FIT CTU Bachelor’s thesis (text)
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

README.md

Bachelor's thesis: Web application for the project “Successful first-grader”

This thesis is written in Czech language, so the following text won't be in English.

Brief info (EN + CZ) and text (CZ) is also available at Czech Technical University Digital Library.


Téma a zadání bakalářské práce

Webová aplikace pro evidenci klientů projektu „Úspěšný prvňáček“

Vytvořte webovou aplikaci pro projekt „Úspěšný prvňáček“, která bude sloužit k evidenci klientů (rodičů s dětmi), jejich docházky, plateb za jednotlivé termíny kurzů a umožní také zobrazit historii absolvovaných kurzů těchto klientů (i s docházkou).

  1. Analyzujte současné řešení.
  2. Popište a analyzujte požadavky a související procesy.
  3. Navrhněte aplikaci a strukturu databáze, zvolte vhodný jazyk a framework.
  4. Implementujte aplikaci.
  5. Proveďte akceptační testy.
  6. Zvolte vhodný hosting a nasaďte.
  7. Navrhněte další možná rozšíření aplikace v budoucnu.

Součástí tohoto repozitáře je také oficiální PDF soubor se zadáním práce.

Další informace o práci

Práce byla vypracována v roce 2018 na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze. Obor Webové a softwarové inženýrství, zaměření Softwarové inženýrství (BI-WSI-SI).

Jak si práci přečíst

Práce je dispozici ve formátu PDF. K jejímu otevření postačí běžný PDF prohlížeč.

Součástí tohoto repozitáře je také PREZENTACE se zadáním práce.

Použité nástroje

Práce je napsaná v LaTeXu pomocí online editoru Sharelatex a kompilátoru XeLaTeX.