Skip to content
Polish Language Pack for Flarum
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
locale
.gitignore
CHANGELOG.md
LICENSE
README.md
composer.json
extend.php
icon.svg

README.md

Polska paczka językowa dla Flarum

Paczka zawiera tłumaczenia dla Flarum (dostosowane do wersji 0.1.0-beta.8.1) oraz następujących wtyczek:

Instalacja

Rozszerzenie instalujemy za pomocą Composera:

composer require rob006/flarum-lang-polish

Aktualizacja

Aktualizacje instalujemy za pomocą Composera:

composer update rob006/flarum-lang-polish

Migracja z bepro/lang-polish

Jeśli masz już zainstalowane rozszerzenie bepro/lang-polish musisz:

  1. W panelu admina wyłączyć rozszerzenie bepro/lang-polish.

  2. Odinstalować rozszerzenie za pomocą Composera:

    composer remove bepro/lang-polish
  3. Zainstalować nowe rozszerzenie za pomocą Composera:

    composer require rob006/flarum-lang-polish
  4. Włączyć nowe rozszerzenie w panelu admina.

Credits

Paczka bazuje na rozszerzeniu stworzonym przez bepropl - to on jest autorem większości tłumaczeń.

Tłumaczenie dla moment.js pochodzi bezpośrednio ze źródła.

You can’t perform that action at this time.