc;o;
</l> <l> Por &scirc;i l' Estonta Tempo ne ka&scirc;as plu sekreton
</l> <l> Kaj anta&ubreve; ol mi diris, &scirc;i konis mian peton.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> <q rend='begin'/>Vi volas scii, kion la alvenanta jaro
</l> <l> Alportos interesan por l' Esperantistaro?
</l> <l> Pri tio tuj mi donos klarigon kaj informon,
</l> <l> Sed mi anta&ubreve;e falu en plej profundan dormon.<q rend='end'/>
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> &Scirc;i tiam prenis libron (&ccirc;ar libron &scirc;i posedis),
</l> <l> Eklegis dek liniojn kaj lace jam oscedis,
</l> <l> &Scirc;i dormis ... kaj ekdormis e&ccirc; dika araneo
</l> <l> Falinta sur la libron: la <q>Idoj de Morfeo</q> ...
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> <q rend='begin'/>Orakolo,
</l> <l> Karambolo,
</l> <l> Hum-kaj-bug'
</l> <l> De l' centrifug'!
</l> <l> Rajdoside
</l> <l> Surakride
</l> <l> Super val', river' kaj mont'
</l> <l> Nun senbride
</l> <l> Akravide
</l> <l> Saltu, saltu al Estont'!<q rend='end'/>
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Mi vidas ... vidas urbon ... Kolonjon &ccirc;e 'rivero
</l> <l> Prepari la kongreson kun &gcirc;ojo kaj espero,
</l> <l> La Rejno &scirc;a&ubreve;me saltas &gcirc;is super sia bordo,
</l> <l> Kaj tamen la kongreso ... okazos en Oksfordo!
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Mi vidas nun tri virojn, &dash; a&ubreve; eble estas kvaro &dash;
</l> <l> Jungitajn &dash; (sed sen Teo) &dash; al &ccirc;aro de l' Vortaro;
</l> <l> Venkitaj de la SAT'o jen ili tiras, pu&scirc;as ...
</l> <l> Ho sankta Kabe; helpu ! &dash; &Ccirc;i tiuj kvar aku&scirc;as!
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Mi vidas nun ezokon kun grasi&gcirc;anta koro ...
</l> <l> &Ccirc;u tio parabolus pri C.K. kaj pri K.R.?
</l> <l> Jes, sane pumpas K.R. kaj pompe sanus C.K.,
</l> <l> Se &gcirc;in ne juke &gcirc;enus kelkfoje G.N.K.K.
<note type="footnote" rend='(*)'>
Supozeble G. N. K. K. signifas: Gratulaj Notoj de
l' Konstanta Kritiko.
</note>
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Mi vidas ... Dek mil homoj samkiel al spektaklo
</l> <l> Sin pu&scirc;as en lernejon avidaj pri l' miraklo,
</l> <l> Entuziasmo kreskas, triumfa &gcirc;ojo bruas,
</l> <l> &Ccirc;i tie &dash; tute simple &dash; sinjoro &Ccirc;e instruas ...
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> <q rend='begin'/>Orakolo,
</l> <l> Karambolo,
</l> <l> Hum-kaj-bug'
</l> <l> De l' centrifug'!
</l> <l> Rajdoside
</l> <l> Surakride
</l> <l> Super val', river' kaj mont'
</l> <l> Nun senbride
</l> <l> Viv-avide
</l> <l> Ni revenu al la Mond'!<q rend='end'/>
</l></lg>
</lg>
</div>
<div type="poem" rend="doc" id="epigramo">
<head>
EPIGRAMO
</head>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> A&ubreve;toro a&ubreve;tentika,
</l> <l> Ne nur versfare lerta
</l> <l> Sed anka&ubreve; gramatike
</l> <l> Samkiel majstro certa,
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Publikis tiun frazon:
</l> <l> <q rend='begin'/>Min &ccirc;iuj tre estimas,
</l> <l> &Ccirc;ar mi en &ccirc;iuj kazoj
</l> <l> Perfekte min esprimas.<q rend='end'/>
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Sed kelkajn &jcirc;aluzulojn
</l> <l> &Ccirc;i tiu fraz' surprizis
</l> <l> Kaj ili &gcirc;in skrupule
</l> <l> &Gcirc;is fundo analizis.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> &Gcirc;i &dash; sub ilia knedo &dash;
</l> <l> Fandi&gcirc;is kiel vakso,
</l> <l> Kaj sekvis la dekreto:
</l> <l> <q>Eraro de ... sin-takso!</q>
</l></lg>
</lg></div>
<div type="poem" rend="doc" id="aliaepigramo">
<head>
ALIA EPIGRAMO
</head>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> Tre konata recenzisto
</l> <l> Skribis foje en recenzon
</l> <l> Sa&gcirc;an frazon, kies sencon
</l> <l> Fu&scirc;kripligis la presisto.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Tiu fraz' aperis jene:
</l> <l> &dash; (A&ubreve; almena&ubreve; proksimume,
</l> <l> &Ccirc;ar mi citas nur resume
</l> <l> Ne povante citi plene) &dash;
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> <q rend='begin'/>Nun ankora&ubreve; tre modestas
</l> <l> Niaj libroj kaj gazetoj,
</l> <l> &Ccirc;ar l' original-poetoj
</l> <l> Certe tro ... <emph>malmutaj</emph> estas.<q rend='end'/>
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Kaj legant' ne kompreninte,
</l> <l> Ke en tiu &ccirc;i deklaro
</l> <l> Ku&scirc;as dika preseraro,
</l> <l> Diris grave: <q>Beda&ubreve;rinde!</q>
</l></lg>
</lg></div>
<div type="poem" rend="doc" id="telegramo">
<head>
TELEGRAMO
</head>
<note>
<p> La gazeto Heroldo de Esperanto
ricevis telegramon:
<q>Scherer suprengrimpis Merapi-
vulkanon erupci-regiono
efikpropagande radioparolis stacio
Semarang &dash; Esperantocentro.</q>
</p>
<p>
Imagu, karaj, kio estus okazinta,
se la mondo estus eksciinta tion
anstata&ubreve; per telegramo nur per
normale afrankita letero! Brrr, &dash; mi
preferas ne pensi pri tia katastrofo.
</p>
</note>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> Hej, amiko, ne plu plendu
</l> <l> Pri impostoj! &dash; Estu gaja!
</l> <l> &Ccirc;iujn vivozorgojn sendu
</l> <l> Furze al la Himalaja!
</l> <l> Vivu am', reklam', tamtamo,
</l> <l> &Ccirc;ar alvenis telegramo!
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Kiun ajn mi nun renkontas,
</l> <l> &Gcirc;oje svingas la &ccirc;apelon
</l> <l> Kaj &gcirc;istede rerakontas
</l> <l> Al mi tiun mirfabelon:
</l> <l> <q rend='begin'/>&Ccirc;u vi a&ubreve;dis? &dash; Kia dramo!
</l> <l> &Jcirc;us alvenis telegramo!<q rend='end'/>
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> &Ccirc;iuj, &ccirc;iuj, &dash; jen surstrate,
</l> <l> Jen endome ovacias
</l> <l> Kaj radioaparate
</l> <l> La nova&jcirc;on tuj diskrias,
</l> <l> E&ccirc; infan' &ccirc;e l' nutra mamo
</l> <l> Miras: <q>Te-te-teledramo??</q>
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Nun ni spiras, dank' al Dio!
</l> <l> Jam ni preska&ubreve; ne plu dormis
</l> <l> Pro premanta emocio,
</l> <l> Sed depe&scirc;o &jcirc;us informis:
</l> <l> &dash; (Kaj vi rajtas mire gapi) &dash;
</l> <l> <q>Scherer grimpis sur Merapi!</q>
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Scherer? ... Eble ... Sed Merapi???
</l> <l> Kaj vi povos pro l' demando
</l> <l> Vian kapon longe skrapi:
</l> <l> Kie a&ubreve; en kiu lando?
</l> <l> Nu, sed kial plu nin frapi?
</l> <l> <q>Scherer grimpis sur Merapi!</q>
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Kaj mi vetas, ke koboldo
</l> <l> Pri l' enigmo lumon portos
</l> <l> Kaj detale la Heroldo
</l> <l> Dekkolone priraportos ...
</l> <l> Ni ne povos plu eskapi
</l> <l> L' erupcion de l' Merapi!
</l></lg>
</lg></div>
<div type="poem" rend="doc" id="ppp">
<head>
P. P. P.<lb/>
a&ubreve;<lb/>
POR PLENIGI PA&Gcirc;OJN
</head>
<note>
<p>
(Verkita la&ubreve; metodo, pri kiu mi
konfidence atentigas mian amikon
Grenkamp) <note type="footnote" rend="(*)">
Nia &ccirc;ie kaj fame konata Univer... Salo Grenkamp
publikigis libron, kiun li verkis mem: <q>5.000.000</q>
&Gcirc;i estas rimarkinda la&ubreve; pluraj vidpunktoj. Unue,
la a&ubreve;toro sukcesis jam en la nuran titolon en&scirc;ovi
6 nulojn ! &dash; Due, &gcirc;i estas la sola verko eldonita en
Esperanto speciale por miopuloj, t. e.
por miopuloj, kiuj ne posedas okulvitrojn. Tial la
pa&gcirc;oj entenas nur malmultajn liniojn, sed, kompense,
tiuj malmultaj linioj konsistas el tre grandaj
literoj.</note>.
</p>
</note>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> Kial mi pene tramigrus
</l> <l> Rimoser&ccirc;ante la kompletan kolekton
</l> <l> De l' Esperantaj rimoj,
</l> <l> Se
</l> <l> Entute mi havas
</l> <l> Nenion por diri?
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Estas pli bone, pli malkare
</l> <l> Kaj samtempe tempo&scirc;pare
</l> <l> &dash;-- (Pardonu &ccirc;i tiun
</l> <l> Rimon neintencitan) &dash;
</l> <l> Sentencojn eternajn
</l> <l> Ligi bukede
</l> <l> Per versoj liberaj.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> La supro de l'
</l> <l> Blanka Monto
</l> <l> Estas blanka, &ccirc;ar
</l> <l> &Gcirc;in kovras ne&gcirc;o &ccirc;iama.
</l> <l> Pro tio, cetere,
</l> <l> La Monto nomi&gcirc;as tre &gcirc;uste
</l> <l> <q>La Blanka</q>.<note type="inline">
(Miaj versoj anka&ubreve;
Nomi&gcirc;as <q>blankaj</q>,
Sed
Pro aliaj ka&ubreve;zoj.)
</note>
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> De l' monto malsupren,
</l> <l> Malsupren al valoj
</l> <l> Fluadas sen halt' riveretoj,
</l> <l> &Ccirc;ar ... flui supren
</l> <l> Kontra&ubreve;us la le&gcirc;ojn
</l> <l> Fizikajn.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> &Ccirc;i tie ni haltu,
</l> <l> &Ccirc;ar pli ol du pa&gcirc;ojn
</l> <l> Oferi al tia versarto
</l> <l> Signifus de l' kompostisto
</l> <l> Misuzi la tempon
</l> <l> Kaj de l' afabla leganto
</l> <l> Ver&scirc;ajne
</l> <l> Trouzi bonvolon.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Krom tio, mi jam
</l> <l> Per tiu ruz-uzo
</l> <l> Atingis la celon:
</l> <l> La finon de l' pa&gcirc;o.
</l> <l> Mi rajtas do
</l> <l> Kiel vi
</l> <l> Nun ripozi.
</l></lg>
</lg></div>
<div type="poem" rend="doc" id="vidvohomo">
<head>
<note>
Imite rimite
la&ubreve; Julio Baghy.
</note>
LA VIDVOHOMO MEDITAS
</head>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> Multfoje, se la vidvo ardas,
</l> <l> En fremda lito li petardas
</l> <l> Kaj plantas en dezerto rozon,
</l> <l> Forgesas fotografan pozon
</l> <l> Kaj kiel dando volas sceni,
</l> <l> &Ccirc;evale ami, beste heni,
</l> <l> Saturas tiam lin kompren':
</l> <l> Naski&gcirc;is li por... am-ge-hen'!
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Multfoje, se la vidvo dignas,
</l> <l> Senmone &gcirc;ojon li rezignas,
</l> <l> Palpfosas sube, flagas ru&gcirc;e,
</l> <l> En robon velas sin rifu&gcirc;e,
</l> <l> Agrafas, ruktas, gratas, krias
</l> <l> Kaj kiel luno rotacias,
</l> <l> Saturas tiam lin kompren':
</l> <l> Li ku&scirc;as febra sur kusen'.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Multfoje, se la vidvo larmas,
</l> <l> Per sobraj pentoj bilde svarmas,
</l> <l> Por taksi teran amabsorbon
</l> <l> Rigardas sian nudan korpon
</l> <l> Kaj trotas, tremas, tran&ccirc;as, trikas
</l> <l> Kaj flik&scirc;uiste sin reflikas,
</l> <l> Saturas tiam lin kompren':
</l> <l> &Gcirc;i estas la &ccirc;iea pen'.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Multfoje, se la vidvo bojas,
</l> <l> Perfide pri bankroto &gcirc;ojas,
</l> <l> En grunto kotas, mute stultas,
</l> <l> Sen&gcirc;oje hontas, katapultas,
</l> <l> Akcias &ccirc;ekojn, re&gcirc;ojn mordas,
</l> <l> Sin banas, trempas, frotas, tordas,
</l> <l> Saturas tiam lin kompren':
</l> <l> Ne pafas lia karaben'.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> La vidvo tiam krie krizas,
</l> <l> Valorajn bubojn ronde &ccirc;izas,
</l> <l> Kaj la dungita prototipo
</l> <l> Fari&gcirc;as pupo, a&ubreve; nur... pipo!
</l> <l> Li tiam volus ma&scirc;ojn ligi
</l> <l> Kaj la poetojn tuj pendigi,
</l> <l> &Ccirc;ar ili vere mokas lin
</l> <l> Kun sia brua rimma&scirc;in'!
</l></lg>
</lg></div>
<div type="poem" rend="doc" id="postoperacio">
<head>
<note type="quote">
<p>
<q>En tiu tempo K. R. C. Sturmer
sentis la bezonon intervjui min.</q>
</p>
<p>
Amike al K. R. C. Sturmer.
</p>
</note>
POST LA OPERACIO
</head>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> Entute l' intervjuo ne estis tro dolora,
</l> <l> Sed pli ol silentado... parolo estis ora!
</l> <l> La turmentisto notis kun nobla interes',
</l> <l> &Ccirc;u mi responde tusis hazardan <q>ne</q> a&ubreve; <q>jes</q>.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Li estis plej &gcirc;entila, &dash; li ne minacis pafi,
</l> <l> Mi havis nur impreson, min lasi fotografi,
</l> <l> Dum &dash; kiel mu&scirc;' en reto de ruza arane' &dash;
</l> <l> Mi sensuspekte zumis hazardan <q>jes</q> a&ubreve; <q>ne</q>.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Sed fakto estas fakto, &dash; kaj efektiva stato
</l> <l> Atestas pli ol ombro de nepalpebla dato
</l> <l> Kaj tio fakto restos dum sekvo de cent jaroj:
</l> <l> En mia cigarkesto nun mankas du cigaroj!
</l></lg>
</lg></div>
<div type="poem" rend="doc" id="rimportreto">
<head>
<note>
<p>
En la recenzo pri la verko
<q>Rimportretoj</q> de K. Kalocsay,
aperinta en Heroldo de Esperanto,
la veterana recenzisto M. Butin,
L. K., diris pri si mem:
</p>
<p>
<q>Feli&ccirc;e mi ne estas tia "stelo"
kaj evitis la kaptan manon de
la lum&jcirc;etanto.</q>
</p>
</note>
LA FORGESITA RIMPORTRETO
</head>
<note>
(Iom ripro&ccirc;e al K. Kolocsay.)
</note>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> ... Kaj Butin, L. K., vi forgesis
</l> <l> En via rimportret-arkiv',
</l> <l> &Ccirc;u tial, ke la detektiv'
</l> <l> Malkovri... <q>stelon</q> ne sukcesis?
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> A&ubreve; &ccirc;u lin nomi ne permesis
</l> <l> Sever-rigora ekskluziv'?
</l> <l> ... Kaj Butin, L. K., vi forgesis
</l> <l> En via rimportret-arkiv'!
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Li legis tion, kion presis
</l> <l> Esperantistoj dum homviv',
</l> <l> &Ccirc;u &dash; krome de l' L. K.-motiv' &dash;
</l> <l> Lin tial citi ne necesis?
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> ... Kaj Butin, L. K., vi forgesis...
</l></lg>
</lg></div>
<div type="poem" rend="doc" id="propagando">
<head>
LA PROPAGANDA TA&Ccirc;MENTO
</head>
<note>
<p>
<q>Dum tiu &ccirc;i kunveno nia konata
propagandisto Delanoue faris tre interesan
eksperimenton: Li prezentis samideanojn
el diversaj nacioj kaj la publiko
tiel povis konstati, ke la elparolado de
Esperanto estas &ccirc;e &ccirc;iuj absolute la
sama.</q>
</p>
<note>
(El gazetraportoj.)
</note>
</note>
<lg rend="poem">
<l><figure entity="propagando"/></l>
<lg type='stanza'>
<l> Kio blovas kiel vento
</l> <l> Tra la stratoj de l' kvartal'?
</l> <l> Estas propagandta&ccirc;mento,
</l> <l> Kiu kuras al batal'.
</l> <l> En bonordo, rapidkrure
</l> <l> Sin direktas al Sorbon'
</l> <l> Sampson, Major, Ni&scirc;imura,
</l> <l> Kornfeld, Ajsberg kaj Solson'.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Kial tie la publiko
</l> <l> Premas sin al rendevu'?
</l> <l> Tion faris kun taktiko
</l> <l> Generalo Delanu':
</l> <l> Kaj kun li, la varbterura,
</l> <l> Nun alvenas en Sorbon'
</l> <l> Sampfeld, Majson kaj Solsura,
</l> <l> Kornberg, Ajsor, Ni&scirc;ison'.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> &Ccirc;ie, kie homoj sidas .
</l> <l> Pace kun scivola sent',
</l> <l> Tuj la general' prezidas
</l> <l> La paradon de l' ta&ccirc;ment'.
</l> <l> Li prezentas la soldatojn;
</l> <l> &Ccirc;iu estas fenomen',
</l> <l> Kaj li citas naski&gcirc;datojn
</l> <l> Kun detaloj de l' deven':
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> <q rend='begin'/>Jen &ccirc;i tiu juna viro
</l> <l> &Jcirc;us alvenis el Jugland'
</l> <l> Kaj fari&gcirc;is jam martiro
</l> <l> De l' moderna propagand'.
</l> <l> Nun li pruvos tuj perfakte,
</l> <l> Ke li, kiel vi kaj mi,
</l> <l> Elparolas plej ekzakte...<q rend='end'/>
</l> <l> ... Kaj la viro diris <q>i</q>!
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> <q rend='begin'/>Kaj &ccirc;i tiu dika tipo
</l> <l> Kun kolumo el karton'
</l> <l> Estas ido de l' polipo
</l> <l> Kaj de ina saksofon';
</l> <l> Li parolas generale
</l> <l> Per konvena bu&scirc;otru'...<q rend='end'/>
</l> <l> ... Kaj la tipo la&ubreve;signale
</l> <l> Tute klare diris <q>u</q>!
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> <q rend='begin'/>Nun &ccirc;i tiu, kiu tenas
</l> <l> Unu fingron en la naz',
</l> <l> Estas &dash; kiel vi divenas &dash;
</l> <l> Negro de l' plej nigra ras',
</l> <l> Li e&ccirc; estas delegito
</l> <l> En Afrik' de l' U. E. A...<q rend='end'/>
</l> <l> ... Kaj la negro la&ubreve; invito
</l> <l> Tre a&ubreve;deble ruktis <q>a</q>!
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> La publik' apla&ubreve;de gestis
</l> <l> Kun konvinko, kun kompren',
</l> <l> Kaj plej brue manifestis
</l> <l> Sian &gcirc;ojon pri la scen';
</l> <l> Kaj mi a&ubreve;dis e&ccirc; deklari
</l> <l> Grizan patron de l' scienc':
</l> <l> <q rend='begin'/>Kion oni povas fari
</l> <l> Per dresad', kun pacienc'!<q rend='end'/>
</l></lg>
</lg></div>
<div type="poem" rend="doc" id="matene">
<head>
MORGA&Ubreve; MATENE!
</head>
<note>
<p>
(Kanzono)
</p>
<p>
(Teksto, kiu povas esti preteksto
al kakofonia saksofonio.)
</p>
</note>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> Kiam dum vespera hor'
</l> <l> Sur kanapo vi digestas,
</l> <l> Talpe venas kreditor'
</l> <l> Kaj frakase ekprotestas,
</l> <l> &Ccirc;ar pro spito a&ubreve; malord'
</l> <l> Kvitancigi vi forgesas,
</l> <l> Tiam vi lin &gcirc;is la pord'
</l> <l> Komplimentas kaj promesas:
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Morga&ubreve; matene, certe, jes,
</l> <l> Estas &jcirc;uro kaj promes', &dash;
</l> <l> Morga&ubreve; matene, sed ne nun,
</l> <l> Kiam &ccirc;aste palas lun'
</l> <l> Kun radio brila, &dash;
</l> <l> Morga&ubreve; matene, jes, &dash; sed nun
</l> <l> Lasu min trankvila!
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Kaj se via bopatrin'
</l> <l> Vin invitas, jam sen &gcirc;eno,
</l> <l> Ke vi akompanu &gcirc;in
</l> <l> Al balfesto &gcirc;is mateno,
</l> <l> Vi, &dash; &gcirc;entila kavalir', &dash;
</l> <l> Lace dorme nur oscedas
</l> <l> Kaj afekte kun sopir'
</l> <l> &Jcirc;uras, kion vi ne kredas:
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Morga&ubreve; matene, certe, jes,
</l> <l> Estas &jcirc;uro kaj promes', &dash;
</l> <l> Morga&ubreve; matene, sed ne nun,
</l> <l> Kiam &ccirc;aste palas lun'
</l> <l> Kun radio brila, &dash;
</l> <l> Morga&ubreve; matene, jes, &dash; sed nun
</l> <l> Lasu min trankvila!
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> &Ccirc;u ne foje rememor'
</l> <l> Jam en vian kapon venis
</l> <l> Pri l' edzi&gcirc;onokta hor',
</l> <l> Kiam varme vi &scirc;in tenis?
</l> <l> Kiel viro (ne ... hero'),
</l> <l> Vi sincere &scirc;in karesis,
</l> <l> Eble &scirc;i postulis tro
</l> <l> Kaj afable vi promesis:
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Morga&ubreve; matene, certe, jes,
</l> <l> Estas &jcirc;uro kaj promes', &dash;
</l> <l> Morga&ubreve; matene, sed ne nun,
</l> <l> Kiam &ccirc;aste palas lun'
</l> <l> Kun radio brila, &dash;
</l> <l> Morga&ubreve; matene, jes, &dash; sed nun
</l> <l> Lasu min trankvila!
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Kaj ni &ccirc;iuj, sen escept',
</l> <l> &Ccirc;iam bonon nur intencas,
</l> <l> Ni admiras en koncept',
</l> <l> Kion ni ne tuj komencas:
</l> <l> &Scirc;pari monon, fumi nur
</l> <l> Tre modere, ne plu trinki ...
</l> <l> Kaj ni tion &jcirc;uras sur
</l> <l> La kontrakto de Helsinki:
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Morga&ubreve; matene, certe, jes,
</l> <l> Estas &jcirc;uro kaj promes', &dash;
</l> <l> Morga&ubreve; matene, sed ne nun,
</l> <l> Kiam &ccirc;aste palas lun'
</l> <l> Kun radio brila, &dash;
</l> <l> Morga&ubreve; matene, jes, &dash; sed nun
</l> <l> Lasu min tranlcvila!
</l></lg>
</lg></div>
<div type="poem" rend="doc" id="miskompreno">
<head>
MISKOMPRENO
</head>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> Sinjoro Dik por maskofest'
</l> <l> Sin &scirc;erce kiel kok' kostumis
</l> <l> Kaj &dash; (eble dank' al sia krest') &dash;
</l> <l> Kun Kolombino amindumis.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Tre pla&ccirc;a estis la vesper'
</l> <l> Kaj amba&ubreve; tute ne enuis;
</l> <l> E&ccirc; Dik, feli&ccirc;a pri l' konker',
</l> <l> Kun &scirc;i por morga&ubreve; rendevuis.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> <q>Vizitu min en mia nest'</q>,
</l> <l> &Scirc;i petis lin kokete,
</l> <l> <q rend='begin'/>Sed ne kun via kokovest'!
</l> <l> Vi venu pli diskrete ...<q rend='end'/>
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Kaj Dik kun &jcirc;urlevita brak'
</l> <l> Promesis am-sopire:
</l> <l> <q rend='begin'/>Elektu mem, kun jak' a&ubreve; frak',
</l> <l> Mi venos la&ubreve;dezire.<q rend='end'/>
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Jen la decid' de l' tribunal':
</l> <l> &Scirc;i diris nur <q>Nu, dece!</q>
</l> <l> Kaj granda estis la skandal',
</l> <l> &Ccirc;ar iris li ... nudece.
</l></lg>
</lg></div>
<div type="poem" rend="doc" id="radio">
<head>
RADIO, ...ADIA&Ubreve;
</head>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> Pli insiste ol gekatoj
</l> <l> Dum printempa nokto logas
</l> <l> La radioaparatoj
</l> <l> De l' najbaroj monologas .....
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Certe anka&ubreve; mi humile
</l> <l> Benas bonon de l' progreso,
</l> <l> Sed, se nun, la&ubreve;tparolile
</l> <l> Rendevuis al kongreso
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Kaj en mia paca domo
</l> <l> &Ccirc;iuj ondoj manifestas,
</l> <l> Mi, en mia propra nomo,
</l> <l> Rajte plendas kaj protestas.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Krome, &ccirc;io &dash; &ccirc;u muziko,
</l> <l> Konferenco, bankbilanco,
</l> <l> Episkopa fastprediko, &dash;
</l> <l> Tie &ccirc;i fari&gcirc;as ... danco!
</l></lg> <l rend='center'>&TRISTELO;
</l> <lg type='stanza'>
<l> Tereta&gcirc;e unu kaptas
</l> <l> Ondojn el polusaj limoj
</l> <l> Kaj la&ubreve; ili tuj adaptas
</l> <l> Blakbotomon de l' Eskimoj.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> &Ccirc;e l' tajloro same bruas,
</l> <l> &Ccirc;ar la tuta familio
</l> <l> Fokstrotante sin instruas
</l> <l> Pri l' Einstein'a Teorio!
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Super mi studento prenas
</l> <l> Jurprelegon el Berlino
</l> <l> Kaj &dash; &ccirc;ar &gcirc;in li ne komprenas &dash;
</l> <l> Li &gcirc;in dancas kun fra&ubreve;lino!
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Sube, flanke, supre, &dash; &ccirc;ie
</l> <l> &Ccirc;irka&ubreve; mi radifuneloj
</l> <l> Komplotadas grake-krie
</l> <l> Kontra&ubreve; paco de l' oreloj ...
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Helpokrio:
</l> <l> (per radio)
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Ho, mondfora insulano,
</l> <l> Diru, skribu tuj al mi,
</l> <l> &Ccirc;u luebla nur kabano
</l> <l> Estas ie ajn &ccirc;e vi,
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Kie homo kun a&ubreve;dsento,
</l> <l> For de l' mod-epidemi',
</l> <l> Vivi povus sub tegmento
</l> <l> SEN RADIO!
</l> <l rend='indent'> Mi kun mi .....
</l></lg>
</lg></div>
<div type="poem" rend="doc" id="kinematografejo">
<head>
EN KINEMATOGRAFEJO
</head>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> Veturante en vagono
</l> <l> Sur kanapo lamrisorta
</l> <l> Vi elspezas pli da mono
</l> <l> Por voja&gcirc;' pli malkomforta,
</l> <l> Kaj vi &gcirc;uas malpli &gcirc;ue
</l> <l> La pejza&gcirc;on sub tunel'
</l> <l> Ol sidante senenue
</l> <l> En la kino sur fotel'!
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Tie &ccirc;i amuzaj scenoj
</l> <l> Vigle pasas sur l' ekran':
</l> <l> <q rend='begin'/>Baptofest' &ccirc;e indi&gcirc;enoj
</l> <l> Meze de Balu&ccirc;istan' ...<q rend='end'/>
</l>
</lg>
<lg type='stanza'><l>
Kun pianoakompan' .....
</l></lg> <l rend='center'>&TRISTELO;
</l> <lg type='stanza'>
<l> Pli ol &ccirc;armo de l' pejza&gcirc;o
</l> <l> Densa nokto de la kino
</l> <l> vin invitas al voja&gcirc;o
</l> <l> &ccirc;irka&ubreve; via ... najbarino.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Sed jen aktuala sceno
</l> <l> Vigle pasas sur l' ekran':
</l> <l> <q rend='begin'/>La kaptado de baleno
</l> <l> En la Norda Ocean'... <q rend='end'/>
</l>
</lg>
<lg type='stanza'> <l> Kun pianoakompan' .....
</l></lg> <l rend='center'>&TRISTELO;
</l> <lg type='stanza'>
<l> Kvankam peze vi oscedas
</l> <l> Amalvoke tra l' silent',
</l> <l> Pruda najbarin' ne cedas
</l> <l> Al facila tent'!
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Nun la lasta aventuro
</l> <l> Dum a&ubreve;tomobilveturo
</l> <l> De la fama komikul'
</l> <l> Harry Bull!
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Li kondukas propramane,
</l> <l> Zigzagante kaj senplane
</l> <l> Grimpas sur la trotuaron
</l> <l> Kaj renversas &scirc;tupetaron,
</l> <l> Kiu falas kun pentristo
</l> <l> En butikon de spicisto,
</l> <l> Kie tima klientino
</l> <l> Svenas sur la margarino
</l> <l> Dum alia. &dash; ho hazardo! &dash;
</l> <l> Krie dronas en mustardo .....
</l></lg>
<l><figure entity="kino1"/>
</l> <lg type='stanza'>
<l> La spicisto ekkoleras,
</l> <l> Tiajn &scirc;ercojn ne toleras,
</l> <l> Tuj li kaptas energie
</l> <l> La pentriston, kiu ie
</l> <l> Ku&scirc;is mute kaj sen movoj
</l> <l> En la kesto por la ovoj,
</l> <l> Kaj per lerta piedbat'
</l> <l> Lin resendas al la strat' ...
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Intertempe Harry Bull
</l> <l> &Ccirc;e proksima stratangul'
</l> <l> Evitante lanternfoston
</l> <l> Pasas sur vaganta hundo,
</l> <l> Kies li detran&ccirc;as voston
</l> <l> En la da&ubreve;ro de sekundo!
</l></lg>
<l><figure entity="kino2"/>
</l> <lg type='stanza'>
<l> Sed la hund' &dash; el pura ras', &dash;
</l> <l> Opinias &gcirc;in kolbas'
</l> <l> Kaj senplue, sen hezit'
</l> <l> Man&gcirc;as &gcirc;in kun apetit'.....
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Tiam tremas tra la kino
</l> <l> Ventroskua ridgargar', &dash;
</l> <l> Sed ... la &ccirc;arma najbarino
</l> <l> Havas vo&ccirc;on de barbar'!
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Sammomente, &dash; ne sen ka&ubreve;zo, &dash;
</l> <l> Eklumi&gcirc;as; estas pa&ubreve;zo.
</l> <l> Lampoj lumas sunobrile
</l> <l> Kaj vi spertas nun facile,
</l> <l> Ke anstata&ubreve; najbarino
</l> <l> Kun gracio kaj kun &ccirc;armo
</l> <l> Apud vi en tiu kino
</l> <l> Sidis nur... &gcirc;endarmo!
</l></lg>
</lg></div>
<div type="poem" rend="doc" id="cxastemulino">
<head>
&Ccirc;ASTEMULINO
</head>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> Estu pluv- a&ubreve; sun-vetero,
</l> <l> Pro la korpa estetik'
</l> <l> Faru kun a&ubreve; sen haltero
</l> <l> Iom pli da gimnastik'.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> &Ccirc;iutage kvaronhoron
</l> <l> Vi dedi&ccirc;u al la san'
</l> <l> Ekzercante &ccirc;iun poron,
</l> <l> &Ccirc;iun parton de organ'.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Kaj por ke bacil' ne &gcirc;ermu
</l> <l> Pro malsa&gcirc;a higien',
</l> <l> La fenestrojn vi malfermu
</l> <l> Post forigo de l' kurten'.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Jako, ve&scirc;to, e&ccirc; kalsono
</l> <l> &Gcirc;enus viajn movojn, dum
</l> <l> &dash; Sendepende de l' sezono &dash;
</l> <l> Ta&ubreve;gas nur l' Adam-kostum'!
</l></lg> <l rend='center'>&TRISTELO;
</l> <lg type='stanza'>
<l> Jen la bur&gcirc;o Dikapot,
</l> <l> Kiu vole kaj konscie
</l> <l> &Ccirc;iutage sen trikot'
</l> <l> Gimnastikas energie.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Unu, du ... la dekstra krur'
</l> <l> Levas sin dum la maldekstra
</l> <l> Sin apogas kontra&ubreve; mur',
</l> <l> Kio estas &gcirc;uo ekstra,
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Unu, du ... nun trunkoklin'
</l> <l> Kun posta&jcirc;-alti&gcirc;' kontrasta,
</l> <l> Tiel, ke la rusta spin'
</l> <l> Refari&gcirc;u jun-elasta.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Unu, du ... jen sur la kap'
</l> <l> Dikapot sin tenas bone;
</l> <l> Unu, du ... &jcirc;us forta frap'
</l> <l> Bruis &ccirc;e la pord' ordone!
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Pliinsistas jam la bru',
</l> <l> Kvaza&ubreve; dum koler' arpe&gcirc;oj,
</l> <l> Kun minaco de detru'
</l> <l> En la nomo de la le&gcirc;oj.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> <q>Nun malfermu, civitan'</q>,
</l> <l> De ekstere sonas peto,
</l> <l> <q rend='begin'/>La policokapitan'
</l> <l> Al vi venas por enketo!<q rend='end'/>
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Dikapot &ccirc;e l' pordo-ans'
</l> <l> Sur sin metas tablotukon,
</l> <l> &Ccirc;ar en &ccirc;iu cirkonstanc'
</l> <l> Oni montru bonedukon.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Li malfermas sen protest' ...
</l> <l> Jen &ccirc;e l' pordo vir' postenas
</l> <l> Dum, pro lia stranga vest',
</l> <l> Sinjorino preska&ubreve; svenas.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Tuj la viro diras: <q rend='begin'/>Nu,
</l> <l> &Scirc;ajnas, ke ni trafis &gcirc;uste:
</l> <l> Nuda sube de l' genu'
</l> <l> Nuda anka&ubreve; &ccirc;irka&ubreve;bruste.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Danku Dion, sinjorin',
</l> <l> Ke &dash; (la mezon inkluzive) &dash;
</l> <l> Li almena&ubreve; parte sin
</l> <l> Kovras, kvankam primitive.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Tiel statas la afer'<q rend='end'/>,
</l> <l> &dash; Li al Dikapot pretendas:
</l> <l> <q rend='begin'/>Kontra&ubreve; via nud-aper'
</l> <l> Tiu sinjorino plendas,
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> &Ccirc;ar vi trude dum maten'
</l> <l> Strange vin metamorfozas;
</l> <l> &Ccirc;e l' fenestro, sen kurten'
</l> <l> Vi tutnuda vin ekspozas!<q rend='end'/>
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> <q>Jes, sinjoro, tiu scen' &dash; </q>
</l> <l> Nun la sinjorin' impone
</l> <l> Diras &dash; <q rend='begin'/>estas abomen',
</l> <l> Kiu &gcirc;enas min persone.<q rend='end'/>
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> <q>Sed permesu</q>, &dash; Dikapot
</l> <l> Vigle provas sin defendi,
</l> <l> <q rend='begin'/>Ja ne temas pri komplot'
</l> <l> Por vin iel ajn ofendi, &dash;
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Nur honeste, kun fervor',
</l> <l> Kiel Higien' indikas,
</l> <l> Mi dum frumatena hor'
</l> <l> Pro la sano gimnastikas.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Krome, vi konstatu, ke l'
</l> <l> Plej proksima dom-najbaro
</l> <l> Lo&gcirc;as je duona mejl'
</l> <l> De &ccirc;i tiu trotuaro!<q rend='end'/>
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> <q>Fakte, ja ne estas &scirc;an&ccirc;'</q>,
</l> <l> &dash; Nun la policist' komprenas,
</l> <l> <q rend='begin'/>Ke je tiu &ccirc;i distanc'
</l> <l> La sinjoro iun &gcirc;enas.<q rend='end'/>
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Tiam la &ccirc;astemulin'
</l> <l> &Jcirc;uras pure kaj lojale:
</l> <l> <q rend='begin'/>Kredu, ke mi vidas lin
</l> <l> Per ... binoklo tre detale.<q rend='end'/>
</l></lg>
</lg></div>
<div type="poem" rend="doc" id="nigratago">
<head>
NIGRA TAGO
</head>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> Okazi povas, ke kelkfoje
</l> <l> &dash; Kvaza&ubreve; vi portus sarkofagon &dash;
</l> <l> Vi rampas tra la viv' sen&gcirc;oje
</l> <l> Kaj fakte havas <q>nigran tagon</q>.
</l></lg> <l rend='center'>&TRISTELO;
</l> <lg type='stanza'>
<l> &Gcirc;i komenci&gcirc;is jam matene
</l> <l> Kun pe&ccirc;-a&ubreve;gura malfavor',
</l> <l> &Ccirc;ar via vekhorlo&gcirc;' kretene
</l> <l> Ne bruis je la &gcirc;usta hor',
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Kaj tial sekvis ordinare,
</l> <l> Ke dum rapida raz-klopod'
</l> <l> Vi vundis vin, &dash; kaj temp-mal&scirc;pare
</l> <l> Nun lavi devis vin per jod' ...
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Jen la kolum-buton' obstine
</l> <l> Incitis vin pro stulta spit',
</l> <l> &Gcirc;is kiam &gcirc;in vi fine ... fine ...
</l> <l> Retrovis ie sub la lit'!
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Vi trinkos iom nun da kafo,
</l> <l> Sed &dash; kuirita en infer' &dash;
</l> <l> &Gcirc;i estis brula kiel lafo
</l> <l> Kaj vi forkuris en koler';
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Por trafi tramon &ccirc;e l' stacio
</l> <l> Vi havis premon de ciklon',
</l> <l> Sed al hunda&ccirc;' ne pla&ccirc;is tia,
</l> <l> &Gcirc;i kaptis vin je l' pantalon',
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Kaj &gcirc;iaj dentoj la detruon
</l> <l> Pli <q>funde</q> faris ol skalpel':
</l> <l> Sur la posta&jcirc;o lar&gcirc;an truon
</l> <l> Vi honte maskis per &ccirc;apel'!
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> En l' oficejon tre malfrue
</l> <l> Vi venis je la deka hor',
</l> <l> Dum la kolegoj pli ol brue
</l> <l> Akceptis vin per moka &hcirc;or';
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> La &ccirc;efo anka&ubreve; ne gratulis
</l> <l> Vin, malgra&ubreve; lerta &scirc;ajn-ekskuz',
</l> <l> Kaj grumblopreta vi makulis
</l> <l> La kontolibrojn pro konfuz' ...
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Post taglabor' vi volis spiri
</l> <l> En paca hejmo sen &ccirc;agren',
</l> <l> Sed vanis tion &ccirc;i esperi,
</l> <l> &Ccirc;ar vin atendis nova pen':
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> L' edzin' kria&ccirc;is kun la bubo,
</l> <l> Kaj bruligita estis riz'!
</l> <l> Vi kuris for, &dash; sed en la klubo
</l> <l> Kasisto petis pri l' kotiz'!
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Vi tiam en gazetoj provis
</l> <l> La &gcirc;ojon trovi de l' vesper',
</l> <l> Sed en gazetoj, ve! ... vi trovis
</l> <l> Nur artikolojn pri Scherer' ...
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Vi hejmeniris &dash; (por protesti) &dash;
</l> <l> Pli frue do ol la&ubreve; kutim'
</l> <l> Kaj vidis tial... sin revesti
</l> <l> L' edzin-amikon en intim'!
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Vi &gcirc;emis nun, &ccirc;ar &ccirc;i eksceso
</l> <l> Transpasis forton kaj imagon,
</l> <l> Kaj nete restis la impreso,
</l> <l> Ke vi travivis ... <q>nigran tagon</q>.
</l></lg>
</lg></div>
<div type="poem" rend="doc" id="konsentite">
<head>
KONSENTITE
</head>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> Bone, &dash; vi volas dorloti min
</l> <l> Kvaza&ubreve; mi estus ankora&ubreve; infano,
</l> <l> Eta infano sur via sin',
</l> <l> Kiun vi tenus je l' mano.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Bone, &dash; do lulu kaj vartu min
</l> <l> &Gcirc;oje pro mia balbuta babilo,
</l> <l> Kaj &dash; anta&ubreve; &ccirc;io &dash; savgardu min
</l> <l> De malagrabla morbilo!
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Estu kompleta la komedi':
</l> <l> Kiel pupeton vi povas min &scirc;minki,
</l> <l> Sed &dash; mi petegas, pro l' bona Di':
</l> <l> Donu nun anka&ubreve; por trinki!
</l></lg>
</lg></div>
<div type="poem" rend="doc" id="heliko">
<head>
LA&Ubreve; VIDPUNKTO DE HELIKO
</head>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> Printempo pulsis tra l' &gcirc;arden',
</l> <l> Petolo tiklis la naturon;
</l> <l> En fre&scirc;a roso de l' maten'
</l> <l> Heliko flaris aventuron...
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Precize... &ccirc;arma helikin'
</l> <l> Veki&gcirc;is meze de legomo
</l> <l> Kaj scivoleme tiris sin
</l> <l> Kokete el la konka domo.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> &Ccirc;u estas io sur la ter'
</l> <l> Pli bela, nobla, eleganta
</l> <l> Ol tiu helikin-aper'?
</l> <l> (Almena&ubreve; por helik' amanta?)
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Pli ol poeto la helik'
</l> <l> Reteni povas siajn sentojn,
</l> <l> Li ne deklame per lirik'
</l> <l> Diskrias ilin sur tegmentojn,
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Sed tamen kreskis pli kaj pli
</l> <l> Nun lia kor' ka&ubreve;&ccirc;uk-elasta
</l> <l> &Gcirc;is kiam lia dom' al li
</l> <l> Subite &scirc;ajnis tro malvasta.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Neeble nun akcepti &scirc;in
</l> <l> &Ccirc;e li kun ama reciproko,
</l> <l> &Ccirc;ar por helik' kaj helikin'
</l> <l> En unu dom' ne estas loko!
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Kaj vi mensogis, ho poet',
</l> <l> Per tiu verso kaj deklaro,
</l> <l> Ke... <q rend='begin'/>plej malgranda kabanet'
</l> <l> Sufi&ccirc;as al amanta paro ...<q rend='end'/>
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Kruela moko de l' destin',
</l> <l> Ke malgra&ubreve; propra konkkastelo
</l> <l> Heliko nun kaj helikin
</l> <l> Sin treni devis al ... hotelo!
</l></lg>
<l><figure entity="heliko"/></l>
</lg></div>
<div type="poem" rend="doc" id="nokthoro">
<head>
MI SON&Gcirc;IS DUM NOKTHORO
</head>
<note>
(Lirika poemo kun komentario)
</note>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> Mi son&gcirc;is dum nokthoro...
</l> <l> (Pardonu, Heinrich Heine,
</l> <l> &Gcirc;i estas monopolo
</l> <l> De multaj homoj &scirc;ajne.)
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Mi son&gcirc;is dum nokthoro ...
</l> <l> (Pro man&gcirc;o tro abunda,
</l> <l> La&ubreve; diro de l' doktoro
</l> <l> Mi estas son&gcirc;fekunda.)
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Mi son&gcirc;is dum nokthoro...
</l> <l> (... kaj fakte son&gcirc;inkubo
</l> <l> Formi&gcirc;as per vaporo
</l> <l> El plena stomaktubo.)
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Mi son&gcirc;is dum nokthoro...
</l> <l> (&dash; Se mi pri kio dirus,
</l> <l> De &scirc;tata prokuroro
</l> <l> Atenton mi altirus!)
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Mi son&gcirc;is dum nokthoro ...
</l> <l> (Sed &ccirc;u vi nun ne kredas,
</l> <l> Ke &ccirc;iu son&gcirc;a&ubreve;toro
</l> <l> Normalajn homojn tedas?)
</l></lg>
</lg></div>
<div type="poem" rend="doc" id="averto">
<head>
AVERTO
</head>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> Vi estas vendistino en urba magazeno
</l> <l> Kaj de &scirc;minka&jcirc;oj pruntas la sanon de l' viza&gcirc;o,
</l> <l> &Ccirc;u tial vi forgesis pri hejmo kaj deveno
</l> <l> Dum via patro tondas la hundojn de l' vila&gcirc;o?
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Se foje &dash; tre malofte &dash; parade vi revenas
</l> <l> Al hejma kabaneto tagmezon dum diman&ccirc;o,
</l> <l> Afekte &gcirc;ian lingvon jam ne plu vi komprenas
</l> <l> Kaj honte vi ignoras e&ccirc; trajtojn de l' fian&ccirc;o.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Mi amas vin, Salika, &dash; mi rajtas do ripro&ccirc;i,
</l> <l> Ke vi la nazon portas tro super la nivelo;
</l> <l> Ke vi aspektas kvaza&ubreve; vi celus tuj dekro&ccirc;i
</l> <l> Per aroganta movo la stelojn de l' &ccirc;ielo.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Fiera vendistino, vin kaptis iluzio
</l> <l> Kaj vane vi esperas plenumon de l' miraklo,
</l> <l> &Ccirc;ar &ccirc;e l' altara pompo de via falsa dio
</l> <l> Vi genufleksas anta&ubreve; malplena tabernaklo.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Revenu sur la vojon signitan de l' destino,
</l> <l> Forgesu kavajn vortojn de danda kavaliro,
</l> <l> &Ccirc;ar kiam rozoj velkos, &dash; la dornojn, vendistino,
</l> <l> La kavaliro lasos al simpla... kala viro.
</l></lg>
</lg></div>
<div type="poem" rend="doc" id="negxhomo">
<head>
TRO HOMA SORTO DE IU NE&Gcirc;HOMO
</head>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> <q rend='begin'/>Inter la homoj li estis nur homo
</l> <l> Nerimarkita en fluo de l' viv' ...<q rend='end'/>
</l></lg> <l rend='center'>&TRISTELO;
</l> <lg type='stanza'>
<l> Estis modesta nur ne&gcirc;a atomo
</l> <l> Treme sidanta sur montodekliv';
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Tiam okazis, ke vento kaprice
</l> <l> Blovis sur &gcirc;in kun afabla obstin'; &dash;
</l> <l> Tiel la vento kelkfoje ofice
</l> <l> Vojon elektas de nia destin'.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Nia atomo fari&gcirc;is ne&gcirc;ero,
</l> <l> Kiun la vento tenadis en rul';
</l> <l> Vigle malsupren! &dash; kaj anta&ubreve; vespero
</l> <l> Nia ne&gcirc;ero jam estis ne&gcirc;bul'.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Knaboj &gcirc;in trovis sekvantan matenon
</l> <l> &Ccirc;e la piedo de l' monto kaj plu
</l> <l> Rule &gcirc;in pu&scirc;is sur ludoterenon,
</l> <l> Kie da&ubreve;ri&gcirc;is de l' bul' evolu'.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Mire la knaboj pri &gcirc;ia konturo
</l> <l> &Gcirc;ojis, &dash; kaj lerte el tiu ne&gcirc;kvant'
</l> <l> Balda&ubreve; levi&gcirc;is en ombro de muro
</l> <l> Homomajeste la ne&gcirc;ogigant'.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Baskojn de l' frako vivige agitis
</l> <l> Vento petola tra vintra pejza&gcirc;';
</l> <l> Du karbopecoj perfekte imitis
</l> <l> Homan rigardon en lia viza&gcirc;'.
</l></lg>
<l><figure entity="neghomo"/></l>
<lg type='stanza'>
<l> Brave minace, kun pluvoombrelo,
</l> <l> Firme li staris sur piedestal';
</l> <l> Jam rekompence pro longa fidelo
</l> <l> Sur lia brusto orbrilis medal'...
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Nun fanfarone li levis la nazon,
</l> <l> Nazon imponan en form' de kukurb',
</l> <l> &Ccirc;ar por fieri li havis okazon:
</l> <l> Venis aklami lin tuta la urb'.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> &Ccirc;iuj admiris la belan statuon,
</l> <l> Rime prikantis lin moda poet',
</l> <l> Kelkaj e&ccirc; havis kun li intervjuon,
</l> <l> Kiun (kun bildoj) publikis gazet'.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Tiam li estis la plej populara
</l> <l> Homo de l' urbo, &dash; li estis idol',
</l> <l> Tiel, ke bur&gcirc;o e&ccirc; la&ubreve;doavara
</l> <l> Diris: <q>Al tiu nur mankas parol'!</q>
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Iun matenon &dash; (klarigu la&ubreve;vole
</l> <l> Tian miraklon, &dash; &gcirc;i estas ja fakt') &dash;
</l> <l> Nia ne&gcirc;homo diskutis parole
</l> <l> Kun admirantoj pri nova kontrakt':
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> <q rend='begin'/>&Ccirc;ar disvasti&gcirc;is tra l' mond' mia gloro,
</l> <l> Kial modesti en ombro de mur'?
</l> <l> Kadro pli brila el suno kaj oro
</l> <l> Bone konvenus al mia statur'.<q rend='end'/>
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Certe, li pravis, &dash; kun mil priatentoj
</l> <l> Oni lin &scirc;ovis &gcirc;is suna teras'...
</l></lg> <l rend='center'>&TRISTELO;
</l> <lg type='stanza'>
<l> Kaj post tri tagoj nur kotaj fragmentoj;
</l> <l> Restis memore pri pompa ne&gcirc;mas'.
</l></lg>
</lg></div>
<div type="poem" rend="doc" id="vagonrestoracio">
<head>
VAGONRESTORACIO
</head>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> En vagonar' ... Tra l' koridor'
</l> <l> La subkelner' rapidas
</l> <l> Kaj sonorilon kun fervor'
</l> <l> Faklerte li agitas;
</l> <l> Per majstra sving':
</l> <l> Glingling'... glingling'...
</l> <l> &Gcirc;i estas la signalo.
</l></lg> <l><figure entity="vagono1"/>
</l> <lg type='stanza'>
<l> Samkiel tigroj, al regalo
</l> <l> La malsatantoj el la ka&gcirc;o
</l> <l> Sin premas, pu&scirc;as, vin kontuzas
</l> <l> Kaj iom honte sin ekskuzas:
</l> <l> <q>Necesas man&gcirc;i dum voja&gcirc;o!</q>
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Tagman&gcirc;o-hor', &dash; stomako-hor'...
</l> <l> La man&gcirc;avida procesi'
</l> <l> Pilgrimas tra la koridor'
</l> <l> Al la vagonrestoraci'.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Tangante a&ubreve; Vit-dance,
</l> <l> Skuate kaj balance
</l> <l> Sed tamen kun obstino
</l> <l> Vi trapenetras lerte
</l> <l> &Gcirc;is... &ccirc;arma solulino. &dash;
</l> <l> &dash; (&Ccirc;e &scirc;ia tablo, certe,
</l> <l> En la vagonrestoraci'
</l> <l> Naski&gcirc;os am-konversaci'.) &dash;
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Sed tie en la man&gcirc;vagon'
</l> <l> La &ccirc;efkelner' ordonas;
</l> <l> Arbitre, jes, &dash; ne la&ubreve; bezon',
</l> <l> Sidlokojn li disdonas.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Li &scirc;in sidigas sen demand'
</l> <l> &Ccirc;e tablo nur duloka
</l> <l> Izole apud juna dand'
</l> <l> Afekte tro provoka,
</l> <l> Dum vin li &scirc;ovas, ve-ho-ve!
</l> <l> Kun trio de la Sav-Arme'...
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Nun komenci&gcirc;as la &jcirc;onglad'
</l> <l> Per fork', tran&ccirc;ilo kaj kuler',
</l> <l> Kaj nur perfekta akrobat'
</l> <l> Sin nutri povas sen sufer',
</l> <l> &Ccirc;ar pro la sku' de l' vagonar'
</l> <l> Movi&gcirc;as via man&gcirc;ilar'.
</l> <l> La supteler' kun vermi&ccirc;el'
</l> <l> Turni&gcirc;as kiel karusel', &dash;
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Se fine vi &gcirc;in paralizas,
</l> <l> Jen la botelo mobilizas
</l> <l> Kaj via glaso improvizas
</l> <l> Vetkuron al najbara glas'
</l> <l> Dum la kelnero en ekstaz'
</l> <l> Germane diras: <q>Was ist das? </q> <note type="footnote" rend='(1)'><q> Kio estas tio? </q></note>
</l></lg> <l rend='center'>&TRISTELO;
</l> <lg type='stanza'>
<l> Kaj malfaci1e estas plu
</l> <l> Atingi al la bu&scirc;otru'.
</l> <l> Nu, vere, perkulere
</l> <l> Ne &scirc;ajnas tro dan&gcirc;ere,
</l> <l> Sed per la fork' kun dentoj pikaj
</l> <l> La provoj estas pli komplikaj
</l> <l> Kaj celmaltrafe
</l> <l> Preterpafe
</l> <l> Vi tu&scirc;as meze de la vang',
</l> <l> El kiu fluas varma sang'
</l> <l> Dum la kelner' kun interes'
</l> <l> Hispane krias: <q> !Eso es! </q> <note type="footnote" rend='(2)'> <q> Tiel estas! </q></note>
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Por trinki sekvas nun ekzerc'
</l> <l> Simila al malbona &scirc;erc',
</l> <l> &Gcirc;is fine, je la kvina prov',
</l> <l> La glason vi sukcese levas
</l> <l> Kaj &gcirc;ojas pri la bu&scirc;otrov'
</l> <l> Kaj jam pri bona trinko revas,
</l> <l> Sed &ccirc;ar tunelo vin englutas,
</l> <l> Vi nun baraktas en mallum'
</l> <l> Kaj vian plenan glason &scirc;utas
</l> <l> En aperta&jcirc;on de l' kolum'
</l> <l> Dum la kelner' &dash; (a&ubreve; kiu ajn) &dash;
</l> <l> Demandas angle: <q>Does it rain?</q> <note type="footnote" rend='(3)'><q> &Ccirc;u pluvas? </q></note>
</l></lg> <l><figure entity="vagono2"/>
</l> <lg type='stanza'>
<l> La glason vi formetas honte
</l> <l> Kaj &jcirc;uras, ke de nun, estonte
</l> <l> Vi ne plu trinkos sub tunel',
</l> <l> E&ccirc; ne el su&ccirc;botel'...
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Nu, fine, oni nun eliras
</l> <l> El la tunelo kaj ... vi miras,
</l> <l> &Ccirc;ar dum mallum' vi metis glason
</l> <l> En la teleron de najbar'
</l> <l> Kaj pardonpete pri l' fu&scirc;far'
</l> <l> Vi nun... renversas lian tason
</l> <l> Dum la kelner', post inventar',
</l> <l> Konstatas france: <q> Quel bazar! </q> <note type="footnote" rend='(4)'> <q> Kia bazaro! </q></note>
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> La vagonaro malrapidas,
</l> <l> E&ccirc; haltas tempon &ccirc;e staci';
</l> <l> &Ccirc;i tiun tempon vi profitas
</l> <l> Por nutri vin sen rotaci'.
</l> <l> Entute estas tre agrable
</l> <l> Sidadi firme apudtable ...
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Bruanta skuego!
</l> <l> Skuanta bruego!
</l> <l> Alarmparol':
</l> <l> <q>&Ccirc;u karambol'?</q>
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Konfuz',
</l> <l> Kontuz', &dash;
</l> <l> &Ccirc;ar sen averto, sen signal',
</l> <l> La&ubreve; manier' de kanibal'
</l> <l> Kaj la&ubreve; sistemo de barbar'
</l> <l> Kun la dormema vagonar'
</l> <l> Kontaktis &jcirc;us lokomotiv'!
</l> <l> Sufi&ccirc;as tiu &ccirc;i motiv',
</l> <l> Por ke nazumo via tuj
</l> <l> Fordronu en la kompotuj' ...
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Silente nun kaj kun metod'
</l> <l> Vi fi&scirc;kaptadas en kompot'
</l> <l> Por savi &gcirc;in de la pere'
</l> <l> Sur fundo kompotuja,
</l> <l> Dum tiuj de la Sav-Arme'
</l> <l> Hebree kantas: <q> Haleluja! </q>
</l></lg> <l><figure entity="vagono3"/>
</l> <lg type='stanza'>
<l> Refoje jam vi povas miri,
</l> <l> &Ccirc;ar vi konstatas &jcirc;us, ke vi
</l> <l> Forgesis ja malsupreniri
</l> <l> Dum lasta halto &ccirc;e l' staci'!
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Kaj la kelnero provas blagi
</l> <l> En Esperanto: <q> Volu pagi! </q>
</l></lg> <l rend='center'>&TRISTELO;
</l> <lg type='stanza'>
<l> Digesta hor', siesta hor',
</l> <l> La &scirc;veloventra procesi'
</l> <l> Formigras tra la koridor'
</l> <l> El la vagonrestoraci'...
</l></lg>
</lg>
</div>
<div type="poem" rend="doc" id="dusxaradoj">
<head>
DU &Scirc;ARADOJ
</head>
<note>
por komencantoj
</note>
<lg rend="poem">
<head>
I.
</head>
<lg type='stanza'>
<l> L' unua estas forta lim'
</l> <l> De poseda&jcirc;'. &dash; La dua same.
</l> <l> L' unuan ofte lo&gcirc;as cim',
</l> <l> La duan anka&ubreve; ... same.
</l> <l> L' unua ofte &gcirc;emas,
</l> <l> Se traboj tro &gcirc;in premas.
</l> <l> La dua same.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> La tuto, kvaza&ubreve; vo&ccirc;' de l' vent',
</l> <l> Avertas nin pri malkontent'.
</l></lg>
</lg>
<lg rend="poem">
<head>
II.
</head>
<lg type='stanza'>
<l> L' unua estas forta lim'
</l> <l> De poseda&jcirc;'. &dash; La dua same.
</l> <l> L' unua ofte el kutim'
</l> <l> Naski&gcirc;as. Kaj la dua... same.
</l> <l> Vi &ccirc;e l' unua haltas,
</l> <l> Se ne, vi supersaltas.
</l> <l> &Ccirc;e l' dua same.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> La tuto tiujn siluetas,
</l> <l> Kiuj verslibrojn ne a&ccirc;etas.
</l></lg>
</lg>
<note type="endnote" rend="(Solvoj &ccirc;e la fino)">
<title>
Solvoj de la &Scirc;aradoj.
</title>
<p>
Por komencantoj: a) mumuro.
b) barbaro.
</p>
<p>
Por progresintoj: il-um-in'.
</p>
</note>
</div>
<div type="poem" rend="doc" id="sxarado">
<head>
&Scirc;ARADO
</head>
<note>
por progresintoj
</note>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> Tri partojn havas mia tut',
</l> <l> Kaj &ccirc;iu part' memvive staras ;
</l> <l> La tuto, kvaza&ubreve; festsalut',
</l> <l> El nigra nokto tagon faras.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> L' unua parto tre utilas
</l> <l> En multa senc', kaj la&ubreve; profil'-
</l> <l> A&ubreve; fronto-vido &gcirc;i similas
</l> <l> Al instrument': &gcirc;i estas il'.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> La dua vastan sencon havas,
</l> <l> &Gcirc;in ne limigas neta lum',
</l> <l> Sed tio &ccirc;i neniel gravas,
</l> <l> Ni diru nur: &gcirc;i estas um'.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> La tria estas pli preciza:
</l> <l> &Gcirc;i kulpas pri la homdestin',
</l> <l> Pri perd' de l' lando paradiza
</l> <l> Kaj tiel plu ... &Gcirc;i estas in'.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Do tiel staras la problem':
</l> <l> Tri partojn mia tut' entenas;
</l> <l> Vi ilin konas, &dash; nun vi mem
</l> <l> La nomon de la tut' divenas.
</l></lg>
</lg></div>
<div type="poem" rend="doc" id="antausignoj">
<head>
ANTA&Ubreve;SIGNOJ
</head>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> En tiu temp' ni estis bando
</l> <l> Ne el paper', ne el kartono,
</l> <l> Ne kiel kotiljongirlando,
</l> <l> Sed brava band' el fajro&scirc;tono.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Hej, kiel &scirc;prucis la fajreroj,
</l> <l> Se kun filistroj ni petolis!
</l> <l> Knabinoj virtaj en kameroj
</l> <l> Sin riglis dum ni preterbolis.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Kokritaj edzoj nin rigardis
</l> <l> Okulminace kaj detrue
</l> <l> Kaj siajn edzinetojn gardis
</l> <l> Pli bone nun, sed tro malfrue!
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> La mastroj de dibo&ccirc;butikoj
</l> <l> Nin timis kiel nigran peston,
</l> <l> &Ccirc;ar ni porpage per urtikoj
</l> <l> Al ili tiklis la post... keston.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> La hundoj de l' kvartalo same
</l> <l> Evitis niajn noktpatrolojn,
</l> <l> Se ne, &gcirc;is la mateno lame
</l> <l> Ili posttiris kaserolojn.
</l></lg> <l><figure entity="antausignoj1"/>
</l> <lg type='stanza'>
<l> Fini&gcirc;is fars', &dash; la tempo pasis,
</l> <l> Ni bur&gcirc;e portas nun titolojn,
</l> <l> La Viv' de longe jam frakasis
</l> <l> Tiamajn revojn kaj idolojn ...
</l></lg> <l rend='center'>&TRISTELO;
</l> <lg type='stanza'>
<l> Anta&ubreve; nelonge ni retrovis
</l> <l> Nin &ccirc;iujn &ccirc;e amik' komuna
</l> <l> Kaj vane komplimenti provis
</l> <l> Reciprokante: <q> &Ccirc;iam juna! </q>
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> &Ccirc;ar la tempiojn &dash; sen riparo &dash;
</l> <l> Anserpiede stampas faldoj,
</l> <l> Kaj la &ccirc;apitro de l' hararo
</l> <l> Prezentas sin kun debetsaldoj.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Jen kiu per avida &scirc;maco
</l> <l> Fumadis dum studentaj jaroj
</l> <l> La remburherbojn de l' matraco,
</l> <l> Nun pompas kun baroncigaroj;
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Alia, kiu tro a&ubreve;dace
</l> <l> Konstruis sur epikurismo,
</l> <l> Nun mar&scirc;as peze, kaj grimace
</l> <l> Li plendas jam pri re&ubreve;matismo;
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> La tria, kiu cikoniojn
</l> <l> Asistis dum noktvivo peka,
</l> <l> Nun pie flustras litaniojn
</l> <l> Kaj hejmeniras je la deka;
</l></lg> <l><figure entity="antausignoj2"/>
</l> <lg type='stanza'>
<l> La kvara vivis per pruntpreno
</l> <l> A&ubreve; dank' al senprovizaj &ccirc;ekoj;
</l> <l> Nun estas lia entrepreno:
</l> <l> Pruntdoni kontra&ubreve; hipotekoj!
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Ve! kamaradoj, jam a&ubreve;tune
</l> <l> Pri l' vintro nin avertas signoj;
</l> <l> Ni balda&ubreve; kantos &ccirc;iuj kune
</l> <l> La faman kanton de la cignoj.
</l></lg> <l rend='center'>&TRISTELO;
</l> <lg type='stanza'>
<l> Ni maljuni&gcirc;is, evidente,
</l> <l> Sed pleje maljuni&gcirc;is tiu,
</l> <l> Kiu admonis nun lamente,
</l> <l> Ke ni ne tiel la&ubreve;te kriu,
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> <q> &Ccirc;ar, </q> diris li al ni konfide,
</l> <l> <q rend='begin'/> Filino mia min &ccirc;agrenas,
</l> <l> &Scirc;i ... plidiki&gcirc;as tro perfide,
</l> <l> Kaj tion mi ne plu komprenas... <q rend='end'/>
</l></lg> <l><figure entity="antausignoj3"/>
</l> <lg type='stanza'>
<l> <q> Ho, kara nia, </q> tuj ni &hcirc;oris,
</l> <l> <q rend='begin'/> Vi kaduki&gcirc;is efektive:
</l> <l> Bruligi, kion vi adoris,
</l> <l> Signifas morti jam dumvive! <q rend='end'/>
</l></lg>
</lg></div>
<div type="poem" rend="doc" id="monismo">
<head>
"MONISMO"
</head>
<note>
a&ubreve; meditoj pri senmonaj tempoj
</note>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> Jam delonge &ccirc;iu rozo
</l> <l> Velkis for...
</l> <l> Estas nun l' apoteozo
</l> <l> De funebra flor'.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Kiu semis tian semon,
</l> <l> Mi ne scias, sed malka&scirc;e
</l> <l> Mi renkontas <q> <emph>krizan temon</emph> </q>
</l> <l> Sur la vojo &ccirc;iupa&scirc;e.
</l></lg> <l rend='center'>&TRISTELO;
</l> <lg type='stanza'>
<l> Belaj estis en Borshaloj
</l> <l> Tiuj baloj kurzofortaj;
</l> <l> Ili estas nun <emph>falbaloj</emph>
</l> <l> Pro la kurzoj senrisortaj.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> E&ccirc; la firma ora Pundo
</l> <l> Falis dum freneza danc'
</l> <l> Kaj &gcirc;emante pro la vundo
</l> <l> Ku&scirc;as nun en ambulanc'.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Forte staras nur l' idolo
</l> <l> De l' or-bova Di-Dolar'
</l> <l> Kaj jam lamas farandolo
</l> <l> De l' alia idolar'.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> <emph>Mona &hcirc;ino</emph> estas mito
</l> <l> El pratempo al ni kara;
</l> <l> <emph>Or-Dinaro</emph> &dash; (jes, sen sprito) &dash;
</l> <l> Estas nun <emph>neordinara!</emph>
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> La <emph>Peseto</emph> ne pezegas
</l> <l> Multe dum financturnir',
</l> <l> Kaj post falo oni flegas
</l> <l> Vundojn de la <emph>kava Lir'</emph>.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> &Ccirc;u validas plu simbolo,
</l> <l> Se &gcirc;i estas sen valor'?
</l> <l> Tial nun ... sen <emph>mono polo</emph>
</l> <l> Frostas en la Koridor'.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Kiu havas la or-keston
</l> <l> Brue ridas tra l' fenestro,
</l> <l> &Ccirc;ar koncerton kaj fastfeston
</l> <l> Gvidas li, la <emph>or-kest-estro</emph>.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> &Ccirc;ar li havas or-provizon,
</l> <l> Li nun estas bonhumora,
</l> <l> Sed li spertos la surprizon:
</l> <l> Or-provizo ... <emph>proviz-ora!</emph>
</l></lg> <l rend='center'>&TRISTELO;
</l> <lg type='stanza'>
<l> Iam konto en la banko
</l> <l> Estis certa, fera konto,
</l> <l> Sed vidi&gcirc;is la dorsflanko:
</l> <l> Nun &gcirc;i estas <emph>fe-rakonto</emph>.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Kaj akcioj! &dash; Ili havis
</l> <l> Longajn dentojn kaj kun rentoj
</l> <l> Man&gcirc;is, kion ni ne savis.
</l> <l> ... Tiaj estas <emph>akci-dentoj!</emph>
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> &Ccirc;iuj belaj tempoj pasis,
</l> <l> Al ni restas nur paper',
</l> <l> En la kasoj sin amasis
</l> <l> Lastatempe nur aer'.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Per aero, ne per &ccirc;ekoj,
</l> <l> Nun ni pagas &ccirc;iun tagon;
</l> <l> Ne nova&jcirc;o! &Ccirc;ar la grekoj
</l> <l> Konis jam... l' <emph>aeropagon!</emph>
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Kun la sa&gcirc;a Salomono
</l> <l> Ti-al ni konkludas nun,
</l> <l> Ke neniu zorg' pri mono
</l> <l> <q>Estas nova sub la sun'.</q>
</l></lg>
</lg></div>
<div type="poem" rend="doc" id="lamentado">
<head>
LAMENTADO
</head>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> Ho triste povra, dura sort'
</l> <l> De la moroz-obskura vort' !
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Tenere a&ubreve; lascive
</l> <l> Mi strebas volitive
</l> <l> Ascendi al sublima sfer',
</l> <l> Eskapi el obscena strat',
</l> <l> Tra virga spac' de l' stratosfer
</l> <l> Fordrivi fluse kun beat'!
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> A&hcirc;, a&hcirc; ! &dash; Anstata&ubreve; pimpe
</l> <l> Ala&ubreve;djubili al la lum'
</l> <l> Ja licas nur sengrimpe
</l> <l> Langvori en mucida hum'.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Perversa fato sur mi pezas:
</l> <l> La tradici' min ne aprezas,
</l> <l> Agnoskas min nur kun fobio
</l> <l> Obtuz-a&ubreve;dace la prolet';
</l> <l> Mi vivas nur per stipendio
</l> <l> Parcimonia de poet' .....
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Prononci min ja &scirc;ajnas tiklo
</l> <l> Provoka kontra&ubreve; l' idiom',
</l> <l> Mi tial &scirc;imas en ventriklo
</l> <l> De sinekzalta histrion';
</l> <l> Filistroj min en blinda hast'
</l> <l> Damnante sakras nur bombast',
</l> <l> Mi sekve restas la mizera
</l> <l> Enigmo esotera.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Kaj se vi darfus, per pafil',
</l> <l> Lugubra ido de la Vermo,
</l> <l> Vi min ekspedus al ekzil',
</l> <l> A&ubreve; al geheno, al ekstermo,
</l> <l> Kaj tamen: Estas mi la Fil'
</l> <l> De generanta lumo-pil', &dash;
</l> <l> La pil' de l' nova termo!
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Ho filoj
</l> <l> De piloj,
</l> <l> Preparu vin al skerm'
</l> <l> Pro &ccirc;iu nova term',
</l> <l> &Ccirc;ar a&ubreve;tentikaj filoj
</l> <l> De l' Fundament' la vojon baras
</l> <l> Kaj &ccirc;e la novaj termo-piloj
</l> <l> Nun taciturne gardostaras .....
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> &Ccirc;u hurli do? &dash; Ne estus fajne!
</l> <l> Anstata&ubreve; tio ni sen halt'
</l> <l> Preparu nin al &scirc;tormosalt',
</l> <l> &Ccirc;ar tre probable plej ver&scirc;ajne
</l> <l> Aperos balda&ubreve; Efialt'!
</l></lg>
</lg></div>
<div type="poem" rend="doc" id="japanabalado">
<head>
JAPANA BALADO
</head>
<lg rend="poem">
<lg type='stanza'>
<l> Sur ondoj de la &Scirc;in-ko-pan'
</l> <l> Facile glitas la sampan' ...
</l> <l> La gej&scirc;oj kantas a&ubreve; babilas
</l> <l> En eta dom' el silkpaper';
</l> <l> La &ccirc;erizujoj jam similas
</l> <l> Al florpejza&gcirc;' dum son&gcirc;-aper';
</l> <l> Pri paco revas, pac' intima,
</l> <l> La nobelulo Piro&scirc;ima ...
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Sur ondoj de la &Scirc;in-ko-pan'
</l> <l> Facile glitas la sampan' ...
</l> <l> Sed pac' intima ne ekzistas
</l> <l> Por hom' signita de la mort',
</l> <l> Kaj peze Piro&scirc;ima pistas
</l> <l> Amarajn pensojn pri la sort':
</l> <l> Pro polvo sur reputacio
</l> <l> Mortdevon diktas tradicio!
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Sur ondoj de la &Scirc;in-ko-pan'
</l> <l> Facile glitas la sampan' ...
</l> <l> Kaj Piro&scirc;ima la fatalon
</l> <l> Akcepti volas sen rifuz',
</l> <l> Sed li ne &scirc;atas glavo&scirc;talon,
</l> <l> Almena&ubreve; ne por propra uz';
</l> <l> Utile &scirc;ajnas do pripensi
</l> <l> Kiametode sin atenci.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Sur ondoj de la &Scirc;in-ko-pan'
</l> <l> Facile glitas la sampan' ...
</l> <l> Ho kiel do forvi&scirc;i polvon
</l> <l> De la honoro, bona Bonz'?
</l> <l> Sed Piro&scirc;ima trovis solvon
</l> <l> Bon&scirc;ance en gazetanonc';
</l> <l> Kaj tuj li sendas sian filon
</l> <l> A&ccirc;eti la harkreskigilon.
</l></lg> <lg type='stanza'>
<l> Sur ondoj de la &Scirc;in-ko-pan'
</l> <l> Facile glitas la sampan' ...
</l> <l> La filo jam revene trotas
</l> <l> Kun la mirakla haro-sap',
</l> <l> Kaj Piro&scirc;ima tuj ekfrotas
</l> <l> La tutan supron de la kap'.
</l> <l> &dash; &Ccirc;u nun necesas plue diri,
</l> <l> Ke li sukcesis ... <q> har-akiri </q>?