Skip to content
drugie-zadanie-hamburger-w-projekcie-clickers-TheBartle created by GitHub Classroom
JavaScript CSS HTML Batchfile
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
img
sound
README.md
bootstrap.css
font.ttf
game.js
hs.cmd
index.html
jquery.scrollTo.min.js
main.css
shop.css

README.md

Clicker Project

To do:

 • Add money by clicking on the cookie.
 • Add shop (Money per second).
 • Add advanced shop.
 • Add saving progress.
 • Add upgrades.
 • Jedzenie
 • Po kliknięciu wyskakujący napis ( +1 )
 • Menu przewijane.
 • Zablokowanie ciasteczka żeby nie można było przeciągnąć.
 • Dodać sekcję z prawej strony z kupionymi UPGRADAMI.
 • Po najechaniu dodać napisy.

( http://orteil.dashnet.org/cookieclicker/ )

You can’t perform that action at this time.