Permalink
Browse files

Képaláírások formázása.

  • Loading branch information...
1 parent 3cbcba9 commit de3c3acd34b81b0606c969a1c938424c3908bbdd @rlegendi committed May 21, 2011
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 13-gui-kiegeszites/13-gui-kiegeszites.md
@@ -145,6 +145,7 @@ megnyomják a modify gombot, akkor az adott értéket írjuk ki a file-ba
szövegmező tartalmát!
![Hex editor](https://github.com/rlegendi/ELTE-javagyak/raw/master/13-gui-kiegeszites/hex_editor.png "Hex editor")
+
**Képernyőterv** - Hex editor
### Kvíz alkalmazás ###
@@ -184,6 +185,7 @@ következő:
A játék képernyőterve az alábbi ábrán található.
![Kvíz alkalmazás](https://github.com/rlegendi/ELTE-javagyak/raw/master/13-gui-kiegeszites/quiz.png "Kvíz alkalmazás")
+
**Képernyőterv** - Kvíz alkalmazás
A program a következő funkciókat biztosítsa:

0 comments on commit de3c3ac

Please sign in to comment.