Browse files

Added arbetsmarknadsstyrelsen/AMSFS

  • Loading branch information...
1 parent 091dcd6 commit 89b4f7dff92e069d11fc44895dd85e72f07b85d8 Staffan Malmgren committed Oct 13, 2011
View
4 resources/base/datasets/org/myndigheter.n3
@@ -487,6 +487,10 @@
# äldre föreskrifter utgivna av nu nedlagda myndigheter
# påträffas. Synka även med Synka även med ../serie/fs.n3
+<http://rinfo.lagrummet.se/org/arbetsmarknadsstyrelsen>
+ a foaf:Organization;
+ foaf:name "Arbetsmarknadsstyrelsen"@sv .
+
<http://rinfo.lagrummet.se/org/bankinspektionen>
a foaf:Organization;
foaf:name "Bankinspektionen"@sv .
View
8 resources/base/datasets/serie/fs.n3
@@ -746,6 +746,14 @@
# eftersom äldre föreskrifter utgivna av nu nedlagda myndigheter
# påträffas. Synka även med ../org/myndigheter.n3 och ../../base/sys/uri/slugs.n3.
+<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/amsfs>
+ skos:altLabel "AMSFS"@sv;
+ skos:prefLabel "Arbetsmarknadsstyrelsens författningssamling"@sv;
+ dct:publisher <http://rinfo.lagrummet.se/org/arbetsmarknadsstyrelsen>;
+ # rdfs:seeAlso <...>;
+ rdfs:comment "Har tagits över av Arbetsförmedlingens författningssamling (AFFS)"@sv;
+ a :Forfattningssamling .
+
<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/bfs>
skos:altLabel "BFS"@sv;
skos:prefLabel "Bankinspektionens författningssamling"@sv;
View
1 resources/base/sys/uri/slugs.n3
@@ -133,6 +133,7 @@ rpubl:InternationellOverenskommelse :abbrSlug "so" .
<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/vvfs> :abbrSlug "vvfs" .
# Författningssamlingar för upphävda myndigheter
+<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/amsfs> :abbrSlug "amsfs" .
<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/bfs> :abbrSlug "bfs" .
<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/dfs> :abbrSlug "dfs" .
<http://rinfo.lagrummet.se/serie/fs/saeifs> :abbrSlug "saeifs" .

0 comments on commit 89b4f7d

Please sign in to comment.