Skip to content
Projekt do przygotowania strony pod ocenę projektów uczniów wykonanych w Scratch
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
doc
README.md
pierwszy.txt

README.md

"# konkurs_scratch" Mały trening z gitem "Zmiana lokalna" "Druga zmiana lokalna"

You can’t perform that action at this time.