Skip to content
Browse files

Tür -> Tip

  • Loading branch information...
1 parent f3e5637 commit 0acc4472f4b69ac916d67d2361c1a02ce85da340 @oozcitak oozcitak committed
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 doc/tr/types/casting.md
View
2 doc/tr/types/casting.md
@@ -21,7 +21,7 @@ JavaScript *weakly typed* bir dildir, bu yüzden **mümkün olan yerlerde**
> değerlendirilir. Oktal sayı desteği ECMAScript 5 mutlak modda
> **kaldırılmıştır**.
-Yukarıdakilerden kaçınmak için, [mutlak eşitlik operatörünün](#types.equality)
+Yukarıdakilerden kaçınmak için, [kesin eşitlik operatörünün](#types.equality)
kullanılması **şiddetle** tavsiye edilir. Böylece yaygın hataların çoğundan
kaçınılabilir, yine de JavaScript'in *weak typing* sisteminden kaynaklanan başka
sorunlar da vadır.

0 comments on commit 0acc447

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.