No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
config
drupal
drush
patches
scripts/composer
.editorconfig
.gitignore
README.md
composer.json
composer.lock

README.md

Rijksfinancien.nl

https://www.rijksfinancien.nl/

Het rijksfinancien project maakt gebruik van een standaard implementatie van de Drupal 8 software, zonder aanpassingen in de core.

Installeren van rijksfinancien.nl

Benodigde software

Om rijksfinancien te kunnen installeren heb je onderstaande software nodig:

Installeren

  1. Na het binnenhalen van alle broncode voer je in de rootmap een composer install uit om alle benodigde dependencies binnen te hallen.
  2. Vervolgens dien je Drupal zelf te installeren. Hiervoor verwijzen we je door naar de installatie handleiding van Drupal: https://www.drupal.org/docs/8/install
    1. Als Drupal vraagt welk profiel er geinstalleerd moet worden kies dan voor het Rijksfinancien profiel.
  3. Na de installatie van Drupal kan je alle instellingen goedzetten door in de /drupal map het Drush commando drush ci uit te voeren.