Mirall del web garanties.cat prohibit per l'Estat espanyol. I olé!
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
docs
README.md

README.md

Codi font pel web garanties.cat

Per replicar el web garanties.cat poseu els arxius inclosos dins del directori /docs al vostre servidor. Si teniu compte a github podeu fer un fork d'aquest repositori i crear una pàgina de github que apunti al directori /docs

Altres maneres de desobeir: https://jodesobeeixo.cat