Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
225 lines (172 sloc) 12 KB

CHANGELOG

0.2.4 (2019-10-14)

Dodano wsparcie dla nowych rozszerzeń:

Uzupełniono tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.2.3...v0.2.4.

0.2.3 (2019-09-30)

Dodano wsparcie dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.2.2...v0.2.3.

0.2.2 (2019-09-26)

Dodano wsparcie dla rozszerzeń:

Dodano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.2.1...v0.2.2.

0.2.1 (2019-09-22)

Dodano wsparcie dla rozszerzeń:

Dodano tłumaczenia dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.2.0...v0.2.1.

0.2.0 (2019-09-16)

Nowa wersja całkowicie bazująca na Kolektywie tłumaczeń Flarum. Znacznie usprawniło to proces tłumaczenia, co skutkowało wieloma poprawkami oraz dodaniem wsparcia dla kilkudziesięciu nowych rozszerzeń. Paczka jest kompatybilna z Flarum v0.1.0-beta.10.

Dodano wsparcie dla rozszerzeń:

Usunięto wsparcie dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.1.1...v0.2.0.

0.1.1 (2019-07-20)

Aktualizacja poprawiająca kompatybilność z Flarum v0.1.0-beta.9:

  • Dodano tłumaczenia dla fraz dodanych w beta 9.
  • Drobne poprawki istniejących tłumaczeń.

Dodano wsparcie dla rozszerzeń:

Wszystkie zmiany: v0.1.0...v0.1.1

0.1.0 (2019-04-03)

Pierwsze wydanie bazujące na paczce od bepro/lang-polish z kilkoma usprawnieniami:

  • Poprawione tłumaczenia dla moment.js (odpowiada za wyświetlanie czasu).
  • Poprawiono pluralizację w niektórych tłumaczeniach (prawidłowe uwzględnianie liczby pojedynczej i mnogiej).
  • Drobne usprawnia oraz poprawki literówek i gramatyki.
You can’t perform that action at this time.