Skip to content
Overzicht van mijn Nederlands-gesproken lessen
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
pics
scripts
.gitignore
.travis.yml
LICENSE
README.md

README.md

lesgeven

Branch Travis CI logo
master Build Status

Overzicht van mijn Nederlands-gesproken lessen

Voor een overzicht van mijn Engels gesproken lessen, ga naar https://github.com/richelbilderbeek/teaching.

Lesmateriaal

Cursussen die ik geef

  • Damster Dojo: mBot en Arduino in Appingedam op de maandagavond
  • Dojo: Processing en C++ in Groningen op de donderdagavond

Cursussen die ik gaf

  • Arduino: Arduino cursus in Groningen op de vrijdagavond, cursus loopt nog steeds
  • Biologie, is overgegaan in een cursus Natuur en Techniek
  • C++: C++ voor volwassenen met C++ Builder

Lessen die ik volgde

  • Mechatronica: MBO cursus bij het Alfa College in Groningen
You can’t perform that action at this time.