Veřejně přístupné materiály k praktiku
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
LS_2014
VAK
ZS_2013
README.md

README.md

Protokoly ze školního roku 2013/2014

Disclaimer: PROTOKOLY NEJSOU BEZ CHYB. Jejich hodnocení bylo nadprůměrné a některé opravené chyby pak byly napraveny zpětně, avšak typicky chyby v datech nebo případy tabulek s řádově špatnými hodnotami zůstaly tak jak byly. Stejnětak najdete v TEXových a GNUplotových zdrojácích workaroundy a prapodivné fixy, protože nebyl čas na korektní řešení problému.

Věřím však, že protokoly budou někomu užitečné. Jen pro jistotu připomínám, že používat (rozuměj citovat) protokoly jiných studentů (včetně těchto) je v praktiku zakázané.

Zdroje a poděkování: