Čeština do hry Worms Armageddon
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
3.7.2.1
README.md

README.md

Worms Armageddon - Čeština

Toto je čeština do hry Worms Armageddon, založená na překladu od CD Projektu.

  • Čeština je určena pro verzi hry 3.7.2.1, která má jazykové soubory ve složce: <root>/DATA/User/Languages/3.7.2.1
  • Češtiny pro starší verze hry (3.6.28.0, 3.6.29.0, 3.6.30.0, 3.6.31.0) jsou dostupné na: http://www.robyer.cz/cestiny/worms-armageddon/ ve formě upraveného exe souboru hry.

Pozn.: Čeština pro verzi 3.7.2.1 ještě není dokončena! Můžete pomoct s překladem zasláním pull requestu.