Permalink
Browse files

Apróbb kiegészítések

  • Loading branch information...
1 parent 0045af3 commit 82b313ff4133a048808531e964727ffb284455d2 @rlegendi committed Mar 12, 2012
Showing with 7 additions and 1 deletion.
  1. +7 −1 09-collections/09-collections.md
@@ -198,7 +198,7 @@ megvalósításhoz használj egy `String` → `Integer` leképezést
$ cat input.txt
Ia! Ia! Cthulhu fhtagn!
$ java collections.WordCounter input.txt
- {Ia!=2, Cthulhu=1, fhtagn=1}
+ {Ia!=2, Cthulhu=1, fhtagn!=1}
Megoldási javaslat: minden szó esetén ellenőrizd le, hogy szerepel-e már az
adatszerkezetben. Ha nem, rakd bele 1-es értékkel; ha igen, vedd ki az előző
@@ -227,6 +227,12 @@ class Foo implements Comparable<Foo> {
Ha ennek használatára nincs lehetőség, marad egy saját `Comparator` készítése
(pl. egyazon objektumot több szempont szerint kell rendezni).
+> **Megjegyzés** Vegyük észre, hogy a visszatérési érték számként definiálása
+> sokszor hasznos lehet. Ha például két felhasználó születési éve alapján
+> szeretnénk egy rendezést definiálni, egyszerűen vonjuk ki a két számot
+> egymásból (azonosság esetén az eredmény 0, negatív, ha a paraméter értéke
+> nagyobb, és negatív fordított esetben)!
+
#### Feladat ####
Készítsetek egy `Date` osztályt, amely tartalmazza az év, hónap, nap adatokat
(mind számok). Implementáljátok vele a `Comparable<Date>` interfészt, és ennek

0 comments on commit 82b313f

Please sign in to comment.