Segon anunci pel Referèndum de Determinació de Catalunya del 2017, prohibit per l'Estat espanyol.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
docs
README.md

README.md

anunci-referendum-cat-17-2

Segon anunci pel Referèndum de Determinació de Catalunya del 2017, prohibit per l'Estat espanyol.

Publica'l al teu lloc web.

Dins del directori /docs hi trobaràs el codi html que pots fer servir per mostrar-lo al teu web, juntament amb els arxius de media.

El resultat que dóna és el que veus aquí: https://robertgarrigos.github.io/anunci-referendum-cat-17-2/

L'amplada del vídeo ve marcada per l'ample del contenidor de l'etiqueta video.

Desobeeix d'altres maneres a https://jodesobeeixo.cat