Skip to content
Java zápočťák
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
common
model
service-mock
service
view
.gitignore
README.md
pom.xml
tasks

README.md

Bločky

1. Úloha programu

Hlavnou úlohou aplikácie Bločky je spravovať rôzne výdaje jedného užívateľa, alebo spoločné výdaje viacerých užívateľov.

Zložité skladovanie bločkov z nákupov je vďaka tejto aplikácií minulosťou. Stačí iba vytvoriť záznam nákupu, odfotografovať bloček z nákupu a obrázok nahrať do aplikácie, ktorá sa postará o ich uloženie a skladovanie.

Okrem obrázkov je možné nahrať do aplikácie ľubovoľný súbor. Aplikácia podporuje náhľad príloh pre obrázkové a textové súbory. Ostatné typy súborov sa dajú jednoducho stiahnuť a je možné s nimi ďalej pracovať mimo aplikáciu.

2. Používanie programu

V tejto časti sa budeme venovať popisu programu, obrazoviek a funkčností, ktoré sú implementované. Informácie ku kompilácií a prvému štartu programu sú rozpísané v ďalších kapitolách.

Prehľad bločkov

Základnou obrazovkou je obrazovka prehľadu bločkov. Jej hlavnou funkciou je zobraziť zoznam bločkov uložených v databáze. Položky v zozname sú rozklikávateľné, teda po kliknutí na jednotlivé riadky zobrazia všetky dostupné informácie, aj tie, ktoré v riadku zobrazené neboli (napríklad prílohy). Jednotlivé položky môžeme upravovať a mazať vďaka tlačítkam v detaile.

Program ponúka možnosť hromadného mazania položiek vďaka tomu, že riadky sú zaškrtávacie a po vybraní aspoň jednej položky sa sprístupní tlačítko na odstránenie vybraných bločkov.

Okrem mazania je z tejto obrazovky prístupná aj funkčnosť vytvorenia nového záznamu.

Dostupné akcie

 • Akcie dostupné priamo z obrazovky
  • Vytvorenie novej položky
  • Hromadné mazanie položiek
 • Akcie dostupné z detailu položky
  • Zmena položky
  • Zmazanie položky

Vytvorenie bločku

Na prehľadovej obrazovke je dostupné tlačítko Pridať na vytvorenie nového bločku. Po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí formulár umožňujúci vytváranie novej položky.

Bločky potrebujú mať vyplnený názov a kategóriu do ktorej spadajú. Dostupné kategórie sa načítavajú z databáze, aby bolo jednoduché ich zoznam doplniť o nové položky. Ďalšou položkou, ktorú môžeme vyplniť je detail položky. Okrem neho môžeme nahrať aj ľubovoľný počet príloh (napríklad odfotografované bločky z obchodu, faktúry, nákupné zoznamy a podobne).

Po vyplnení potrebných polí kliknutím na tlačítko Potvrdiť vytvoríme novú položku. O (ne)úspechu informuje zobrazená správa. V prípade, že nie sú vyplnené povinné polia, kliknutie na tlačítko Potvrdiť zvýrazni polia, ktoré je potrebné doplniť.

Tlačítkom Späť sa dostaneme na prehľadovú obrazovku bez vytvárania novej položky.

Úprava bločku

Z detailu bločku na prehľadovej obrazovke je dostupné tlačítko Upraviť, ktoré nás presmeruje na obrazovku rovnakú ako obrazovka vytvorenia bločku, s tým, že polia na obrazovke sú vyplnené podľa aktuálneho bločku. Rovnako sú zobrazené všetky jeho prílohy. Po úprave a kliknutí na tlačítko Potvrdiť sa zmena prepíše do databáze.

Z obrazovky pre úpravu bločku je dostupná funkcia stiahnutia jednotlivých príloh.

Hromadné mazanie bločkov

V prípade, že na prehľadovej obrazovke vyberieme niekoľko položiek a klikneme na tlačítko Odstrániť vybrané, alebo v detaile položky klikneme na tlačítko Zmazať, zobrazí sa obrazovka pre mazanie bločkov. Je zobrazený ich zoznam s dostupnými akciami Späť a Zmazať.

3. Inštalácia

Prerekvizity

 • Stiahnuté zdrojové kódy v adresáry $APP_DIR
 • Maven verzie 3
 • Java verzie 8
 • Databáza nieje nutná, testovať sa dá so zapnutým maven profilom mock

Inštalácia

Program sa skompiluje sériou nasledujúcich príkazov v konzole:

$ cd $APP_DIR
$ mvn clean install

V prípade, že chceme spustiť program bez inštalácie a konfigurácie databáze, je možné program skompilovať so zapnutým mock profilom:

$ mvn clean install -P mock

Mock profil zabezpečí, že sa spustí in-memory databáza, do ktorej sa pridá niekoľko testovacích bločkov a dá sa otestovať funkčnosť programu.

Spustenie

Program sa spustí nasledovne

$ cd $APP_DIR/view
$ mvn spring-boot:run

V prípade, že používame mock profil, namiesto druhého príkazu spustíme

$ mvn spring-boot:run -P mock

4. Použité knižnice

Vaadin

Užívateľské rozhranie je postavené na frameworky Vaadin verzie 8. Keďže je aplikácia iba menšieho rozsahu, využívame iba základné komponenty, rovnako aj téma valo je postačujúca a nebolo potrebné v nej nič meniť.

Spring-boot

Aby bolo možné program jednoducho spustiť, používame framework spring-boot, ktorý sa postará o veľké množstvo drobností, aby program bežal bez problémov. Je v ňom zabudovaný aj tomcat server, takže na spustenie webovej aplikácie nieje potrebné nič konfigurovať a stačí ju iba skompilovať a priamo spustiť.

Testovanie - TestNG, JMockit

Ako testovací framework sme použili TestNG. Mockovanie jednotlivých databázových operácií pri testoch zabezpečuje Jmockit.

5. Moduly

Program pozostáva zo 5 modulov – common, model, service, service-mock, view. Význam jednotlivých modulov je nasledovný:

Common

Modul obsahuje časti využívané vo všetkých častiach aplikácie. Obsahuje napríklad definície aspektov alebo validácie

Model

Modul obsahuje definície modelov ktoré sa načítavajú z databáze – Bloček (Invoice), Príloha (Attachment) a ďalšie.

Service

Modul obsahuje rozhranie s databázou. Existujú tu repozitáre pre každú tabuľku z databáze a okrem nad nimi je vrstva ktorá jednotlivé repozitáre spája a tvorí službu ako takú.

Service-mock

Použije sa iba ak je zapnutý mock profil. Zabezpečí vyplnenie in-memory databáze nejakými hodnotami.

View

Modul obsahuje implementáciu užívateľského rozhrania.

You can’t perform that action at this time.