Skip to content

rodlukas/bachelors-thesis

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
img
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bachelor's thesis: Web application for the project “Successful first-grader”

This thesis is written in Czech language, so the following text won't be in English.

[EN] Abstract

The goal of this thesis is to build a web application for the project "Successful first-grader" which offers an extra education and courses for preschoolers. This application should allow the lector to store data about clients, their attendances, groups, payments for lectures and view the entire client's history. The server side is written in Python with Django web framework. The client side is built with React and communicates with the server REST API thanks to Django REST framework. Acceptance testing was successfully performed at the end and all found issues were fixed. The application is deployed to Heroku hosting and is used daily by the lector.

Brief info (EN + CZ) and text (CZ) is also available at Czech Technical University Digital Library.


[CZ] Téma, abstrakt a zadání bakalářské práce

Webová aplikace pro evidenci klientů projektu „Úspěšný prvňáček“

Abstrakt

Tato práce si klade za cíl vytvořit webovou aplikaci pro projekt "Úspěšný prvňáček", který nabízí doučování a kurzy pro budoucí nebo nastupující prvňáčky. Výsledná aplikace má umožnit evidování klientů, jejich docházky, skupin, plateb za lekce a zobrazení celé historie klienta. Serverová část aplikace je napsána v Pythonu s webovým frameworkem Django. Klientská část je v Reactu a se serverovou částí komunikuje přes REST API díky Django REST Frameworku. Na závěr bylo úspěšně provedeno akceptační testování, na jehož základě proběhlo vylepšení zjištěných nedostatků. Aplikace je nasazena na hosting Heroku a lektorka ji denně používá.

Zadání

Vytvořte webovou aplikaci pro projekt „Úspěšný prvňáček“, která bude sloužit k evidenci klientů (rodičů s dětmi), jejich docházky, plateb za jednotlivé termíny kurzů a umožní také zobrazit historii absolvovaných kurzů těchto klientů (i s docházkou).

  1. Analyzujte současné řešení.
  2. Popište a analyzujte požadavky a související procesy.
  3. Navrhněte aplikaci a strukturu databáze, zvolte vhodný jazyk a framework.
  4. Implementujte aplikaci.
  5. Proveďte akceptační testy.
  6. Zvolte vhodný hosting a nasaďte.
  7. Navrhněte další možná rozšíření aplikace v budoucnu.

Součástí tohoto repozitáře je také oficiální PDF soubor se zadáním práce.

Další informace o práci

Práce byla vypracována v roce 2018 na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze. Obor Webové a softwarové inženýrství, zaměření Softwarové inženýrství (BI-WSI-SI).

Na této bakalářské práci staví i má diplomová práce Rozšíření webové aplikace pro projekt „Úspěšný prvňáček“.

Jak si práci přečíst

Práce je dispozici ve formátu PDF. K jejímu otevření postačí běžný PDF prohlížeč.

Součástí tohoto repozitáře je také PREZENTACE shrnující informace o práci (aplikaci) použitá při obhajobě.

Zdrojové kódy aplikace

Práce na aplikaci touto bakalářskou prací neskončily a stále ji aktivně vyvíjím a rozšiřuji. Přejděte na repozitář s kompletními kódy aplikace.

Použité nástroje

Práce je napsaná v LaTeXu pomocí online editoru Sharelatex a kompilátoru XeLaTeX.