Permalink
Browse files

_target

  • Loading branch information...
1 parent af9dbfb commit f12539d1d5311e685c165fda7bccc8801b38df9f @rogerbacardit committed Apr 17, 2012
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 index.html
View
@@ -57,7 +57,7 @@
<div class="hero-unit">
<h1>Projecte final de carrera Roger Bacardit</h1>
<p>Aquí podreu trobar renders del treball aixi com animació del procés o resultat final, la documentació la trobareu al següent link al google docs, on podreu trobar tota la informació de com ha estat realitzat.</p>
- <p><a class="btn btn-primary btn-large" a href="https://docs.google.com/open?id=0BwoejQ5QyM-3NnhRdm5hdkhvYWs">Documentació</a></p>
+ <p><a class="btn btn-primary btn-large" a href="https://docs.google.com/open?id=0BwoejQ5QyM-3NnhRdm5hdkhvYWs" target="_blank">Documentació</a></p>
</div>
</div>

0 comments on commit f12539d

Please sign in to comment.