Mirall del web oficial referendum.cat. No es poden posar portes al camp...
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
README.md

README.md

Mirall del web oficial referendum.cat

Hem decidit unir forces amb el repositori https://github.com/GrenderG/referendum_cat_mirror i treballar en un de sol.

Els usuaris que heu fet un fork d'aquest us recomano que canvieu l'upstream del vostre repositori y en feu una nova sincronització amb el nou repositori.

També us trobareu que el repo https://github.com/GrenderG/referendum_cat_mirror no té un directori /docs, el que farà que la vostra pàgina a github pages, si l'heu configurada, deixi de funcionar. Només cal aneu a la configuració del vostre repo i canviar la configuració de la pàgina perquè usi master branch enlloc de master branch /docs folder.

Al web https://jodesobeeixo.cat hi seguirem llistant els miralls que vagin apareixen i que ens n'informeu.

Salut i referèndum!