Browse files

Link javítva

  • Loading branch information...
1 parent 44717ac commit 0c6f57297b6163e2af4290081ccc9e964ec6eb08 @rlegendi committed Feb 23, 2012
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 01-bevezetes/01-bevezetes.md
View
2 01-bevezetes/01-bevezetes.md
@@ -469,7 +469,7 @@ kezdőtagból kiindulva (`N<100` parancssori paraméter, ezt ellenőrizzük is!)
egészen addig, míg `a_n = 1`! A sorozat tagjait a következő szabályok alapján
generáljuk:
-![Collatz-probléma](https://github.com/rlegendi/ELTE-javagyak/raw/master/01-bevezetes/collatz_equation.png.png "Kivételek Osztályhierarchiája")
+![Collatz-probléma](https://github.com/rlegendi/ELTE-javagyak/raw/master/01-bevezetes/collatz_equation.png "Collatz-probléma")
Példa:

0 comments on commit 0c6f572

Please sign in to comment.