Permalink
Browse files

UTF-8-ra áttérés, mert a github nem támogatja a cp1250-et.

  • Loading branch information...
1 parent 02edbf0 commit 2ff1dea2b7b6fff016e6e4beb79de63f201a7fc2 rlegendi committed Nov 26, 2010
Showing with 16 additions and 13 deletions.
  1. +3 −0 .settings/org.eclipse.core.resources.prefs
  2. +13 −13 README
View
3 .settings/org.eclipse.core.resources.prefs
@@ -0,0 +1,3 @@
+#Fri Nov 26 21:22:58 CET 2010
+eclipse.preferences.version=1
+encoding/<project>=UTF-8
View
26 README
@@ -1,26 +1,26 @@
# ELTE-javagyak #
-Ez a project az ELTE-n oktatott Java t�rgyaim gyakorlati anyagait tartalmazz�k,
+Ez a project az ELTE-n oktatott Java tárgyaim gyakorlati anyagait tartalmazzák,
amely Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 3.0 licenc alatt
-�rhet� el.
+érhető el.
<https://github.com/rlegendi/ELTE-javagyak>
-Rem�lem lesz, aki haszonnal tudja forgatni, minden �szrev�telt sz�vesen veszek!
+Remélem lesz, aki haszonnal tudja forgatni, minden észrevételt szívesen fogadok!
-## Errata, Kontribut�l�s ##
-Ha tal�lsz valamit, ami technikailag rossz, vagy egy�b szempontb�l jav�t�sra
-szorul, kev�sb� �rthet�, �rj egy e-mailt a <legendi@inf.elte.hu> c�mre!
+## Errata, Kontributálás ##
+Ha találsz valamit, ami technikailag rossz, vagy bármilyen szempontból javításra
+szorulna, kevésbé érthető, kérlek írj egy e-mailt a <legendi@inf.elte.hu> címre!
-A projectet kl�nozd, �rd �t, haszn�ld, commitolj, �s ha gondolod, dobj egy pull
+A projectet klónozd, írd át, használd, commitolj, és ha gondolod, dobj egy pull
requestet!
-## Szerz� ##
-Leg�ndi Rich�rd Oliv�r
+## Szerző ##
+Legéndi Richárd Olivér
<http://people.inf.elte.hu/legendi/>
<legendi@inf.elte.hu>
-### Szerkeszt�k ###
-A feladatgy�jtem�ny nem l�tezhetne jelen form�j�ban az al�bbi szerz�k hathat�s
-seg�ts�ge n�lk�l:
+### Szerkesztők ###
+A feladatgyéjtemény nem létezhetne jelen formájában az alábbi szerzők hathatós
+segítsége nélkül:
-Kozsik Tam�s (kto), Szab� Attila (kisuf)
+Kozsik Tamás (kto), Szabó Attila (kisuf)

0 comments on commit 2ff1dea

Please sign in to comment.