Permalink
Browse files

Typo javítva

  • Loading branch information...
1 parent 29b378a commit 8092f1f5ae81dc9367c38ce79ddeeca44de77c14 @rlegendi committed Dec 7, 2012
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 ZH-felkeszito-feladatok/lotto/lotto.md
View
2 ZH-felkeszito-feladatok/lotto/lotto.md
@@ -20,7 +20,7 @@ Az inputban csak a 2004 ut
- Mikor vitték el a legnagyobb nyereményt, mekkora összeg volt, és milyen számokkal?
-- Rendezzétek az inputot dátum szerint csökkenően (Comparable)
+- Rendezzétek az inputot dátum szerint növekvően (Comparable)
- Mentsétek a feldolgozás eredményét egy fájlba, ahol a fájl nevét parancssori argumentumként lehessen megadni, formátuma pedig a következő legyen:

0 comments on commit 8092f1f

Please sign in to comment.