Permalink
Browse files

Feladatkiírás pontosítva.

  • Loading branch information...
1 parent 698bb0e commit f9ce3e445c2023a16eab2237d99d493846daddb9 @rlegendi committed May 5, 2011
Showing with 4 additions and 1 deletion.
  1. +1 −1 12-gui-alapok/12-gui-alapok.md
  2. +3 −0 todo.md
@@ -236,7 +236,7 @@ Ezen kívül az alábbi funkciók közül legalább kettőt valósíts meg!
* Használj egy `JTabbedPane` panelt, amivel egyszerre több állomány is
megnyitható!
-### Tic-Tac-Toe ###
+### Kirakós ###
Készítsünk egy egyszerű, 3x3-as kirakós játékot! A fő panel tartalmazzon 9
nyomógombot, amelyeken `1..8`-ig számok szerepelnek, a kilencediken pedig egy
`"*"` karakter. A számokat kezdetben véletlenszerűen helyezzük el
View
@@ -94,6 +94,9 @@ kivételkezelést, konstruktorokat
### 11-reflection ###
* `Modifier.toString()`
+### 12-gui-alapok ###
+* Tic-Tac-Toe feladat (régen volt?)
+
### D-assert ###
* DbC szekciót kiegészíteni

0 comments on commit f9ce3e4

Please sign in to comment.