Permalink
Browse files

Java 7: `readAllLines()` és `try-with-resources` utasítás

  • Loading branch information...
1 parent 1576e23 commit afb496830f473f9e1877e16dd4f43a2176385959 @rlegendi committed Mar 1, 2012
Showing with 44 additions and 0 deletions.
  1. +44 −0 07-io/07-io.md
View
@@ -470,6 +470,50 @@ Ez már majdnem mindenre jó lesz :-)
System.out.println( file.getAbsolutePath() );
```
+### Java 7 újdonságai ###
+
+A Java 7 tartalmaz egy teljesen újraírt I/O könyvtárat is, amely rendelkezik pl. a következő hasznos függvénnyel is:
+
+``` java
+Path file = Paths.get(filename);
+List<String> lines = Files.readAllLines(file, Charset.defaultCharset());
+```
+
+> **Részletesen** Rengeteg hasznos segédfüggvény:
+>
+> http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/nio/file/Files.html
+>
+> http://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/io/fileio.html
+
+#### A try-with-resources utasítás ####
+
+``` java
+package files;
+
+import java.io.BufferedReader;
+import java.io.FileReader;
+import java.io.IOException;
+
+public class ReadFileJava7 {
+ public static void main(String[] args) {
+ try (BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(args[0]))) {
+ String line = null;
+
+ while ((line = br.readLine()) != null) {
+ System.out.println(line);
+ }
+ } catch (IOException e) {
+ e.printStackTrace();
+ }
+ }
+}
+
+```
+
+> **Részletesen**
+>
+> https://github.com/rlegendi/ELTE-javagyak/blob/master/I-java-1.7/try-with-resources.md
+
### Közvetlen elérésű fájlok ###
A `java.io.RandomAccessFile`, kb. mint egy bájtvektor, olvasható és írható.
Fájlmutató az aktuális pozícióra, ez lekérdezhető (`getFilePointer()`),

0 comments on commit afb4968

Please sign in to comment.