Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

Typo javítva

  • Loading branch information...
commit 8092f1f5ae81dc9367c38ce79ddeeca44de77c14 1 parent 29b378a
@rlegendi authored
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1  ZH-felkeszito-feladatok/lotto/lotto.md
View
2  ZH-felkeszito-feladatok/lotto/lotto.md
@@ -20,7 +20,7 @@ Az inputban csak a 2004 ut
- Mikor vitték el a legnagyobb nyereményt, mekkora összeg volt, és milyen számokkal?
-- Rendezzétek az inputot dátum szerint csökkenően (Comparable)
+- Rendezzétek az inputot dátum szerint növekvően (Comparable)
- Mentsétek a feldolgozás eredményét egy fájlba, ahol a fájl nevét parancssori argumentumként lehessen megadni, formátuma pedig a következő legyen:
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.