No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
app
nbproject
LICENSE
README.md

README.md

Rizn_FixUrlRewrites

Заради бъг в Magento се създават излишни URL rewrite-и (за вече създадените rewrite-и, се правят втори такива), което прави таблицата core_url_rewrite много голяма. Модулът Rizn_FixUrlRewrites елминира този проблем, като презаписва метода за вземане на request_path в Magento.

Rizn_FixUrlRewrites по никакъв начин не може да счупи Вашия Magento магазин. Преди да инсталирате модула, уверете се, че компилацията на Вашето Magento е спряна и нямате друг модул, който да презаписва Magento класа Mage_Catalog_Model_Url, за да се избегнат конфликти между модулите.

След инсталация на модула, следвайте стъпките по-долу, за да генерирате наново Вашите URL rewrite-и:

  1. Truncate

Направете truncate на core_url_rewrite таблицата. Това става, като изпълните следната SQL команда в phpMyAdmin:

TRUNCATE TABLE  `core_url_rewrite`
  1. Преиндексация и изчистване на cache

2.1. Пуснете re-index на Core URL Rewrites (желателно е да се пусне от командния ред, ако имате достъп до такъв) 2.2. След като приключи преиндексацията, изчистете cache-а от админа:

  • Admin > System > Cache Management > Flush Magento Cache
  • Admin > System > Cache Management > Flush Cache Storage

Таблицата вече трябва да бъде със сравнително по-малък размер. Тя ще се увеличава само когато добавяте нови продукти/категории.