Rezervační systém (nejenom) pro jezdecké oddíly.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.build
Altairis.Rap
.gitattributes
.gitignore
Build.proj
LICENSE.md
README.md
Rap.sln
WE-Markdown.css

README.md

Rap

Rap (což je méně obvyklý název pro černého koně) je systém určený pro rezervaci sdílených prostředků více uživateli tam, kde není k dispozici nějaký sofistikovanější systém.

Aplikaci jsem napsal pro účely jezdecké stáje, v níž působí moje kamarádka Sirril, ale může se hodit i dalším lidem, je naprosto univerzální.

Rap je navržen tak, aby jednoduše fungoval na jakémkoliv hostingu. Pro ukládání dat proto využívá embedded databázi Microsoft SQL Server Compact Edition (ale lze to snadno změnit na plnohodnotný SQL server, stačí změnit DB providera v souboru web.config). Jedná se o mou první aplikaci, kterou jsem (značně touto platformou znechucen) napsal v ASP.NET MVC (verzi 5.1).

Licence

Tato aplikace je open source a je licencována pod MIT License.